Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Auliikmed

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil on kokku 17 auliiget.

Mare Remm

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli väärtuslik töötaja Mare Remm nimetati kõrgkooli auliikmeks 2023. aastalmärkimisväärse panuse eest Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavade arendamise eest läbi aastakümnete. Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel kõrgharidusõppe rajamine Eestis on olnud suuresti 1982. aastal kõrgkooli tööle asunud Mare Remmi elutöö. Suure koostöövõimega analüütilise inimesena on ta esindanud bioanalüütiku eriala rahvusvahelistes võrgustikes, vedanud eest patoloogia ja histoloogia valdkonna õppetööd ning teadus- ja arendustegevusi ja samas olnud sillaks õppe- ja töömaailma vahel.

Zinaida Läänelaid

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli pikaaegne töötaja Zinaida Läänelaid nimetati kõrgkooli auliikmeks 2022. aastal silmapaistvate teenete eest Tartu Meditsiinikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppearendustegevuste uuenduslikul eestvedamisel ja radioloogiatehniku õppekava ning rahvusvahelise magistriõppe arendamisel. Z. Läänelaid pühendas kõrgkoolielu edendamisse erinevatel ametikohtadel ligi 33 aastat ning tema suured kogemused ja innovaatilised ideed on olnud hindamatu väärtusega.

Reet Linkberg

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kauaaegne õppejõud Reet Linkberg nimetati kõrgkooli auliikmeks 2021. aastal väljapaistvate teenete eest õppe- ja arendustöös aastatel 2004-2021. Reet Linkberg on andnud olulise panuse teaduspõhise uurimistöö arendamisel füsioterapeudi õppekaval ning seejuures on ta olnud üks hinnatumaid lõputööde juhendajaid. Reet Linkberg on aktiivselt osalenud õppekava arendustöös, pakkunud õppetöö osana erinevaid teenuseid kogukonnale ning edendanud günekoloogilise füsioteraapia valdkonda.

Siiri Põllumaa

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kauaaegne õppejõud Siiri Põllumaa nimetati kõrgkooli auliikmeks 2019. aastal väljapaistvate teenete eest ämmaemanda õppekava arendamisel alates 2000. aastast. Siiri Põllumaa on andnud olulise panuse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppekava ja kutseala arendamisel ja populariseerimisel. Tema juhtimisel on eest veetud ja arendatud ämmaemanda õppekava vastavalt kutseala arengule Eestis ja Euroopas.

Arved Vain.

Arved Vain

Tartu Ülikooli dotsent Arved Vain nimetati kõrgkooli auliikmeks 2016. aastal väljaspaistvate teenete eest füsioterapeudi õppekava arendamisel alates 2002. aastast. A. Vain on andnud olulise panuse füsioterapeudi õppekava üliõpilaste teadustööde juhendamisel, õppetöös ja erialaste koolituste läbiviimisel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esimene rahvusvaheliselt kinnitatud patentne leiutis, mehhanoteraapiline seade ja mõõtmise meetod, on A. Vainu suurepäraste ideede, sihikindla töö ja märkimisväärse kogemustepagasi tulemus.

Valerie Challen

Euroopa radiograafia kõrghariduse võrgustiku tegevjuht Valerie Challen nimetati auliikmeks 2011. aastal väljapaistvate teenete eest radioloogiatehniku õppekava rahvusvahelistumisel aastatel 2006-2011. V. Challen  toetas kõrgkooli vastuvõtmist rahvusvahelise koostöövõrgustiku HENRE liikmeks. Ta  osales aktiivselt radioloogiatehniku õppekava arendus- ja õppetöös, esines ettekannetega kõrgkooli üritustel  jagades väärtuslikke erialaseid teadmisi.

Ülle Lember

Eesti Ämmaemandate Ühingu president Ülle Lember nimetati kõrgkooli auliikmeks 2011. aastal väljapaistvate teenete eest ämmaemanda koolituse arendamisel kõrghariduse tasemele aastatel 1997-2005. Ta juhtis ämmaemanda õppekava loomise meeskonda olles töörühmas konstruktiivne ja printsipiaalne uute ideede generaator. Ü. Lember on sõlminud väärtuslikke rahvusvahelisi suhteid ämmaemanduse arendamiseks.

Tiiu Jaanson

Tartu Tervishoiu Kôrgkooli kauaaegne õppejõud Tiiu Jaanson nimetati auliikmeks 2011. aastal väljapaistvate saavutuste eest õppemetoodika arendamisel aastatel 1973-2009. Ta koostas emakeelseid õenduse käsiraamatuid ja oli üks esimestest õppejõududest, kes kasutas  innovaatilisi õppematerjale ning rakendas e-õpet. T. Jaansonil oli oluline roll rahvusvaheliste suhete arendamisel Soome partnerkoolidega.

