Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Intensiivõenduse teooria

Intensiivõenduse teooria mikrokvalifikatsioon on osa terviseteaduse magistriõppe õppekavast.

Õppe kestus: 02.09.2024–13.06.2025
Maht: 27 EAP (702 tundi), sellest 9 EAP 1. semestril ja 18 EAP 2. semestril
Hind: 2700 eurot


Ootame õppima kõrgharidusega õde või ämmaemandat, kellel on vähemalt 6 kuu pikkune töökogemus intensiivravis, erakorralises meditsiinis või kiirabis ning kes on huvitatud professionaalsest süsteemsest enesearengust intensiivõenduse valdkonnas.

Eesmärk: Anda süvendatud teadmisi ja oskusi ning toetada pädevuste saavutamist iseseisvate kliiniliste otsuste tegemiseks intensiivõenduse valdkonnas.

Õppetöö sisu ja korraldus

Õppes läbitavad terviseteaduse magistriõppekava õppeained:
Patsiendi uurimine ja terviseseisundi hindamine 4 EAP
Professionaalne suhtlemine 5 EAP
Intensiivõendus I 4 EAP
Intensiivõendus II 14 EAP

Õpiväljundid

Õppe läbinud õppija:

 1. Omab süvendatud teadmisi patsiendi terviseseisundi hindamisest, hindab terviklikult ja süsteemselt patsiendi terviseseisundit simuleeritud keskkonnas ning dokumenteerib hindamistulemused.
 2. Tunneb ära potentsiaalselt eluohtliku seisundi komplitseeritud terviseprobleemiga patsiendil ja otsustab esmase tõenduspõhise sekkumise.
 3. Omab süvendatud teadmisi suhtlemise ja patsiendiõpetuse teooriatest ja mudelitest.
 4. Analüüsib enda suhtlemis- ja õpetamisstiili, tuginedes suhtlemise ja patsiendi õpetamise teooriatele.
 5. Rakendab motiveerivaid nõustamistehnikaid.
 6. Kasutab keerulistes suhtlemissituatsioonides turvalisi ja tõhusaid suhtlemisstrateegiaid ning enesejuhtimise tehnikaid.
 7. Omab süvendatud kliinilisi teadmisi patsiendi monitooringust ja diagnostilisest uurimisest erinevate haigusseisundite korral.
 8. Omab valmidust juhtida ALS tasemel elustamist.
 9. Hindab traumaga patsiendi seisundit vastavalt süsteemse käsitlemise juhisele (ATLS) simuleeritud keskkonnas
 10. Omab süvendatud kliinilisi teadmisi täiskasvanute ja lapspatsientide erakorralist abi või intensiivravi vajavatest haigusseisunditest.
 11. Omab süvendatud kliinilisi teadmisi täiskasvanute ja laste intensiivravi või erakorralise abi osutamise võimalustest ning tõenduspõhistest sekkumismeetoditest.
 12. Analüüsib farmakoteraapia ja ravisekkumise mõju terviseseisundi dünaamikale, hindab patsiendi ravisoostumust ja otsustab edasise sekkumise.
 13. Hindab terviklikult ja süsteemselt erakorralist abi vajava ja intensiivravil oleva patsiendi seisundi muutusi simuleeritud keskkonnas ning valib diagnostilisele arutelule tuginedes tõenduspõhised sekkumised.
 14. Tunneb ära kiiret sekkumist vajavad olukorrad ja otsustab nende lahendamiseks asjakohased sekkumismeetodid valdkonnasiseses ja valdkondade vahelises meeskonnas.
 15. Omab süvendatud teadmisi enamkasutatavatest anesteesiameetoditest ja patsiendi seisundi hindamisest anesteesia ajal.
 16. Analüüsib patsiendile abi osutamisel esilekerkivaid eetilisi dilemmasid ja arutleb võimalike lahenduste üle.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe jooksul täidetakse erinevaid õpiülesandeid. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb iseseisvalt lugeda õppejõudude poolt soovitatavat kirjandust ja esitleda iseseisvate tööde tulemusi. Kursuse lõpetamiseks tuleb saada arvestus kõikides õppeainetes ning teha struktureeritud kliiniline praktiline eksam intensiivõenduses.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keel, vajalik on inglise keele oskus osa õppematerjalide ja teaduskirjanduse lugemiseks. Õppe mahust orienteeruvalt 75% on iseseisev töö. Õppe läbimiseks on Moodle õpikeskkonna tugi. Auditoorsest õppetööst orienteeruvalt 50% toimub veebikeskkonnas ja 50% kõrgkoolis kohapeal. Õpe toimub koos magistriõppe üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. Kontaktõpe toimub üle nädala ühel või kahel päeval kolmapäevast reedeni, kas veebis või koolimajas. Täpne tunniplaan edastatakse augusti lõpus.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2024
Kandideerimiseks saatke haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid ning avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee.

Õppima asumise eelduseks on kõrgharidus õe või ämmaemandana ning vähemalt 6 kuud töökogemust intensiivõenduse valdkonnas (intensiivravis, erakorralises meditsiinis või kiirabis). Kandideerijatega toimub vastuvõtuvestlus, mille käigus hinnatakse kandideerija õpimotivatsiooni, s.h ajaplaneerimist ja oskust arutelda oma erialavaldkonna arenguvajaduste üle. Vastuvõtuvestlus toimub 23. augustil veebi vahendusel eelnevalt registreeritud kellaajal.

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee