Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Sisseastumine

Vastuvõtutingimused 2023/2024 õppeaastaks

 1. Eestikeelsetele õppekavadele kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
 2. Ingliskeelsele õppekavale kandideerimise eelduseks on inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.
 3. Rakenduskõrgharidus
  1. Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerijad sooritavad akadeemilise testi. Akadeemilise testi miinimumlävend kõrgkooli kandideerimisel on 30% akadeemilise testi maksimumsooritusest.
  1. Õe õppekavale kandideerimisel arvestatakse:
   1. akadeemilise testi tulemusi (osakaal 80% punktisummast);
   1. lõputunnistuse matemaatika ja eesti keele hinnet (osakaal 20% punktisummast).
  1. Ämmaemanda, tervisekaitse spetsialisti, radioloogiatehniku ja bioanalüütiku õppekavadele kandideerimisel arvestatakse:
   1. akadeemilise testi tulemusi (osakaal 50% punktisummast);
   1. vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast);
   1. vestlusele pääseb akadeemilise testi tulemuste alusel kujunenud pingereas neljakordne vastuvõtuarv kandidaate.
  1. Füsioterapeudi õppekavale kandideerimisel arvestatakse:
   1. akadeemilise testi tulemusi (osakaal 50% punktisummast);
   1. kehalise võimekuse katse tulemusi (osakaal 50% punktisummast);
   1. kehalistele katsetele pääseb akadeemilise testi tulemuste alusel kujunenud pingereas neljakordne vastuvõtuarv kandidaate.
 4. Magistriõpe
  1. Terviseteaduse magistriõppe õppekavale kandideerimisel arvestatakse:
   1. kirjalikust ja suulisest osast koosneva vastuvõtukatse tulemusi (osakaal 80% punktisummast);
   1. õe või ämmaemanduse põhiõppe keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel (osakaal 20% punktisummast).
  1. Radiograafia magistriõppe õppekavale kandideerimisel arvestatakse:
   1. radiograafia õppekava keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel (osakaal 40% punktisummast);
   1. inglise keeles läbiviidud vestluse tulemusi (osakaal 60% punktisummast).
 5. Kutseõpe
  1. Lapsehoidja, massööri ja podoloogi õppekavadele kandideerimisel arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet.
  1. Erakorralise meditsiini tehniku õppekavale kandideerimisel arvestatakse:
   1. keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (osakaal 50% punktisummast);
   1. motivatsioonikirja (osakaal 50% punktisummast).
  1. Hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja õppekavale kandideerimisel arvestatakse:
   1. keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (osakaal 50% punktisummast);
   1. vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast).

*Vastuvõtukomisjonil on õigus alandada vestlusele või kehalise võimekuse katsele pääsemiseks vajaliku akadeemilise testi tulemuse lävendit.

Millal akadeemiline test toimub?

Akadeemiline test toimub 25. märtsil ja 1. aprillil 2023. Testi sooritamiseks tuleb end 1.–12. märtsini 2023 SAIS-is registreerida (sisselogimiseks on vaja Eesti ID-kaarti, Mobiil-ID-d või HarID-d).

Akadeemilist testi saab sooritada ka 3. juulil. Registreerimine testile toimub 12.-28. juunini SAISis kandideerimisavalduse esitamisel.

Kahte õppeaasutusse: Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduse õppekavadelesse kandideerijatel läheb arvesse sama testi tulemus.

Akadeemilise testi sisu

Testi ülesanded on probleemülesanded, st etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded hõlmavad

 • diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist,
 • seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites,
 • matemaatiliste probleemide lahendamist.

2023. aastal saab akadeemilist testi sooritada eesti või vene keeles. Test on elektroonne ja seda lahendatakse Tartu Ülikooli arvutiklassides. Testi lahendamiseks on aega 60 minutit ja selle aja jooksul tuleb vastata kuni 40 küsimusele. Küsimused esitatakse testi käigus ükshaaval, st järgmise küsimuse nägemiseks peab enne vastama eelmisele küsimusele. Juba vastatud küsimuse juurde tagasi minna ei saa, et seda parandada. Seega tuleb testi täitmisel vältida huupi vastamist, iga küsimuse juures tuleb pingutada, et anda õige vastus.

Testi lahendamise käigus saab abivahendina kasutada pliiatsit ja paberit, mida võib vaja minna märkmete ja arvutuskäikude üleskirjutamiseks. Muude abivahendite kasutamine lubatud ei ole.

