Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Ohutusjuhend nakkuse riskide maandamiseks

Käesolev juhend lähtub:
Nakkushaiguste tõrje nõuded
Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: juhised
Reisimine Eestisse
Reisimine Eestist välismaale
Terviseameti soovitustest tõhusaks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks
Maski kandmise juhised


Kasutatud mõisted

Lähikontaktiga on tegu, kui isik elas samas majapidamises COVID-19 haigega; on olnud otseses kehalises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 m kaugusel; on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud); on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt rühma- või klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh: – isikud, kes istusid samas reas ja kaks rida ees- või tagapool, – COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.

Eneseisolatsiooni määratud inimene ei tohi minna tööle, kooli, avalikesse kohtadesse ega kasutada ühistransporti. Viibida tuleb kodus. Poe või apteegi külastamise asemel tuleks pöörduda oma tuttavate poole või kasutada vajalike asjade tellimiseks e-kauplust. Kodust võib väljuda vaid hädavajadusel, näiteks arsti juurde minekuks või esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks, kui inimene neid kodust lahkumata kätte ei saa.

Liikumisvabaduse piirang. Sõltuvalt välisriigi koroonaviiruse leviku riskitasemest, kust Eestisse saabutakse, võidakse saabuvale inimesele rakendada liikumispiirangut.

Külalised on kõik õppehoonesse saabuvad inimesed, kes ei ole õppurid ega töölepingulised töötajad.

Vaktsineerimine COVID-19 haiguse vastu on tõhus meede, et vältida raskelt haigestumist. Kuna vaktsineeritud inimesel on antikehad juba olemas, saab organism muid üldisi reaktsioone (palavik, köha, nohu jne) kasutades haigusest kiiremini ja vähemate tüsistustega jagu.

Eesmärk

Nakkuse riskide maandamine seoses kõrgkooli tegevustega koroonaviiruse leviku tingimustes.

Vastutus

Ohutusjuhendis esitatud ohutusnõuete täitmise eest vastutavad kõik õppehoones viibivad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (TTHKK) töötajad (sh mittetöölepingulised töötajad), õppurid ja külalised.

Nõuded tervislikule seisundile TTHKK ruumides

1. Hingamisteede haiguste sümptomite (palavik üle 37,5°C, köha, nohu, kriipimistunne kurgus, kurguvalu, hingamisraskused, õhupuudus, maitse- ja lõhnatundlikkuse kadu) ja/või kehva enesetunde puudumine.
2. Eelmises punktis nimetatud sümptomite või temperatuuri tõusu olemasolul või tekkimisel tuleb õppuril/töötajal majast lahkuda ning teavitada sellest telefoni või meili teel vastutavat õppejõudu/oma vahetut juhti.

Õppehoonesse sisenemine ja liikumine

3. Õppehoonesse sisenemine toimub tavapäraselt või vastavalt eelnevalt antud juhistele. Vahetult enne sisenemist või vahetult sisenemise järgselt tehakse käte antiseptika või pestakse käed seebiga.
4. Õppehoones liikudes järgitakse kätehügieeni reegleid ja köha etiketti. Väljaspool õpperuumi, sh söögi- ja puhkepauside ajal viibitakse ja liigutakse võimalikult hajutatult.

Maskide kasutamise üldnõuded kõrgkoolis

5. Meditsiinilise maski kasutamine õppetöös on soovituslik. Maski kandmine on kohustuslik õppejõu nõudmisel.
6. Kuigi maski kandmine kõrgkooli avalikul alal ei ole kohustuslik, on selle kasutamine soovituslik näiteks lähikontakti korral, kui ruumi suurus ei taga piisavat hajutatust, isolatsiooni kohustuseta lähikontaktsetel või muudel juhtudel, kui isik seda ise soovib.
7. Vajadusel tagab kõrgkool meditsiinilise maski.

Nõuded töötamisel TTHKK ruumides

8. Töötajate tööruumides, koosolekute ruumis ja ühisalal ei ole maski kandmine kohustuslik.

Kiirtestimise korraldamine

9. Vajadusel korraldatakse enne õppetööd COVID-19 haigega toimunud lähikontakti või kõrgkooliga seotud tegevustes osalemisel tasuta SARS koroonaviirus-2antigeen kiirtesti tegemine. Kiirtesti tegemine on vabatahtlik ja selle võib asendada isiku enda kulul läbi viidud Eesti tervishoiu laborites pakutavate SARS koroonaviirus-2 antigeeni või RT-RNA uuringutega.
10. Rühmasisese haigestumise korral peab lähikontaktsete testimine olema eelnevalt kooskõlastatud vastava õppeosakonna juhatajaga. Kõrgkooli töötajale väljastab vanemlaborant enese testimiseks mõeldud kiirtesti kokkulepitud ajal ning eelnevat kooskõlastust vaja ei ole.
11. Kõrgkooli muude tegevustega seotud kiirtestimise vajadusest (nt ürituse korraldamine, õppetöö raames teiste asutuste külastamine jne tuleb teavitada halduse ja töökeskkonna peaspetsialist (reelikavetemaeviik@nooruse.ee) võimalusel üks nädal enne kõrgkooliga seotud tegevuse kontakti algust, kes annab teada kiirtesti proovivõtu koha ja aja. Kiirtesti andmisel täidab testitav isik teabelehe kahes eksemplaris, kuhu märgitakse kiirtesti uuringu tulemus, mis on kehtiv kuni kaks päeva enne kõrgkooliga seotud tegevuse algust. Üks teabelehe eksemplar jääb testitavale ja teine säilitatakse kõrgkooli laboris lukustatud kapis üks kuu. Teabeleht hävitatakse arhiveerimise aja lõppedes.

