Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Uuringute ülevaade

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli prioriteetsed uuringu valdkonnad aastateks 2021-2025 lähtuvad kõrgkooli arengukava eesmärgist E2. Teadus- ja arendustegevus toetab tõenduspõhist õppetegevust ja edendab ühiskonna terviseteadlikkust. Uurimisteemade ja arendustöö valikul on prioriteetideks õppekavade arendus õppekavadeüleses koostöös ning inimeste tervisealaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kasvatamine.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli prioriteetsed uuringu valdkonnad ja alateemad:

1. Tõenduspõhine õppetegevus

  • kogemusõppe tõhusus (õppetöö raames kogukonnale teenuste pakkumine ja selle mõju õppetöö korraldusele)
  • kaugõppe mõju (fookuses õppurid, õppejõud, õppetöö korraldus)
  • hindamismeetodite ja kriteeriumite sobivus õpiväljundite saavutamiseks
  • õppekava arendus (uuenduste vajalikkus, metoodika)

2. Ühiskonna terviseteadlikkus

  • toitumine; kehaline aktiivsus; vaimne tervis; nakkushaiguste ennetamine
  • keskkond ja tervis; terviseriskide vähendamine
  • patsiendiohutus; inimeste terviseharitus
  • tervisetehnoloogiad

Valdkonnad on seotud riikliku haridus valdkonna arengukavaga 2021-2035: kvaliteetne haridus; nüüdisaegne õpikäsitus; nutikas õppevara ja -metoodika ja rahvastiku tervise arengukavaga 2020-2030: tervist toetavad valikud, tervist toetav keskkond, inimkeskne tervishoid.

Tehtud uuringud

Uuringu pealkiriPerioodVastutav uurijaEesmärk
„Eesti elanike joogivee tarbimisharjumused“2017 – 2022Kristi VahurUuringu eesmärgiks oli selgitada Eesti elanike joogivee (pudeli-, kraani-, kaevuvesi) tarbimise harjumusi, eelistusi ning sellest lähtuvalt subjektiivset hinnangut pudelivee tervisemõjudele.
„Mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite (>45a) tervislik seisund ja maratoniks ettevalmistus“2018 – 2022  Ülle ParmUuringu eesmärgiks oli selgitada välja maratonide ja sellega kaasnevate faktorite mõju mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite (>45a) südamelöögisageduse ja vererõhu taastumisele.  
„Eriõendusele suunatud terviseteaduse magistriõppekava, selle mõju ja efektiivsuse hindamine“2019 – 2022  Mary Olivia Gobbi
Reet Urban
Uuringu eesmärgiks oli selgitada terviseteaduse magistriõppekava eesmärkide täitmist ja õppekava läbinute ettevalmistust täita kaasaegse tervishoiusektori ootusi kõrgema erialase haridustasemega spetsialistidele.  
„Pedikuloosi ehk peatäitõve esinemine laste seas ning lapsevanemate teadlikkus peatäidest“2019 – 2022  Ave KutmanUuringu eesmärgiks oli selgitada peatäide levikut eelkooliealiste ja esimese kooliastme (1-4. klass) laste seas ning selgitada lapsevanemate teadlikkust peatäidest.
„Bioanalüütikute õppelaborite metoodika testimine“2014 – 2020  Mare RemmUuringu eesmärgiks oli koostada kvaliteedi käsiraamatu vormistusnõuetele vastav, õppelaboris kasutatavad metoodilised juhendid, nende kvaliteedi kontrollimine ja nende põhjal õppelabori käsiraamatu kokkupanemine. Sihtgrupiks on üliõpilased ja õppejõud, kelle jaoks on juhendid õppe- ja õpetamisvahenditeks.  
„Tervisega seonduvad aspektid politseitöös“ (kutseliste päästjate (tuletõrjujate) tervisekäitumine ja tervisenäitajad lisaprojekt)2016 – 2020  Anna-Liisa Tamm
Ülle Parm Janika Pael
Uuringu eesmärgiks oli selgitada politseiametnike (emotsionaalse) tervise tase, tervisekäitumine ja pingetest vabanemise (lõõgastumise) oskus.