Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Käsikirja esitamine ja toimetamine

Artikli käsikiri (.docx) koos kaaskirjaga (.pdf) esitatakse vastutava autori poolt e-posti teel ajakirja toimetajale Jaan Loogale (jaanlooga@nooruse.ee) hiljemalt iga paaritu aasta (nt 2023, 2025 jne) 31. detsembriks. Käsikirja publitseerimise eest vastutav autor ei pea olema artikli esimene autor. Vastutav autor tagab, et kõik käsikirja valmimisse panustanud kaasautorid on lisatud autorite loendisse, kes on käsikirja esitatud versiooniga tutvunud ja selle heaks kiitnud.

Käsikirja toimetamise protsess

  • Käsikirja hindab nn pimeretsenseerimise käigus kaks retsensenti, kelle valikul võib toimetaja arvestada käsikirja autorite poolt väljapakutud soovitustega. Retsensendi hindamisleht (vt LISA 3) on toimetuskolleegiumile aluseks edasiste otsuste tegemiseks. Esmane tagasiside edastatakse vastutavale autorile ajakirja toimetaja poolt hiljemalt kolme kuu jooksul. Vastutavale autorile saadetakse ajakirja toimetaja otsus ja retsensentide hinnangud anonüümselt.
  • Pärast arvustuste saamist vaatavad artikli autor(id) käsikirja retsensentide kommentaaride järgi üle ja tagastavad selle TrackChange vormistuslike kohanduste/parandustega koos detailse vastuskirjaga vastavalt retsensentide tagasisidele ajakirja toimetajale. Autoril/autoritel on aega paranduste/täienduste lisamiseks maksimaalselt kolm nädalat. Vajadusel toimub n-ö kordusretsenseerimine, st retsensendid hindavad ja tagasisidestavad käsikirja teistkordselt ja autor(id) teevad vajadusel uued parandused/täiendused.
  • Kui käsikiri on autori(te) poolt täiendatud vastavalt retsensentide tähelepanekutele, teeb toimetus lõpliku otsuse artikli avaldamise osas. Kõikidele publitseeritavatele käsikirjadele teostatakse plagiaadikontroll.

Käsikirja vastutava autori kontrollnimekiri käsikirja esitamiseks:

  1. Esmalt tutvuge ajakirjas käsitletavate teemadega ning hinnake oma käsikirja sobivust ajakirja “Terves Kehas Terve Teadmine” jaoks.
  2. Käsikiri ja kaaskiri esitage ajakirja väljatöötatud vormidel (vastavalt LISA 1 ja LISA 2).
  3. Vormistage käsikiri (sh tabelid, joonised ja allikaloend) ja kaaskiri vastavalt vormistamisnõuetele.
  4. Veenduge, et kõikide autorite panus oleks märgitud ja kõik käsikirjas mainitud autorid on esitatud käsikirja sisu heaks kiitnud (vt kaaskiri toimetajale, LISA 2).
  5. Allkirjastage kaaskiri toimetajale enne toimetuskolleegiumile saatmist.