Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Tervishoiu valdkonna kvaliteedijuhtimine ja eestvedamine

Tervishoiu valdkonna kvaliteedijuhtimise ja eestvedamise mikrokvalifikatsioon on osa terviseteaduse magistriõppe õppekavast.

Õppe kestus: 02.09.2024–24.01.2025
Maht: 13 EAP (338 tundi)
Hind: 1300 eurot

Ootame õppima kõrgharidusega tervishoiutöötajaid, kellel on huvi inimkesksete tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamise ja arendamise vastu.

Eesmärk: Anda süvendatud teadmisi inimkesksete tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamiseks, säilitamiseks ja parendamiseks ning arendusprojekti planeerimiseks, toetada muutuste juhtimise ja meeskonnatöö eestvedamisega seotud pädevuste arendamist.

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õppes läbitavad terviseteaduse magistriõppekava õppeained:

Kvaliteedijuhtimine ja projekti planeerimine 10 EAP

Eestvedamine ja muutuste juhtimine 3 EAP

Õpiväljundid

Õppeaine läbinud õppija:

 1. Omab süvendatud teadmisi tervishoius rakendatavatest kvaliteedijuhtimise mudelitest ja meetoditest.
 2. Analüüsib kvaliteedi hindamiseks, säilitamiseks ja parendamiseks kasutatavaid viise ja meetodeid.
 3. Analüüsib ja toob välja erialaga seotud rahvusvahelisi teadus- ja arendustöö uuenduslikke suundi ning riiklikke arenguvajadusi.
 4. Planeerib arendusprojekti tervishoiuteenuse kvaliteedi parendamiseks või arendamiseks.
 5. Mõistab projektijuhtimise põhimõtteid ning projektimeeskonna rolle ja vastutust.
 6. Argumenteerib muutuste juhtimise mudelite valikupõhimõtteid.
 7. Analüüsib tulemusliku meeskonnatöö mõjureid, võimalikke konflikti mehhanisme ja valib lahendusele orienteeritud käitumisviisi.
 8. Argumenteerib eestvedamise stiili ja kolleegide toetamise meetodite valikupõhimõtteid.

Õppes käsitletavad teemad:

 • Tervishoiukorraldus ja seadusandlus. Rahvastiku tervise arengukava
 • Tervishoiuteenuste kättesaadavust mõjutavad tegurid ja rahastamine
 • Kvaliteedijuhtimise põhimõtted tervishoius. Patsiendi-/ inimesekesksus
 • Kvaliteedi mõõtmine ja hindamine, kvaliteedikontroll, audit
 • Patsiendiohutuse põhimõtted ja kultuur
 • Arendusprojekti planeerimine
 • Meeskonnatöö ja eestvedamine
 • Eestvedamise stiilid ja teooriad. Muutuste juhtimise teooriad, mudelid
 • Professionaalse arengu toetamine.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe jooksul täidetakse erinevaid õpiülesandeid. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb iseseisvalt lugeda õppejõudude poolt soovitatavat kirjandust ja esitleda iseseisvate tööde tulemusi. Kursuse lõpetamiseks koostatakse ja kaitstakse suuliselt arendusprojekt tervishoiuvaldkonna kvaliteedi parendamiseks.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keel, vajalik on inglise keele oskus osa õppematerjalide ja teaduskirjanduse lugemiseks. Õppe mahust orienteeruvalt 75% on iseseisev töö. Õppe läbimiseks on Moodle õpikeskkonna tugi. Auditoorsest õppetööst orienteeruvalt 50 tundi toimub veebikeskkonnas ja 25 tundi kõrgkoolis kohapeal. Õpe toimub koos magistriõppe üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. Kontaktõpe toimub üle nädala ühel või kahel päeval kolmapäevast reedeni, kas veebis või koolimajas. Täpne tunniplaan saadakse augusti lõpus.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2024.

Kandideerimiseks saatke haridust tõendavad dokumendid ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee

Õppima asumise eelduseks on kõrgharidus tervishoiuvaldkonnas. Kandideerijatega toimub vastuvõtuvestlus, mille käigus hinnatakse kandideerija õpimotivatsiooni, s.h ajaplaneerimist ja oskust arutleda oma erialavaldkonna arenguvajaduste üle. Vastuvõtuvestlus toimub 23. augustil veebi vahendusel eelnevalt registreeritud kellaajal.

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee