Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, muutmine, säilitamine, edastamine ja kustutamine. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

  • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
  • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kõrgkool (välislingid).

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Tartu Tervishoiu Kõrgkool töötleb oma tegevuse käigus ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda kirjavahetuse, avalduste või taotluste kaudu. Isikuandmete kaitstus ja õiguspärane töötlemine kõrgkoolis on tagatud organisatsiooniliste ja infotehniliste turvameetmete rakendamisega.

Isikuandmeid töödeldakse päringutele vastamiseks ja avalduste või taotluste menetlemiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult järelepärimisi teha, avaldatakse isikuandmeid hädavajalikus mahus.

Avaliku teabe seadusest tulenevalt on kõrgkoolil kohustus avaldada osa dokumente ja teavet internetis, kõrgkooli dokumendiregistri avalikus vaates.  Isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele on kehtestatud sarjapõhised juurdepääsupiirangud. Avalikus dokumendiregistris kuvatakse eraisiku nimi initsiaalidena. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Väljastatavale dokumendile ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu
(e-)posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt kohtud, kohtutäiturid, politseiametnikud jt vastava pädevusega isikud).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab kõrgkool viis kuni seitse aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebileht kasutab püsivaid ja seansiküpsiseid kasutajakogemuse parendamiseks ning veebilehe arendamiseks või täiendava sisu pakkumiseks, näiteks videod, blogid ja kiirviited. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Kandideerimine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tööle

Tööle kandideerimisel lähtub kõrgkool isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid kõrgkool tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus kõrgkooli poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kõrgkool eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud, seejärel tehakse seda vaid tema kirjalikul nõusolekul.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Õigus enda andmetega tutvuda ja õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.         

Kui kõrgkoolil ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kõrgkooli otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.

Isikuandmete kaitset puudutavate küsimustega abistab:

Nimi Perekonnanimi / Telefon / E-mail