Nõuded ruumide puhastamisele ja desinfitseerimisele

12. Ruumide puhastamine, vahendite ja pindade desinfitseerimine ning jäätmete käitlemine toimub tavapäraselt ja vastavalt Terviseameti juhistele.
13. Praktika klassides teeb koristaja tavapärase märgpuhastuse (sh põrandate pesu) samal päeval pärast praktikumide lõppu.
14. Avalikes ruumides, kus liigub palju erinevaid inimesi, on puutepindade puhastamine mõistlik iga 4 tunni järel.
15. Kabinettides jätkatakse tavapärase üldpuhastusega, kui töötaja soovib põhjalikku töölaua puhastamist, siis teeb töötaja eelnevalt lauapinna puhtaks ning jätab koristajale selle kohta märkme märkmepaberil.
16. Desinfitseerivaid vahendeid kasutatakse juhul, kui pinnad on suure tõenäosusega viirusega saastunud ja kui muid puhastusmeetmeid rakendada ei saa.
17. Kui töötaja soovib oma töölauda ja töövahendeid desinfitseerida, hangib ta vastavad vahendid iseseisvalt. Tehnika puhastamiseks kasutatavad sobivad vahendid kooskõlastatakse IT-osakonna spetsialisti ja töökeskkonnaspetsialistiga.

Käitumisjuhised, kui õppehoones viibinud inimesel diagnoositakse COVID-19 või on õppehoones viibinud inimesel olnud lähikontakt kinnitatud COVID-19 juhuga

18. Kui töötajal või õppuril diagnoositakse COVID-19, siis järgib ta Terviseameti juhiseid ja alates haiguse diagnoosimisest kuni tervenemiseni (arsti otsus) ta õppehoonesse siseneda ei tohi. Eneseisolatsioon on vähemalt 5 päeva.
19. Kui töötajal või õppuril on olnud lähikontakt COVID-19 diagnoosi saanud inimesega on tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse maksimaalsest peiteperioodist soovituslik viibida kodus 5 päeva ning järgida teisi Terviseameti juhiseid.
20. Kuigi terviseinfo jagamine ei ole kohustuslik on COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt oluline, et haigestunud õppur teavitaks positiivsest COVID-19 proovist osakonna õppetöö spetsialisti või asjaajamise spetsialisti (kui tegemist on ühiselamus elava õppuriga), kes edastab info halduse ja töökeskkonna peaspetsialistile. Töötaja teavitab positiivsest COVID-19 proovist vahetut juhti, kes edastab informatsiooni töökeskkonna spetsialistile.
21. COVID-19 haigust põdenud isiku tervenemise otsuse teeb tema perearst. Kõrgkool järgib õppehoonesse tööle või õppetööle lubamise otsuse tegemisel perearsti otsust ja Terviseameti juhiseid.

Käitumisjuhised, kui ühiselamu elanikul diagnoositakse COVID-19 või on ühiselamu elanikul olnud lähikontakt kinnitatud COVID-19 juhuga

22. Kui ühiselamu elanikul diagnoositakse COVID-19 või on ühiselamu elanikul olnud lähikontakt COVID-19 positiivsega, tuleb edasises käitumises lähtuda Terviseameti juhistest.
23. COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunud ühiselamu elanik teavitaks positiivsest COVID-19 proovist asjaajamise spetsialisti, kes edastab info halduse ja töökeskkonna peaspetsialistile.

Käitumisjuhised kui õppur/töötaja saabub välisriigist

24. Täielikult vaktsineeritud töötajaid võib suunata välislähetusse arvestades sihtriigi nõudeid. Reis tuleb registreerida Välisministeeriumi Reisi Targalt lehel.
25. Saabudes tagasi välisreisilt, tuleb lähtuda kriis.ee veebilehelt leitavast teabest, mis näeb ette nõuded liikumisvabaduse piirangute kohta.

Puhastusnõuded potentsiaalselt saastunud ruumide kohta

26. SARS-CoV-2-ga potentsiaalselt saastunud ruumid ja pinnad tuleb enne nende taaskasutamist hoolikalt puhastada.
27. Puhastades ruume, milles on viibinud COVID-19 nakkuse saanud õppur või töötaja tuleb koristustööde ajal pritsmete tekkimisel kasutada hingamisteede kaitsevahendit (FFP3) ja näo ning silmade kaitsevahendeid. Puhastada töövahendid hoolikalt, järgides Terviseameti soovitusi.

Muud sätted

28. Käesolevas juhendis sätestamata juhtudel lähtutakse Vabariigi Valitsuse ja/või Terviseameti konkreetsel ajahetkel kehtestatud nõuetest ning antud soovitustest.
29. Kui viiruse levikust tulenev olukord nõuab, korraldatakse õppetöö ümber.
30. Täielikule distantstõppele üleviimise otsustab kõrgkooli rektoraat järgides Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti otsuseid.

Kõrgkoolis kehtiv ohutusjuhend on kinnitatud rektori käskkirjaga 12.09.2022.

Reelika Vetemäe-ViikReelika Vetemäe-Viik

Reelika Vetemäe-Viik

Halduse ja töökeskkonna peaspetsialist (töölt eemal)

737 0223reelikavetemaeviik@nooruse.ee