Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Akadeemiline test

Akadeemiline test toimus kevadel 25. märtsil ja 1. aprillil ning suvel 5. juulil.

Sel kalendriaastal tehtud akadeemilise testi tulemus kehtib ka talvisel vastuvõtul.

Kes akadeemilist testi sel aastal teinud sei ole, saab sooritada seda ka 6. detsembril Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arvutiklassides kohapeal. Registreerimine testile toimub 13. novembrist -3. detsembrini SAISis kandideerimisavalduse esitamisel.

Testi tulemus selgus vahetult pärast testi lõpetamist. Kõigi tulemused lisatakse SAISi.

Akadeemiline test on kohustuslik kõigile rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimisel ja sama testi tulemus kehtib nii Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kui ka Tartu Ülikoolis.

Akadeemilise testi miinimumlävend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kandideerimisel on 30% akadeemilise
testi maksimumsooritusest, ehk siis 30 punkti.

Akadeemilise testi sisu

Testi ülesanded on probleemülesanded, st etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded hõlmavad

  • diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist,
  • seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites,
  • matemaatiliste probleemide lahendamist.

2023. aastal saab akadeemilist testi sooritada eesti või vene keeles. Test on elektroonne ja seda lahendatakse Tartu Ülikooli või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arvutiklassides. Testi lahendamiseks on aega 60 minutit ja selle aja jooksul tuleb vastata kuni 40 küsimusele. Küsimused esitatakse testi käigus ükshaaval, st järgmise küsimuse nägemiseks peab enne vastama eelmisele küsimusele. Juba vastatud küsimuse juurde tagasi minna ei saa, et seda parandada. Seega tuleb testi täitmisel vältida huupi vastamist, iga küsimuse juures tuleb pingutada, et anda õige vastus.

Testi lahendamise käigus saab abivahendina kasutada pliiatsit ja paberit, mida võib vaja minna märkmete ja arvutuskäikude üleskirjutamiseks. Muude abivahendite kasutamine lubatud ei ole.

Eestikeelne testiversioon on adaptiivne, st iga järgmine testi ülesanne valitakse olemasolevast ülesannete pangast lähtuvalt vastusest eelmisele ülesandele. Kui antud vastus on õige, siis järgmine esitatav küsimus on mõnevõrra keerukam, kui vastus on vale, siis järgmine küsimus mõnevõrra lihtsam. Selline ülesannete esitamise loogika võimaldab eristada vastajaid selle alusel, kui keerukaid ülesandeid on nad võimelised lahendama ning sellest lähtuvalt tuletatakse ka testi skoor. Testi tulemuse moodustumisel ei ole niivõrd oluline see kui palju ülesandeid jõutakse vastata, vaid millisele küsimuste keerukuse tasemele jõutakse.

Esitatavate ülesannete arv sõltub ülesannete lahenduste omavahelisest kooskõlast. Test lõppeb kandidaadi jaoks, kui: 1) on saavutatud piisavalt täpne hinnang kandidaadi võimekusele (see võib olla enne kui 60 minutit on täis saanud või 40 ülesannet on esitatud), 2) testi on täidetud 60 minutit (arvesse läheb tulemus selle alusel, millisele keerukuse tasemele kandidaat selleks ajaks jõudis), 3) esitatud on 40 ülesannet. 

Akadeemilise testi näidisülesanded eesti keeles

Venekeelne testiversioon on fikseeritud, st kõikidele kandidaatidele esitatakse ülesannete pangast juhuslikus järjekorras 40 ülesannet. Test lõppeb kandidaadi jaoks, kui 1) testi on täidetud 60 minutit või 2) kandidaat on andnud vastuse kõigile 40 ülesandele. Testi tulemus sõltub õigete vastuste koguarvust.

Akadeemilise testi näidisülesanded vene keeles

Testi tulemus esitatakse vahemikus 1-100 punkti. Testi tulemuste jaotus sarnaneb normaaljaotusele, kus keskmine ja mediaantulemus on 50 punkti. See tähendab, et vähemalt 51-punktilise tulemuse saavutab ligikaudu 50% testitäitjatest. 65-punktilise tulemuse saavutab oodatavalt 15-20% testitäitjatest. Maksimaalne võimalik tulemus testis on 100 punkti, mille saavutab ootuste kohaselt ligi 2% testitäitjatest.

NB! Venekeelset testi saab lahendada 2023. aastal viimast korda. Alates 2024. aastast on akadeemiline test ainult eestikeelne.

Akadeemilist testi saad sooritada sisseastumise aastal ühel korral. Kui sooritad akadeemilise testi märtsis või aprillis ja kandideerid suvel õppekavale, kus test on kohustuslik vastuvõtutingimus, siis läheb arvesse kevadel sooritatud testi tulemus. Testi sellisel juhul juulis uuesti sooritada ei saa. 

Kuna akadeemilise testi tulemus kehtib ainult sooritamise aastal, siis lubame testi sooritama ainult 12. klassi õpilased ning varem keskhariduse omandanud kandidaadid. 

Millega arvestada testile tulles?

  • Ole toimumiskohas vähemalt 15 minutit enne testi algusaega. Hilinejaid testile ei lubata.
  • Veendu eelnevalt, kus asub õppehoone, kus sul tuleb testi sooritada. Testi saab lahendada ainult määratud ruumis (vaata registreerimisvormi SAISis). Õige õppehoone leidmisel aitab Google Maps.
  • Võta testile kaasa isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). Testile lubatakse isikut tõendava dokumendi esitamisel.
  • Lisaks võta kaasa kirjutusvahend märkmete tegemiseks (paber antakse arvutiklassis) ning soovi korral vett.

Tagasi vastuvõtu pealehele