Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vaimse tervise õenduse teooria

Vaimse tervise õenduse teooria mikrokvalifikatsioon on osa terviseteaduse magistriõppe õppekavast.

Õppe kestus: 02.09.2024–13.06.2025
Maht: 27 EAP (702 tundi), sellest 9 EAP 1. semestril ja 18 EAP 2. semestril
Õpe on tasuline.

Ootame õppima kõrgharidusega õde või ämmaemandat, kellel on vähemalt 6 kuu pikkune töökogemus vaimse tervise õenduse valdkonnas ja kes on huvitatud professionaalsest süsteemsest enesearengust vaimse tervise õenduse valdkonnas.

Eesmärk: Anda süvendatud teadmisi ja oskusi ning toetada pädevuste saavutamist iseseisvate kliiniliste otsuste tegemiseks vaimse tervise õenduse valdkonnas.

Õppetöö sisu ja korraldus

Õppes läbitavad terviseteaduse magistriõppekava õppeained:
Patsiendi uurimine ja terviseseisundi hindamine 4 EAP
Professionaalne suhtlemine 5 EAP
Vaimse tervise õendus 9 EAP
Psühhoteraapia alused 5 EAP
Vaimse tervise edendus 4 EAP

Õpiväljundid

Õppe läbinud õppija:

 1. Omab süvendatud teadmisi patsiendi terviseseisundi hindamisest, hindab terviklikult ja süsteemselt patsiendi terviseseisundit simuleeritud keskkonnas ning dokumenteerib hindamistulemused.
 2. Tunneb ära potentsiaalselt eluohtliku seisundi komplitseeritud terviseprobleemiga patsiendil ja otsustab esmase tõenduspõhise sekkumise.
 3. Omab süvendatud teadmisi suhtlemise ja patsiendiõpetuse teooriatest ja mudelitest.
 4. Analüüsib enda suhtlemis- ja õpetamisstiili, tuginedes suhtlemise ja patsiendi õpetamise teooriatele.
 5. Rakendab motiveerivaid nõustamistehnikaid.
 6. Kasutab keerulistes suhtlemissituatsioonides turvalisi ja tõhusaid suhtlemisstrateegiaid ning enesejuhtimise tehnikaid.
 7. Omab süvendatud kliinilisi teadmisi enamlevinud psüühika- ja käitumishäirete etiopatogeneesist, sümptomatoloogiast, ravist ja tõenduspõhistest sekkumistest.
 8. Hindab terviklikult ja süsteemselt patsiendi psüühilist seisundit ja tervisevajadusi ning otsustab diagnostilisele arutelule tuginedes tõenduspõhised õendussekkumised.
 9. Analüüsib farmakoteraapia mõju terviseseisundi dünaamikale, hindab patsiendi ravisoostumust ja otsustab edasise sekkumise.
 10. Analüüsib psühhiaatrilisel ravil oleva patsiendi terviseseisundit, lähtudes avaldunud psühhopatoloogiast, isiklikest ja sotsiaalmajanduslikest teguritest ning planeerib patsiendi terviseteekonna valdkonnasiseses ja valdkondade vahelises meeskonnas.
 11. Analüüsib komplitseeritud haigusjuhuga patsiendi juhtumit, lähtudes patsiendi õiguste kaitset reguleerivatest õigusaktidest ja eetikastandarditest.
 12. Omab süvendatud teadmisi arenguteooriatest ja ajalooliselt tunnustatud psühhoteraapia koolkondadest.
 13. Analüüsib patsiendi psühhoteraapia vajadusi ja nõustamist patsienti psühhoteraapia valikul.
 14. Kirjeldab psühhoterapeutilise protsessi üldpõhimõtteid ja teraapiaprotsessi mõjutavaid tegureid ning analüüsib ennast terapeutilise suhte looja ja hoidjana.
 15. Analüüsib terapeutilises suhtes esilekerkivaid eetilisi probleeme ja arutleb võimalike lahenduste üle.
 16. Omab süvendatud teadmisi grupiteraapia teoreetilisest alusest ning kavandab grupiteraapia tegevuse valitud sihtgrupile.
 17. Omab süvendatud teadmisi kognitiiv-käitumisteraapia ja perekonna psühhoteraapia teoreetilisest alusest ja struktuurist ning rakendab omandatud baastehnikaid simuleeritud keskkonnas.
 18. Omab süsteemset ülevaadet vaimse tervise edenduse ja psüühikahäirete ennetuse eesmärkidest ning peamistest tegevustest Eestis.
 19. Analüüsib rahvusvahelise vaimse tervise edendusprogrammi rakendatavust Eestis.
 20. Kavandab teoreetilisel raamistikul põhineva vaimset tervist edendava sekkumise kogukonna terviseharituse edendamiseks.
 21. Arutleb vaimse tervise edendamise võimaluste üle erialases töös.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe jooksul täidetakse erinevaid õpiülesandeid. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb iseseisvalt lugeda õppejõudude poolt soovitatavat kirjandust ja esitleda iseseisvate tööde tulemusi. Kursuse lõpetamiseks tuleb saada arvestus kõikides õppeainetes ning teha juhtumianalüüsil põhinev eksam vaimse tervise õenduse õppeaines.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keel, vajalik on inglise keele oskus osa õppematerjalide ja teaduskirjanduse lugemiseks. Õppe mahust orienteeruvalt 75% on iseseisev töö. Õppe läbimiseks on Moodle õpikeskkonna tugi. Auditoorsest õppetööst orienteeruvalt 50% toimub veebikeskkonnas ja 50% kõrgkoolis kohapeal. Õpe toimub koos magistriõppe üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. Kontaktõpe toimub üle nädala ühel või kahel päeval kolmapäevast reedeni, kas veebis või koolimajas. Täpne tunniplaan edastatakse augusti lõpus.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2024
Kandideerimiseks saatke haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid ning avaldus aadressile kerstisogel@nooruse.ee.

Õppima asumise eelduseks on kõrgharidus õe või ämmaemandana ning vähemalt 6 kuud töökogemust vaimse tervise õenduse valdkonnas. Kandideerijatega toimub vastuvõtuvestlus, mille käigus hinnatakse kandideerija õpimotivatsiooni, s.h ajaplaneerimist ja oskust arutelda oma erialavaldkonna arenguvajaduste üle. Vastuvõtuvestlus toimub 23. augustil veebi vahendusel eelnevalt registreeritud kellaajal.

Kersti SõgelKersti Sõgel

Kersti Sõgel

Arendusjuht

737 0237kerstisogel@nooruse.ee