Heldi Vatman

SA TÜK radioloogiateenistuse vanemõde Heldi Vatman on kõrgkooli auliige 2009. aastast väljapaistvate teenete eest radioloogiatehnikute õppe arendamisel aastatel 1998-2005. Ta algatas ja viis järjekindlalt ellu idee koostada radioloogiatehniku õppekava ja alustada radioloogiatehnikute koolitamisega Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. H. Vatman innustas ja motiveeris SA TÜK radioloogiateenistuse radioloogiaõdesid ja radiolooge osalema radioloogiatehnikute koolitamises Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Tiina Kukkes

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Tiina Kukkes nimetati kõrgkooli auliikmeks 2022. aastal märkimisväärse panuse eest Tartu Tervishoiu Kõrgkooli akrediteerimisprotsessi ning radioloogiatehniku õppekava arengusse läbi kolme aastakümne. T. Kukkest on kirjeldatud kui ideaalse õppejõu võrdkuju ja väärtuslikku meeskonnaliiget. Tema südameasjaks oli radioloogiatehnikute teadus- ja arendustegevuse eestvedamine läbi välisvõrgustike töös osalemise, rahvusvaheliste projektide juhtimise ja eriala populariseerimise.

Mary Anne Coffey

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, IAEA kiiritusravi radioloogiatehnikute koolituse juht, ESTRO kiiritusravi kvaliteedi töörühma juht, Trinity Kolledži kaasprofessor Mary Anne Coffey nimetati kõrgkooli auliikmeks 2020. aastal. Mary Anne Coffey on andnud olulise panuse radiograafia magistriõppesse, tuginedes oma tegevuses pikaajalisele radioloogiatehnikute koolitamise rahvusvahelisele pädevusele ja kogemusele kiiritusravis.

Evi Aotäht

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kauaaegne õppejõud Evi Aotäht nimetati kõrgkooli auliikmeks 2016. aastal väljapaistvate teenete eest bioanalüütiku õppekava arendamisel alates 1971. aastast. Eesti Bioanalüütikute Ühingu asutajaliige E. Aotäht on andnud olulise panuse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütiku õppekava väljatöötamisel ja kujundamisel, arendanud kõrgkooli koostööd erinevate mikrobioloogia laboratooriumitega ning valitud korduvalt üliõpilaste poolt aasta õppejõuks. Tema pikaajalisele õpetamiskogemusele tuginevad praktilised nõuanded on olnud abiks paljudele kolleegidele.

Anneli Kannus

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esimene rektor Anneli Kannus nimetati kõrgkooli auliikmeks 2016. aastal kõrgkooli tulemusliku ja silmapaistva juhtimise eest aastatel 2000-2016. A. Kannus on panustanud pikaaegselt tervishoiualase hariduse edendamisse kõrg- ja kutsehariduse tasemel Eestis. Tema juhtimisel on koolist saanud rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgkool. Tema eestvedamisel on kõrgkoolil oma kodu, õppehoone, milles on loodud innovatiivne õpi- ja töökeskkond. A. Kannuse eesmärgipärasus ja selge visioon on loonud kõrgkoolile pikaajalised koostöösuhted oluliste partneritega Eestis ja välisriikides.

Helin Eelsalu

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kauaaegne õppejõud Helin Eelsalu sai auliikmeks 2011. aastal väljapaistvate saavutuste eest õppe- ja arendustöös aastatel 1985 – 2008. H. Eelsalu oli esimene õendusteooria õpetaja ja rahvusvaheliste suhete innukas eestvedaja, kes algatas õdede õppekava Euroopa Liidu direktiividega vastavusse viimise. Ta osales aktiivselt õendusterminoloogia töörühmas ning tema panus õppekavade arendajana on hindamatu.

Ille Pukk

Eesti Laborantide Ühingu president Ille Pukk nimetati kõrgkooli auliikmeks 2011. aastal väljapaistvate teenete eest bioanalüütikute koolituse arendamisel kõrghariduse tasemele aastatel 1992-2004. I.Pukk aitas entusiastlikult kaasa laborantide tasemeõppe rakendamisel ja tema eestvedamisel loodud rahvusvahelised koostöösidemed 1990. aastatel toetasid oluliselt bioanalüütiku õppekava arendamist rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele.

Ilve-Teisi Remmel

Eesti Õdede Ühingu kauaaegne president Ilve-Teisi Remmel sai auliikmeks 2011. aastal väljapaistvate teenete eest õe koolituse arendamisel kõrghariduse tasemele aastatel 1988 – 2002.  Tema aktiivsel ja entusiastlikul eestvedamisel loodud rahvusvahelised koostöösidemed 1990. aastatel võimaldasid kõrgkooli õppejõududel osaleda rahvusvahelistes koolitusprogrammides.

Liisa Innanmaa

Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu lektor Liisa Innanmaa nimetati auliikmeks 2009. aastal väljapaistvate saavutuste eest aastatel 1998-2000. L. Innanmaa osales aktiivselt radioloogiatehniku õppekava väljatöötamisel tutvustades Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõududele rahvusvahelist radioloogiatehnikute õppekava ning jagas pikaajalise koolituse kogemusi. Ta põhjendas põhimõttekindlalt radioloogiatehnikute õppekava rakendamise vajalikkust Eesti Vabariigi Haridusministeeriumis.