Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Perekonna elukvaliteet ja tervisenõustamine

Perekonna elukvaliteedi ja tervisenõustamise mikrokvalifikatsioon on osa terviseteaduse magistriõppe õppekavast. 

Kestus: 30.08.2022 – 20.01.2023 
Maht: 18 EAP (468 tundi) 
Hind: 990 eurot 

Keda ootame õppima? Rakenduskõrghariduse või bakalaureusetaseme haridusega õde või ämmaemandat, kellel on huvi arendada enda iseseisvat otsustamis- ja tegutsemispädevust esmatasandi tervishoius patsiendile ja tema perekonnale nende tervisega seotud iseseisva õendus-  ja ämmaemandusabi teenuse osutamiseks. Kursusele on eelkõige oodatud esmatasandi tervishoius töötavad või tööle asuda planeerivad õed (pereõde, ämmaemand, töötervishoiuõde, koduõde, kooliõde).  

Eesmärk: toetada ennast juhtiva õppija enesearengut iseseisva õendus- ja ämmaemandusabi teenuse osutamiseks indiviidile ja tema perekonnale nende tervise ja heaolu saavutamisel elukaarel esmatasandi tervishoius.  

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õpiväljundid 

Õppeaine läbinu:  

 1. suunab indiviidi ja perekonna tervist edendava ja haigusi ennetava eluviisi kujundamist elukaarel;  
 2. analüüsib perekonna tervist, elukeskkonda ja toimetulekut, planeerib perekonna ressurssidest lähtuvalt tõenduspõhise sekkumise elukaarel; 
 3. mõistab inimest kui arengusubjekti indiviidina ja grupiliikmena ning neid arenguid mõjutavaid tegureid; 
 4. oskab motiveeriva intervjuu põhimõtetest lähtuvalt kujundada muutuste plaani ja hinnata patsiendi pühendumust muutuste protsessis simuleeritud keskkonnas;  
 5. teab erinevate nõustamismeetodite ja -tehnikate rakendamise põhimõtteid lähtuvalt grupi, pere või indiviidi vajadustest;  
 6. hindab terviklikult ja süsteemselt keerukate tervisevajadustega patsiendi terviseseisundit ja terviseprobleeme ning haigusega kaasnevat mõju elukvaliteedile, võtab aluseks standardiseeritud hindamise mudelid, instrumendid ja/või mõõdikud; 
 7. otsustab iseseisvalt, tuginedes seisundi hindamisele tõenduspõhised sekkumised, lähtub ravi- ja tegevusjuhenditest ning planeerib patsiendi terviseteekonna interdistsiplinaarses meeskonnas;  
 8. suunab iseseisvalt patsiendi ja tema perekonna tervist, tervisekäitumist, eluviisi ning toetab heaolu saavutamist. 

Õppes käsitletavad teemad: 

 1. Nõustamise alused. Terapeutiline suhe. Nõustamisel kasutatavate meetodite ja tehnikate rakendamine indiviidi, pere ja grupi tasandil.  
 2. Inimene kui arengusubjekt indiviidina ja grupiliikmena. Indiviidi arenguid mõjutavad tegurid.  
 3. Motiveeriva intervjueerimise tehnikad. 
 4. Perekonna hindamine. Erivajadustega inimene perekonnas. 
 5. Vanemlus ja vanemlik enesetõhusus. Lapse areng. Terve ja haige lapse läbivaatus. 
 6. Terviseedendus ja haiguste ennetus elukaarel. Tervisega seotud elukvaliteeti mõjutavad tegurid ja tõenduspõhised hindamise meetodid, interventsiooniteooriad ja – mudelid. 
 7. Toitumise ja toitumuse hindamine, Nutridata toitumisprogramm.  Rasvumuse mõju elukaarel. Toitumine enamlevinud haigus-spetsiifiliste seisundite korral. 
 8. Geriaatriline hindamine. Geriaatilise patsiendi toimetuleku toetamine. 
 9. Vaimne tervis elukaarel: ennetamine ja sekkumine.  
 10. Dementsussündroomi diagnostika. Dementsusega inimestele suunatud mittefarmakoloogilised sekkumised 
 11. Kardiovaskulaarhaiguste ja diabeedi jälgimine, toitumine, nõustamine 
 12. Kehaline aktiivsus kui krooniliste haiguste riski vähendaja. 
 13. Kliendi/patsiendi enesejuhtimise toetamine. Sekkumine tervisekäitumisse. 
 14. Riskeeriv tervisekäitumine: illegaalsed uimastid, ohustav alkoholitarvitamine, tava- ja e-sigaretid, ravimid.  

Õppemeetodid: tõhustatud loeng, digiloeng ja enesekontrollitestid, funktsionaalne lugemine, juhtumianalüüs, juhitud arutelu, vastastikune hindamine, eneserefleksioon, simulatsioon, rollimäng.

Õppejõud ja nende kvalifikatsioon:
Reet Urban

Nõuded õppe lõpetamiseks. Õppe jooksul tuleb täita e-õppe ülesanded Moodle õpikeskkonnas ja ettevalmistavad õpiülesandeid seminarideks nii individuaalselt kui ka rühmatööna. Individuaalselt praktiseeritakse motiveeriva intervjuu tehnikad. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb lugeda õppejõudude poolt soovitatavat tõenduspõhist kirjandust. Kursuse lõpuks tuleb koostada individuaalselt juhtumianalüüsil põhinev eksamitöö.   

Õppetingimused ja õppetöö toimumise aeg: õppekeel on eesti keeles, kuid osa õppematerjale on inglise keeles. Õppe mahust on 70% (330 tundi) on iseseisev töö. Auditoorsest õppetööst 123 tundi toimub veebikeskkonnas ja 15 tundi kõrgkoolis kohapeal.  Õpe toimub koos magistriõppe üliõpilastega vastavalt tunniplaanile järgnevatel ajavahemikel: 30.-31.08; 14.-16.09; 28.-30.09; 12.-14.10; 26.-28.10; 9.-11.11; 23.-25.11; 7.-9.12; 4.-6.01.2023 ja 18.-20.01.2023. Konkreetsed õppetöö toimumise päevad ja kellajad täpsustuvad juunikuu lõpus.      

Kandideerimine  

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2022 

Kandideerimiseks saata haridust tõendava dokumendi koopia ja digiallkirjastatud avaldus aardessile kerstisogel@nooruse.ee

Õppima asumise eelduseks on rakenduskõrgharidus või bakalaureuse taseme haridus õe või ämmaemandana. Kandideerijatega toimub vastuvõtuvestlus, mille käigus hinnatakse kandideerija õpimotivatsiooni, s.h ajaplaneerimist ja oskust arutelda perekeskse õendusabiteenuse üle esmatasandi tervishoius.  

Vastuvõtuvestlus toimub 23. või 26. augustil kandideerijale sobilikul kellaajal veebi vahendusel.   

Kersti SõgelKersti Sõgel

Kersti Sõgel

Arendusjuht

737 0237kerstisogel@nooruse.ee