Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Käsikirja vormistamise üldnõuded

Artikli käsikiri kirjutatakse eesti või inglise keeles ja esitatakse ajakirja käsikirja vormil (LISA 1). Kasutatakse Times New Roman kirjastiili, suurusega 12 punkti, reavahe 1,15 intervalli ja kahe lõigu vahele jäetakse sama intervalliga lõiguvahe. Kogu kirjalik töö vormistatakse ühtses stiilis ja samade põhimõtete järgi (nt loetelud, tabelid, joonised jne). Artikkel koosneb alljärgnevatest osadest: lühikokkuvõte (märksõnad), sissejuhatus, metoodika, tulemused, arutelu, järeldused, tänuavaldused ja allikaloend.

Lühikokkuvõte

Iga käsikirja juurde kuulub eesti ja inglise keelne lühikokkuvõte. Ajakirja toimetus korraldab eesti keele mittevaldamise korral lühikokkuvõtte tõlke eesti keelde. Maht: maksimaalselt 300 sõna. Ülesehituses järgitakse üldist artikli liigendust: sissejuhatus, eesmärk, metoodika, tulemused, järeldus(ed). Lühikokkuvõtte lõpus esitatakse eraldi real antud valdkonnas tavakasutuses olevad ja käsikirja konteksti esile toovad märksõnad (3–5).

Sissejuhatus

Avatakse teema tuues välja teema/probleemi aktuaalsus või uurimisvajadus kasutades võimalikult uudseid ja asjakohaseid allikaid. Sõnastatakse uurimistöö eesmärk või hüpotees.

Metoodika

Esitatakse valim, andmete kogumise meetodite ja protsessi kirjeldus (mh aeg, koht), andmeanalüüsi meetodite ja protsessi kirjeldus ning uurimiseetikaga seonduv. Kirjanduse ülevaate meetodil koostatud käsikirja puhul uuritava materjali otsingu ja valikukriteeriumite kirjeldus, kasutatud allikate iseloomustus ning koguarv.

Inimuuringute korral tuuakse välja inimuuringute eetika komitee kooskõlastus ja selle puudumisel vastav põhjendus. Teadliku nõusoleku avaldus: kõik käsikirjad, mis kirjeldavad inimesi hõlmavat uuringut, peaksid sisaldama väidet: “Kõigilt uuringusse kaasatud isikutelt saadi teadlik nõusolek”. VÕI „Uuritava nõusolekust loobuti PÕHJUSE tõttu (esitage üksikasjalik põhjendus).“

Tulemused

Tulemused ei sisalda uurija interpretatsioone ja arvamusi ning need esitatakse ja illustreeritakse vastavalt käsikirja tüübile. Valimi iseloomustus ja põhitulemuste esitamine. Olulised arvandmed esitatakse tabelite või joonistena vältides tabelites ja joonistel olevate arvandmete ümberkirjutamist teksti. Vältida tuleks andmete dubleerimist. Statistilised erinevused lisatakse tabelisse/joonisele või tabeli alla (tabelisse tehakse vastav märge). Tekstis esitatakse sobivas kohas viide tabelile või joonisele. Kvalitatiivse uurimistöö tulemused on esitatud koos illustreerivate näidetega intervjuudest ja/või skeemide ja jooniste abil.

Joonised (fotod, pildid, skeemid, graafikud) ja tabelid on iseseisvalt arusaadavad, vormistatud läbimõeldult ja esitatud parimal illustreerival viisil. Joonised ja tabelid nummerdatakse araabia numbritega ja need paigutatakse võimalikult tekstilõigu lähedale, kus sellele esmakordselt viidatakse. Jooniste (.jpg, .xlsx või .tiff, pildid resolutsiooniga 300 DPI) ja tabelite (.xlsx või .docx) vormistamiseks võib kasutada väiksemat kirjasuurust (9 kuni 11) ja reavahet 1 ja need võivad olla esitatud ka horisontaalselt. Tabelite pealkiri asetatakse tabeli ette, joonistel alla või joonisest paremale. Pealkiri peab andma võimaluse aru saada illustreerival materjalil kujutatust ka ilma teksti lugemata. 

Kirjanduse ülevaate meetodil koostatud käsikirjas võib tulemused ja arutelu esitada koos.

Arutelu

Esitatakse põhitulemuste olulisus ja rakendatavus, seostades oma uuringutulemusi teoreetiliste seisukohtade ja varasemate uurimistulemustega; tuues välja ja põhjendades tulemustes esinevaid erinevusi ja sarnasusi; hüpoteesi korral arutletakse, kas uurimistulemused kinnitasid või ei kinnitanud püstitatud hüpoteesi ja millest võis see tuleneda. Arutelu lõppu lisatakse uurimistöö kitsaskohtade või piirangute ja töö tugevate külgede analüüs.

Järeldused

Sõnastatakse vastusena eesmärgile; hüpotees leidis kinnitust või ei kinnitunud. Vajadusel tuuakse välja tulevased uurimissuunad.

Tänuavaldused (sh uurimistöö rahastajad)

Tänatakse uuringus osalejaid, uuringu läbiviimisel kaasaaitajaid, toetajaid, fonde jms. Esitada tuleb kõik rahastusallikad ja toetused, mis on saadud uuringu läbiviimiseks. Rahastavate organisatsioonide nimed kirjutatakse välja täisnimetusena. NT: “Uuring ei ole saanud välist rahastamist.” “Uuringut rahastas “rahastaja nimi”, grandi number …”.