Otsing

Otsing

5. september 2023

Kõrgkool on täitnud institutsionaalse akrediteerimise kõrvaltingimuse

Jaga:

decalBackTop

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas 24.08.2023 toimunud istungil lugeda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 27.04.2020 vastu võetud institutsionaalse akrediteerimise otsuse juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks.

HAKA leidis tugevustena, et kõrgkooli iseloomustab tugev strateegiline juhtimine ning selgelt seatud ja mõõdetavad eesmärgid ja et kõrgkooli töötajad on pühendunud arengukava eesmärkide täitmisele. Samuti toodi välja, et kõrgkoolil on tugev positsioon rahastusalasteks läbirääkimisteks ministeeriumiga ning kõrgkooli taristu, nt simulatsioonikeskus, on nüüdisaegne. Leiti, et uuendatud kvaliteedi juhtimise süsteem on heas kooskõlas kõrgkooli arengukavaga, kvaliteedijuhtimise alane teadlikkus on hästi nähtav kogu kõrgkooli ulatuses ning tugisüsteemid tagavad efektiivse tagasiside ja selle kommunikatsiooni kõigile sidusrühmadele. Kõrgkoolis on selgelt määratletud teadustöö suunad ning protseduurid rakenduslike uuringute rahastuse hankimiseks ja uuringute läbiviimiseks ning uuringuid toetab kõrgkooli teadus- ja arendusnõukogu.

Hindamisnõukogu tõi välja ka ettepanekud edasisteks arendusteks. Selgemalt võiks määratleda strateegia erialadevaheliseks õppetööks. Soovitati tugevdada püüdlusi finantseerimisallikate laiendamiseks, eriti puudutab see TAL tegevusi rahvusvahelisel tasandil. Intensiivistada võiks kontakte nii siseriiklike kui rahvusvaheliste partneritega, et välja töötada uusi projekte ja paremini toime tulla erinevate eesseisvate väljakutsetega. Samuti leiti, et kasuks võiks tulla selge plaani koostamine, kuidas õppetöös toime tulla tehisintellekti võimaluste laienemisega.

Kõrvaltingimuse täitmise hindamisse kaasas HAKA järgmised komisjoni liikmed: Josette Denekens
(emeriitprofessor, endine rektor, Antwerpeni Ülikool, Belgia), Marjatta Häsänen (vanemlektor, tervise- ja heaolu teaduskond, Turu rakenduskõrgkool, Soome) ja Ruud Heijnen (rahvusvahelise koostöö koordinaator terviseteaduskonnas, tervishoiu õppekava magistriõppe programmijuht, Zuydi rakenduskõrgkool, Holland).

Nõukogu otsustas lugeda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 27.04.2020 vastu võetud institutsionaalse akrediteerimise otsuse juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks ja jätta jõusse otsus akrediteerida Tartu Tervishoiu Kõrgkool seitsmeks aastaks.