Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Tervisekaitse spetsialist

Tervisekaitse spetsialist tegeleb tervisliku elukeskkonna ja igapäevase heaolu tagamisega ning kontrollib tervisekaitsenõuetest kinnipidamist. Tervisekaitse spetsialistid õpivad mõõtma paljusid (sise)keskkonna näitajaid, näiteks süsihappegaasi sisaldus, õhu liikumiskiirus, suhteline õhuniiskus, mikroobide arvukus õhus jne ning hindama nende mõju inimese tervisele. 

Õppekava maht Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on 180 EAP-d, õppeaeg kolm aastat. Õpingutest pool on auditoorne töö, sellest neljandiku moodustavad praktikumid. Samuti on ette nähtud õppepraktika töökohtades.

Õppekava sisaldab järgmisi mooduleid: kutsealane ja isiksuslik areng, inimeseõpetus, patoloogia ja haigusõpetus, järelevalve menetluse õiguslik regulatsioon, toiduohutus, laste- ja hooldekandeasutused, teenuste ja toodete terviseohutus, töötervishoid, rahvatervis, nakkushaigused ja epidemioloogia, väliskeskkonna saastumine, psühhosotsiaalsed ja füsioloogilised ohutegurid, füüsikalised ohutegurid, bioloogilised ohutegurid, keemilised ohutegurid, vesi.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tuleb tervisekaitse spetsialisti diplomi saamiseks kaitsta uurimusliku sisu või praktilise suunitlusega lõputöö.

Pärast lõpetamist

Tervisekaitse spetsialistil on võimalus tööle asuda mitmetes valdkondades, erinevates ettevõtetes ja asutustes. Tervisekaitse spetsialistid võivad töötada näiteks töökeskkonna spetsialistidena, terviseametis ja tööinspektsioonis nii inspektori kui spetsialistina, aga ka sotsiaalministeeriumis. Mitmed lõpetajad tegutsevad edukalt eraettevõtluses. Tööle saamise võimalused on head, kui inimene ise on aktiivne. Samas on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis omandatud tervisekaitse spetsialisti haridus väga laiapõhjaline ning võimaldab magistrantuuriõpinguid mitmes suunas – näiteks Tartu Ülikooli rahvatervise, Eesti Maaülikooli ergonoomika või Tallinna Tehnikaülikooli tervishoiutehnoloogia magistriõppes.

Kristi VahurKristi Vahur

Kristi Vahur

Füsioteraapia ja tervisekaitse osakonna juhataja

737 0228kristivahur@nooruse.ee