Eestikeelne testiversioon on adaptiivne, st iga järgmine testi ülesanne valitakse olemasolevast ülesannete pangast lähtuvalt vastusest eelmisele ülesandele. Kui antud vastus on õige, siis järgmine esitatav küsimus on mõnevõrra keerukam, kui vastus on vale, siis järgmine küsimus mõnevõrra lihtsam. Selline ülesannete esitamise loogika võimaldab eristada vastajaid selle alusel, kui keerukaid ülesandeid on nad võimelised lahendama ning sellest lähtuvalt tuletatakse ka testi skoor. Testi tulemuse moodustumisel ei ole niivõrd oluline see kui palju ülesandeid jõutakse vastata, vaid millisele küsimuste keerukuse tasemele jõutakse.

Esitatavate ülesannete arv sõltub ülesannete lahenduste omavahelisest kooskõlast. Test lõppeb kandidaadi jaoks, kui: 1) on saavutatud piisavalt täpne hinnang kandidaadi võimekusele (see võib olla enne kui 60 minutit on täis saanud või 40 ülesannet on esitatud), 2) testi on täidetud 60 minutit (arvesse läheb tulemus selle alusel, millisele keerukuse tasemele kandidaat selleks ajaks jõudis), 3) esitatud on 40 ülesannet. 

Akadeemilise testi näidisülesanded eesti keeles

Venekeelne testiversioon on fikseeritud, st kõikidele kandidaatidele esitatakse ülesannete pangast juhuslikus järjekorras 40 ülesannet. Test lõppeb kandidaadi jaoks, kui 1) testi on täidetud 60 minutit või 2) kandidaat on andnud vastuse kõigile 40 ülesandele. Testi tulemus sõltub õigete vastuste koguarvust.

Akadeemilise testi näidisülesanded vene keeles

Testi tulemus esitatakse vahemikus 1-100 punkti. Testi tulemuste jaotus sarnaneb normaaljaotusele, kus keskmine ja mediaantulemus on 50 punkti. See tähendab, et vähemalt 51-punktilise tulemuse saavutab ligikaudu 50% testitäitjatest. 65-punktilise tulemuse saavutab oodatavalt 15-20% testitäitjatest. Maksimaalne võimalik tulemus testis on 100 punkti, mille saavutab ootuste kohaselt ligi 2% testitäitjatest.

NB! Venekeelset testi saab lahendada 2023. aastal viimast korda. Alates 2024. aastast on akadeemiline test ainult eestikeelne.

Akadeemilist testi saad sooritada sisseastumise aastal ühel korral. Kui sooritad akadeemilise testi märtsis või aprillis ja kandideerid suvel õppekavale, kus test on kohustuslik vastuvõtutingimus, siis läheb arvesse kevadel sooritatud testi tulemus. Testi sellisel juhul juulis uuesti sooritada ei saa. 

Kuna akadeemilise testi tulemus kehtib ainult sooritamise aastal, siis lubame testi sooritama ainult 12. klassi õpilased ning varem keskhariduse omandanud kandidaadid. 

Millega arvestada testile tulles?

 • Ole toimumiskohas vähemalt 15 minutit enne testi algusaega. Hilinejaid testile ei lubata.
 • Veendu eelnevalt, kus asub õppehoone, kus sul tuleb testi sooritada. Testi saab lahendada ainult määratud ruumis (vaata registreerimisvormi SAISis). Õige õppehoone leidmisel aitab Google Maps.
 • Võta testile kaasa isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). Testile lubatakse isikut tõendava dokumendi esitamisel.
 • Lisaks võta kaasa kirjutusvahend märkmete tegemiseks (paber antakse arvutiklassis) ning soovi korral vett.

Korduma kippuvad küsimused

Milline on akadeemiline test?

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loogiliste seoste loomine ning oskused ja valmisolek etteantud informatsiooni kasutada. Akadeemilise testi ülesanded on probleemülesanded, see tähendab, et etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded võivad hõlmata diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist, seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites, teksti mõistmist ja sõnavara tundmist ning matemaatiliste probleemide lahendamist. Testis tuleb lahendada 35-45 valikvastusega ülesannet, testi lahendamiseks on aega 60 minutit. Kõigil soovijatel on võimalik tutvuda testi näidisülesannetega.

Kui mul on SAIS-is kõik kandideerimiseks vajalikud tulemused olemas, kas ma pean tooma paberkandjal dokumendid?

Kõik nõutud dokumendid esitatakse elektroonselt.

Mis saab siis, kui SAIS-is avaldust tehes ei tule avalduse peale hindeid?

Juhul, kui hinded puuduvad, siis saatke oma hinnetelehe koopia postiga (vastuvõtt, Nooruse 5, Tartu) või meiliaadressile vastuvott@nooruse.ee ja vastuvõtutöötaja lisab hinded teie avaldusele.

Kas kandidaatidele on ka vanusepiir?

Ühelegi õppekavale kandideerimisel ei ole vanusepiiri.