Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

VÕTA

VÕTA tähendab varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekava täimisel.

Selle taotlemisel on kõige olulisem varem õpitu sisuline sobivus õppekavaga – tuleb võrrelda  täienduskoolitustelt või töökogemusest saadud teadmisi ja oskusi vastava õppekava ainete õpiväljunditega. Õppekavad õppeainete ja õpiväljunditega on leitavad õppeinfosüsteemist Tahvel, selle kaudu saab ka esitada VÕTA taotlust. Kindlasti tuleks enne taotlemist ennast kurssi viia ka kõrgkooli VÕTA korraga.

VÕTA küsimustega saab alati pöörduda ka vastava õppekava õppetöö spetsialisti poole, kes selgitab, kuidas taotlemine toimub ja annab nõu, kuidas õpitu õppekava konteksti sobib.

VÕTA infomaterjalid on leitavad lingil.

Taotlusele lisatavad dokumendid:

  • Varasemate õpingute puhul – akadeemiline õiend, hinneteleht, diplom, ainete sisu kirjeldus, õpiväljundid;
  • Täienduskoolituste puhul – kursuste diplomid ja tunnistused, päevakavad vm;
  • Töökogemuse puhul – töölepingu koopia, ametijuhend, tõend asutusest, kogemusest õpitu analüüs, portfoolio, kutsetunnistus, CV vm;
  • Muu taotleja poolt oluliseks peetav asjassepuutuv materjal.

Taotlev isik esitab taotluse õppeinfosüsteemis Tahvel. Taotlus varasemate õpingute ja/või töökogemuse kohta koos lisadega täidetakse elektrooniliselt ning esitatakse kohustuslike ainete arvestamisel semestri alguseks, aga mitte vähem kui kaks kuud enne taotletava õppeaine algust (esimese õppeaasta esimesel kuul algavate õppeainete taotlused esitatakse esimese õppenädala jooksul). Taotlus vaadatakse vastava õppekava VÕTA hindamise komisjoni poolt läbi üldjuhul 30 kalendripäeva jooksul – hinnatakse varasemalt sooritatud õppeainete, täienduskoolitusel õpitu ja iseseisvalt või töökogemusega õpitu vastavust õppekava vastava aine/ainete õpiväljunditele. Vajadusel võidakse nõuda  lisadokumente, vestluse läbimist, testi sooritamist vms.

Positiivse otsuse korral kajastub see üliõpilase õppesoorituste all õppeinfosüsteemis. Sinna kantakse varasemate tasemeõppes läbitud ainete puhul originaalsooritus (sh märgitakse ka vastav õppeasutus), mis kajastub hiljem ka akadeemilisel õiendil. Täiendusõppe, töökogemuse ja kombineeritud taotluse puhul kantakse sooritustesse õppekavajärgne aine, kus tulemus on märgitud mitteeristava hindega “arvestatud”.

Vaba- ja valikainete VÕTA taotlusi võib esitada aastaringselt. Juulis VÕTA taotlusi ei menetleta.