Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Sisseastumine

2023/2024. õppeaasta talvine vastuvõtt

Rakenduskõrghariduse õppekaval avatakse :

  1. Õe põhiõpe (õppeaeg 3,5 aastat)- 104 õppekohta

Õenduse põhiõppes on talvise vastuvõtu puhul tegemist täiskoormusega päevaõppe õppekavaga, kus õppetöö toimub kõrgkoolis kohapeal E-K ja kaks päeva nädalas on mõeldud iseseisvaks õppeks.

Kutseõppe õppekavadel avatakse:

  1. Tegevusjuhendaja (tase 4, õppeaeg 1 aasta) – 20 õppekohta
  2. Lapsehoidja jätkuõpe (tase 5, õppeaeg pool aastat) – 20 õppekohta

Olulised kuupäevad:

  • 13. novembril – 3. detsembril 2023.a toimub dokumentide elektrooniline vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis SAIS.
  • 04. detsembril– 08. detsembril 2023.a toimuvad vastuvõtuvestlused tegevusjuhendaja õppekavale.
  • 6. detsembril 2023.a toimub akadeemiline test õenduse õppekavale kandideerijatele, kes ei ole 2023. aastal varem akadeemilist testi teinud. Test toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arvutiklassides. Registreerimine testile toimub SAISis kandideerimisavalduse esitamisel. Akadeemilise testi algusajad on 10.00, 12.00 ja 14.00. Testi toimumise täpne kellaaeg ning ruum määratakse kandidaadile süteemi poolt automaatselt ja see on kohe SAISis nähtav.
  • 12. detsembril hiljemalt tehakse teatavaks vastuvõtuotsused.
  • 17. detsembriks hiljemalt palume kandidaatidel õppekoht kinnitada.

Vastuvõtt toimub pingerea alusel. Kui keegi eespool olijatest loobub talle pakutud õppekohast, siis pakume õppekohta pingereas järgmistele kandidaatidele.

Vastuvõtt rakenduskõrghariduse õppekavadele

Kõikidele rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimisel on kohustuslik sooritada akadeemiline test, mille tulemus kehtib nii Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kui ka Tartu Ülikoolis 

Akadeemilise testi miinimumlävend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kandideerimisel on 30% akadeemilise
testi maksimumsooritusest, ehk siis 30 punkti.
Sellest väiksemate punktidega kõrgkooli kandideerida ei saa. Akadeemiline test toimus kevadel 25. märtsil ja 1. aprillil ning suvel 5. juulil. Sel kalendriaastal tehtud akadeemilise testi tulemus kehtib ka talvisel vastuvõtul. Loe täpsemalt akadeemilise testi kohta siit.

Tutvu ka vastuvõtueeskirjaga.

ÕDE
3,5 aastat

Vastuvõtt kutseõppesse

Palume arvestada, praktikad on õppetöö väga oluline osa ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool teid igal õppeaastal praktikatele, mis toimuvad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti. Õppuril tuleb olla valmis praktikate sooritamiseks väljaspool enda eelistatud asukohta. Õppepraktikaga seotud sõidu- ja majutuskulud tasub õppur.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Milline on akadeemiline test?

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loogiliste seoste loomine ning oskused ja valmisolek etteantud informatsiooni kasutada. Akadeemilise testi ülesanded on probleemülesanded, see tähendab, et etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded võivad hõlmata diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist, seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites, teksti mõistmist ja sõnavara tundmist ning matemaatiliste probleemide lahendamist. Testis tuleb lahendada 35-45 valikvastusega ülesannet, testi lahendamiseks on aega 60 minutit. Kõigil soovijatel on võimalik tutvuda testi näidisülesannetega.

Kui mul on SAIS-is kõik kandideerimiseks vajalikud tulemused olemas, kas ma pean tooma paberkandjal dokumendid?

Kõik nõutud dokumendid esitatakse elektroonselt.

Mis saab siis, kui SAIS-is avaldust tehes ei tule avalduse peale hindeid?

Juhul, kui hinded puuduvad, siis saatke oma hinnetelehe koopia postiga (vastuvõtt, Nooruse 5, Tartu) või meiliaadressile vastuvott@nooruse.ee ja vastuvõtutöötaja lisab hinded teie avaldusele.

Kas kandidaatidele on ka vanusepiir?

Ühelegi õppekavale kandideerimisel ei ole vanusepiiri.