Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Tervishoiu valdkonna kvaliteedijuhtimine ja eestvedamine

Tervishoiu valdkonna kvaliteedijuhtimise ja eestvedamise mikrokvalifikatsioon on osa terviseteaduse magistiõppe õppekavast.

Kandideerimine kuni 22. jaanuar 2023.

Kestus: 01.02–09.06.2023
Maht: 12 EAP (312 tundi)
Hind: 600 eurot

Keda ootame õppima? Rakenduskõrghariduse või bakalaureusetaseme haridusega tervishoiutöötajaid, kellel on huvi inimkesksete tervishoiuteenuste arendamise vastu. Kursusele on oodatud eelkõige õendus-ja ämmaemandusteenuste kvaliteedijuhtimise ja meeskonnatöö eestvedajad.

Eesmärk: toetada tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamise ja parendamise ning meeskonnatöö eestvedamisega seotud pädevuste arendamist.

Kandideerimise tähtaeg: 22. jaanuar 2023. Õpe algab 1. veebruaril 2023!

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õpiväljundid

Õppe läbimine aitab:

 1. mõista kvaliteedijuhtimise põhimõtteid, mudeleid ja meetodeid;
 2. analüüsida õendus- ja ämmaemandusabi kvaliteedi parendamise võimalusi ning planeerida patsiendiohutust toetavaid tegevusi;
 3. mõtestada juhtimise ja eestvedamise tähtsust kvaliteedi tagamisel ning meeskonna võimestamisel;
 4. analüüsida eestvedamise stiile ja liidri rolle muutuste juhtimise strateegiate rakendamisel;
 5. analüüsida ja planeerida enda professionaalset arengut ja pädevust.

Õppes käsitletavad teemad:

 1. Rahvastiku tervise arengukava inimkeskse tervishoiu programm
 2. Tervishoiuteenuste kättesaadavust mõjutavad tegurid ja rahastamine
 3. Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded. Õendusabi kvaliteedi juhtimine, pidev parendamine
 4. Patsiendi-/ inimesekesksus õendusabi kvaliteedi lähtekohana
 5. Patsiendiohutuse põhimõtted ja kultuur
 6. Õendusabi kvaliteedikontroll, kvaliteedi mõõtmine ja hindamine
 7. Audit kvaliteedi tagamise meetodina
 8. Õendusabi eetilised konfliktid ja õendusabi kvaliteet
 9. Eestvedamise stiilid ja teooriad. Meeskonnatöö
 10. Muutuste juhtimise teooriad, mudelid
 11. Professionaalse arengu toetamine. Pädevus, võimestamine ja võimestumine.
 12. Juhendamine, mentorlus, supervisioon, coaching
 13. E-tervisetehnoloogiad
 14. Inimesekeskse tervishoiuteenuse arendamine

Õppemeetodid: tõhustatud loeng e-toega, rühmaarutelu, analüüs, eneserefleksioon.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe jooksul täidetakse Moodle õpikeskkonnas erinevaid õpiülesandeid nii individuaalselt kui ka rühmatööna. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb lugeda õppejõudude poolt soovitatavat kirjandust. Kursuse lõpuks tuleb koostada individuaalselt tegevuskava inimkeskse tervishoiuteenuse arendamiseks oma töökohas.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keeles, kuid osa õppematerjale on inglise keeles. Õppe mahust on 84% (262 tundi) on iseseisev töö. Auditoorsest õppetööst 40 tundi toimub veebikeskkonnas ja 10 tundi kõrgkoolis kohapeal. Õpe toimub koos magistriõppe üliõpilastega vastavalt tunniplaanile.

Esimene tund toimub 1. veebruaril kell 9:15-15:00 veebis. Kontaktõpe toimub üle nädala ühel või kahel päeval kolmapäevast reedeni kas veebis või koolimajas (17. veebruar 4 tundi veebis; 01. märts 3 tundi veebis jne), edaspidine täpne tunniplaan saadakse 1. veebruari kohtumisel. 

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 22. jaanuar 2023.

Kandideerimiseks saatke haridust tõendavad dokumendid ja avaldus aadressile kerstisogel@nooruse.ee.

Õppima asumise eelduseks on rakenduskõrgharidus või bakalaureuse taseme haridus tervishoiuvaldkonnas. Kandideerijatega toimub vastuvõtuvestlus, mille käigus hinnatakse kandideerija õpimotivatsiooni, s.h ajaplaneerimist ja oskust arutelda oma erialavaldkonna arenguvajaduste üle.

Vastuvõtuvestlus toimub jaanuaris kandideerijale sobilikul kellaajal veebi vahendusel.

Kersti SõgelKersti Sõgel

Kersti Sõgel

Arendusjuht

737 0237kerstisogel@nooruse.ee