Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Kvaliteet

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi rakenduskõrgkool, mis pakub tervishoiu-, teeninduse- ja sotsiaalalast koolitust. Kõrgkooli strateegiline juhtimine lähtub Eesti Vabariigi kõrg- ja kutseharidust reguleerivatest õigusaktidest, kõrgkooli põhimääruses sätestatud ülesannetest ning teistest riiklikes strateegilistes dokumentides välja toodud suunistest.

Kõrgkooli strateegilisel juhtimisel on olulised neli etappi:

  • strateegiliste eesmärkide välja töötamine, mille alusdokumendiks on arengukava 2021–2026,
  • tegevuste elluviimine, mille alusdokumendid arengukavaga seotud tegevuskava 2024–2026 ja iga-aastased tööplaanid,
  • tulemuslikkuse hindamine, mille alusdokumentideks aastaaruanne ja rahuloluküsitluste tulemused
  • parendamine ehk järjepidevalt tegevuste täiustamine hindamise etapis saadud informatsiooni põhjal.

Kõrgkooli juhtimine põhineb järjepideval arengu analüüsil ja huvipoolte (personal ja õppurid) ning partnerite (tööandjad, vilistlased, Haridus- ja teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, praktikabaasid, rahvusvahelised partnerid, haridusasutused, kogukond) tagasisidel. Kõrgkooli strateegilist juhtimist toetab kõrgkooli kvaliteedijuhtimissüsteem. Kõrgkooli kvaliteedikindlustussüsteemi kirjeldavaks põhidokumendiks on kvaliteedikäsiraamat, mille koostamise aluseks on EFQM – Euroopa Kvaliteediauhinna mudel.

Kõrgkooli juhtide meeskond juhindub oma tegevuses juhtimise heast tavast, mille eesmärk on teadvustada ja hoida fookuses kõrgkooli põhiväärtustega seotud juhtimise põhimõtted. Need arusaamad ja kokkulepped aitavad ühtlustada ning arendada juhtimise kvaliteeti ja organisatsioonikultuuri Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Teadus-ja arendustegevuse tegevuskavas on välja toodud kõrgkooli teadus- ja arendustegevuse (T&A) korraldus, prioriteetsed uuringusuunad, võtmenäitajad jms.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli akrediteerida 27. aprillil 2020 seitsmeks aastaks. Akrediteering kehtib kuni 27.04.2027. Nõukogu tunnustas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tegevuste eest terviseedendaja ja tervisliku käitumise eestvedajana ühiskonnas ning oma õppijate kaasamise eest erinevat laadi kogukondlikesse tegevustesse. Samuti hinnati kõrgkoolil juhtivat rolli tervishoiu valdkonna uute õppekavade ja kutsestandardite väljatöötamisel ning seda, et kõrgkoolis rakendatakse individuaalset lähenemist igale õppijale. Leiti, et sidusrühmade rahulolu kõrgkooli tegevustega on kõrge, mis peegeldub ka pühendunud õppejõudude ja administratiivtöötajate tegevustes. Nõukogu hinnangul on kõrgkool ka hästi läbi mõelnud oma erialade tutvustamise.

Kutseõppe õppekavade hindamine toimus koos institutsionaalse akrediteerimisega ajavahemikus 14.-18.10.2019. Hindamisnõukogu 10. märtsi 2020 otsuse alusel toimub järgmine sotsiaaltöö ja nõustamise, lastehoiu ja teenuste noortele, teraapia ja taastusravi ning meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia kutseõppe õppekavarühmade kvaliteedi hindamine kuue aasta pärast.

Kõrgkooli iga-aastased tegevused ja tulemused on kirjeldatud ning analüüsitud kõrgkooli aastaaruannetes. 

HAKA kvaliteedimärk tõendab, et kõrgkoolis toimib efektiivne juhtimine, 
õppe- ja teadustegevuse arendus ning kõrgkool panustab ühiskonna arengusse.

Merle Maasing

Kvaliteedijuht

737 0259merlemaasing@nooruse.ee