Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Toetus erivajadusega üliõpilastele

Erasmus+ pöörab erilist tähelepanu nende üliõpilaste ja töötajate juhendamisele, vastuvõtmisele, füüsilisele ligipääsetavusele, pedagoogiliste ja tehniliste tugiteenuste osutamisele ning eelkõige lisakulude katmisele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda Erasmus+ programmis ilma täiendava rahalise toetuseta. See võimaldab kasutada Erasmus+ õpirände võimalusi täiel määral.

Iga kõrgkool kohustub Erasmuse kõrgharidushartale alla kirjutades tagama võrdse juurdepääsu ja võrdsed võimalused igasuguse taustaga osalejatele. Seepärast saavad erivajadustega üliõpilased ja töötajad kasutada tugiteenuseid, mida vastuvõttev kõrgkool pakub oma kohalikele üliõpilastele ja töötajatele.

Lisaks tavapärasele Erasmus+ stipendiumile on erivajadustega üliõpilastel õpirände ajaks võimalik taotleda ka Erasmus+ toetust juurdepääsuga seotud vajadusteks. Antud lisatoetuse taotlemiseks tuleks Erasmus+ õpirändeks valmistumisel välja tuua oma erivajadustest tulenevad soovid ja eeldatavad lisakulud. Erasmus+ mobiilsusega seotud valdkonnad, millele lähtuvalt oma individuaalsetest vajadustest on võimalik taotleda lisatoetust, hõlmavad järgmist (kuid ei ole sellega piiratud): kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne.

Kuidas taotleda?

Pöördu oma kõrgkooli rahvusvaheliste suhete spetsialisti poole (Kalmer Marimaa, kalmermarimaa@nooruse.ee), kes abistab Erasmus+ erivajadustega isikute toetuse taotlusvormi täitmisel.

Kõrgkool esitab üliõpilase taotluse Haridus- ja Noorteametile, vastutades koos üliõpilasega andmete õigsuse eest, sh toetavad dokumendid (puude tõend, pensioni tunnistus, vastuvõtukiri välisülikoolist, muud tõendid), põhjendatud lisakulude arvestus, muud finantsallikad jne. Hariduskoostöö Keskus hindab individuaalselt iga üliõpilase taotlust ning otsustab kulude põhjendatuse üle taotluses ja lisa-dokumentides toodud info põhjal, vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavat informatsiooni. Positiivse otsuse puhul sõlmitakse kõrgkooli ja Haridus- ja Noorteameti vahel lepingu lisa, kõrgkool on toetuse edasimaksjaks üliõpilasele. Kõrgkool on kohustatud säilitama toetuse kasutamisega seotud lisadokumentatsiooni koos üliõpilase lepinguga (lisaleping üliõpilase stipendiumilepingule, vajadusel kuludokumendid). Põhjendatud taotluse korral rahuldatakse taotlus vastavalt reaalsetele kuludele.