Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Õppetoetused

Toetused üliõpilastele

Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda üliõpilane:

  • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine;
  • kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 756,38 eurot.

Õppetoetusi määratakse kaks korda õppeaastas: sügis- ja kevadsemestriks. Toetuse saamiseks tuleb iga semestri alguses esitada taotlus riigi haridusportaalis

Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud.

Tulemusstipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada väga heade õpitulemustega õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Taotlusvoorud on kaks korda õppeaastas: sügissemestril on taotluse esitamise tähtaeg 18. oktoober  ja kevadsemestril oli 21. veebruar. Asenduskodulaste kõrgharidust toetava stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg on 18. oktoober. Mõlemat stipendiumi saab taotleda alates esimesest semestrist.

Esimese aasta õpilased ja tudengid esimesel semestril kõiki toetusi küsida ei saa – neil pole veel õppetulemusi, mille alusel paremusjärjestused koostatakse ja toetusi määratakse. Erandiks on vajaduspõhine õppetoetus, mille taotlemisel on esimesel semestril piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.

Kutseõppurite toetused

Kutseõppuritele sh töökohapõhises õppes makstakse põhitoetust, eritoetust ja sõidutoetust, et soodustada nende haridusteed ja motiveerida neid edukalt ja täiskoormusega õppima.

Põhi- ja eritoetust saab taotleda Tahvlis. Sõidutoetuse taotlemine toimub õppekorralduse peaspetsialisti kaudu.

Playtech Estonia: õe õppekava stipendium

Õe õppekava stipendiumi eesmärgiks on toetada motiveeritud ja edukaid üliõpilasi õppetöös, ühiskondlikus tegevuses ning tõsta huvi tervishoiuvaldkonna õpingute vastu. Tartu Kultuurkapitali juurde loodud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava stipendiumi fondi võivad panuse anda kõik, nii era- kui juriidilised isikud.

Osaühing Playtech Estonia on kõrgkooli õe õppekava õppuritele stipendiumifondi vahendid välja pannud alates 2020/21. õppeaastast, eraldades õppeaastas stipendiumiteks 5000 eurot. Rektoraat on otsustanud, et stipendiumi antakse igal õppeaastal 10 taotlejale. Esimesel aastal anti korraga välja 10 stipendiumi, edaspidi on stipendiume välja antud 5 sügissemestril ja 5 kevadsemestril, et ka talvel õppimist alustanud õe õppekava õppurid saaksid võrdselt kandideerida sügisel alustanutega.

Stipendiumi määramisel hinnatakse kahte komponenti: õppetulemusi ja konkursile esitatud kokkuvõtet. Stipendiumite taotlusi hindab üksteisest sõltumatult stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad osaühingu Playtech Estonia esindaja, sihtasutatus Tartu Kultuurkapital esindaja, kõrgkooli vilistlane ning 2 kõrgkooli esindajat.