Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd tema sotsiaal- ja ametnikevõrgustikuga. 

Õppe kestus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on üks aasta, õppekava maht 60 EKAP-d. Õppida on võimalik nii kooli- kui töökohapõhises õppes. Osa õppest moodustab  õppepraktika töökeskkonnas. Õppepraktikat on Erasmus+ programmi toel võimalik sooritada ka välismaal (Portugalis, Saksamaal).

Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust, väljaspool Tartut elavatel õppijatel sõidukompensatsiooni. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoonega samal aadressil on kõrgkoolil ka ühiselamu

Kõigil õppijail on võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist, mis suurendab õppetöö korralduse paindlikkust ning sobivust ka töötava õppija jaoks.

Õpe lõpeb 4. taseme kutseeksamiga. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil  on esmakutse andmise õigus ja  lõpetamisel saadav esmakutse on eluaegse kehtivusega. 

Eesti Töötukassa kaudu saavad tegevusjuhendaja õppekava õpilased taotleda toetust, mis on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Pärast lõpetamist

Tegevusjuhendaja eriala lõpetanud töötavad ja praktiseerivad tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutustes, mis on spetsialiseerunud psüühiliste erivajadustega klientidele sotsiaalteenuste osutamisele. Erilist tähelepanu pööratakse õppetöös kliendi aktiviseerimise põhimõtetele ja eesmärgipärase tegevuse planeerimisele/läbiviimise oskusele, arvestades tegevuse jõukohasust ja mõju üldisele toimetulekule.

Tiina Uusma

Kutseõppe osakonna juhataja

737 0229tiinauusma@nooruse.ee