Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Lõppenud projektid

Rahvusvahelised projektid

CALOHEE Phase II

Eesmärgiks on välja töötada instrument, millega saab mõõta õppekavade kvaliteeti ja akrediteerimist, välja töötada õppekavasid ja kvalifikatsiooniraamistikke, fikseerida standardid ja parandada õpetamist.

Take Care International

Kohandada ja võtta kasutusele nutiseadmele loodud arvutimäng Eestis, mis põhineb serious game kontseptsioonil ja võimaldab simuleerida dementsust põdevate patsientide ravimist.

The eMedication Passport (eMed-PASS)

Eesmärk on kohandada Soome õe põhiõppe tudengitele loodud digitaalne farmakoloogia ja ravimite manustamise praktikapäevik „e-Medication Passport“ Eesti, Läti ja Leedu kultuuri konteksti.

Erasmus+ Kutseõppe õpilaste ja töötajate õpiränne (Saksamaa ja Portugal)

Projekti eesmärgiks oli arendada rahvusvahelise koostöö oskuseid ja võõrkeele oskust; tutvuda sihtriigi kultuuri, tervishoiusüsteemi ja hoolduskorraldusega; õppijatel saavutada õppekava praktikamooduli õpiväljundid; parandada enesejuhtimise oskuseid õppimise ja tööelu planeerimisel; arendada töötajate õpetamise ja juhendamise meetodeid ning suurendada tervihoiu ja sotsiaalteenuste valdkonna kutseõppe rahvusvahelist mõõdet.

Kutseõppe õpiränne

Projekti elluviimine on oluline toetamaks õppijaid ja kõrgkooli kutseõpetajaid erialaste pädevuste omandamisel ja arendamisel, soodustada nende isiklikku arengut ja suurendada konkurentsivõimet Euroopa avatud tööturul. 

Vabatahtlikud Aafrikasse ja Aasiasse – Eesti ekspertide panus arengukoostöös 2017-2018

Eesmärk on toetada Ghana piirkonnas õe ja ämmaemanda õppekavade arendamist ning edendada kõrgkooli ja praktikabaaside koostööd. Selleks tehakse projektiperioodi vältel ettepanekuid õppekavade täiendamiseks või muutmiseks, viiakse läbi koolitusi ja antakse soovitusi õppetöö arendamiseks.

Nordplus „Network Welltour“

Eesti, Läti, Leedu ja Soome wellness-alane koostööprojekt.

LOTUS Leadership Development Programme

Eesmärk on kõrgharidusasutuste võimekuse tõstmine, riiklike ja EL poliitika võimaluste leidmine ja soovituste andmine asutustevahelise koostöö korraldamiseks õppimise ja õpetamise arendamiseks.

Advanced Nursing Practice Education network of the Nordic and Baltic countries 2019

Projekti raames luuakse uus Põhjamaade ja Balti riikide õendusabi magistriõppe haridusvõrgustik (APN-EDU), mille üldine eesmärk on arendada õdede praktikaõpetust ja toetada õpetajate ja õpilaste rahvusvahelisi magistriõppe tegevusi.

Welfare Technology

Eesmärk on jagada häid praktikaid ja koondada tervikuks heaolutehnoloogia kasutamisega seotud (õppe) materjale, mida kasutada hooldustöötajate ja sotsiaaltöötajata õppetöös ning seeläbi toetada nende valmisolekut töötada pärast lõpetamist innovaatilisi lahendusi kasutavas kaasaegses töökeskkonnas.

Õppe kvaliteet multikultuuris

Eesmärk on uurida, kuidas rahvusvahelistumine ja sisseränded mõjutavad õppe kvaliteeti kõrgharidusmaastikul. Lisaks pakkuda välja sobivaid tegevusi, et tagada õppetöö kvaliteet rahvusvahelistumist arvesse võttes.

Üleilmse õpirände projekt

Ühistest arengu eesmärkidest lähtuvalt on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning The University of Technology, Jamaica vahelise planeeritava koostöö valdkonnad seotud multikultuurse interdistsiplinaarse õppega.

Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation/CK4Stim

Eesmärk on välja töötada nii ingliskeelne kui iga projektis osaleva partnerriigi rahvuskeelne elektrostimulatsiooni teemaline õppematerjal trükisena ja virtuaalse kursusena tasuta kasutamiseks ülemaailmselt kõikidele füsioterapeutidele.

Kodumaised projektid

Haridusinvesteering tervishoidu – HiT!

Projekti eesmärk on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse tõhustamine, mille tulemusena kasvab kõrgkooli konkurentsivõime ning avatakse rahvusvaheline magistriõppe ühisõppekava radioloogiatehniku erialal. Lisaks tõuseb õppejõudude teadusvõimekus ning elanikkonnale osutatakse õppevaldkondadega seonduvaid teenuseid. Loodavas kompetentsikeskuses toimub süstemaatiline tegevus. 

KuDi – Kutseõpe digitaalsemaks!

Projekti eesmärgiks on luua digitaalne õppevara, mille kasutamine on paindlik, interaktiivne ja kaasahaarav, et selle abil arvestada muutunud õpikäsitlust ning tõsta õppijate ning õpetajate digipädevust. Projekti tulemusel valmib kaks e-kursust hooldustöötaja õppekavale ja digitaalsed õppematerjalid lapsehoidja eriala õppekavale.

Täiendav eesti keel tervishoiu alal

Projekti raames pakub kõrgkool muu emakeelega õppuritele täiendavat eesti keele õpet.

Koolituskursus “Õed tagasi tervishoidu”

Koolituskursusel saavad osaleda tasemehariduses õe õppe läbinud, kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris.

Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses (PRÕM, tegevus 8.8)

Kõrgkooli asuvad igal õppeaastal õppima äsja gümnaasiumi lõpetanud, kes tulevad venekeelsetest gümnaasiumidest ja kelle eesti keele tase ei ole võrreldav eestikeelsetest gümnaasiumidest tulnud õppuritega. Projekt toetab eesti ja vene keele õpet tervishoiu valdkonnas.

Praktikasüsteemi arendamine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis

Projekti eesmärk on toetada praktikabaase praktikategevuste läbiviimisel, pakkudes koolitusi praktikajuhendajatele.

Virtuaalreaalsuse töötoad noortele

Töötubade eesmärk on siduda omavahel haridus ja tööelu, suurendades nii noorte kokkupuudet tööeluga, tõsta konkurentsivõimet kui ka anda suuniseid teadlikuma karjäärivaliku tegemiseks.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikasüsteemi arendamine (PRAK 2)

Koolitatakse kõigi õppekavade praktikajuhendajaid ning lisaks toimuvad veel õppekavade ülesed koolitused.
Lisaks töötatakse koostöös partneritega välja Eestis ainulaadne praktika hindamise mudel, mis võimaldab praktikabaasil tegeleda enesehindamisega.

Terviseteadlikkuse õpipäevad 2019

Projekti käigus korraldatakse gümnasistidele ja kutsekoolides õppijatele praktilisi õpitubasid reaalainete rakendusvõimaluste ja teaduse populariseerimise eesmärgil. Projekt näitab, kuidas teadussaavutused on pandud tööle inimeste heaks, tekitades huvi teaduse ja meditsiini õppimise vastu.

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Eesmärk on toetada kõrgkooli õppureid võõrkeelte omandamisel (2017a vältel).

Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna läbiviidav projekt, mille eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Lõuna- Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu.

Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele RFK kasutamiseks (2021-2022)

Koolituste eesmärgiks on teadmiste andmine koolitusprotsessi kavandamisest, RFK olemusest, taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistide oskuste arendamine RFK kasutamiseks igapäevatöös erivajadusega inimeste rehabilitatsiooniprotsessi planeerimisel ja sekkumiste elluviimisel.

Jaan LoogaJaan Looga

Jaan Looga

Teadustegevuse koordinaator

737 0210jaanlooga@nooruse.ee