Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Kliinilise õenduse teooria

Kliinilise õenduse teooria mikrokvalifikatsioon on osa terviseteaduse magistriõppe õppekavast.

Õppe kestus: 02.09.2024–13.06.2025
Maht: 27 EAP (702 tundi), sellest 9 EAP 1. semestril ja 18 EAP 2. semestril
Hind: 2700 eurot.

Ootame õppima kõrgharidusega õde või ämmaemandat, kellel on vähemalt 6 kuu pikkune töökogemus haiglakeskkonnas või eriarsti ambulatoorses vastuvõtus ning kes on huvitatud professionaalsest süsteemsest enesearengust kliinilise õenduse valdkonnas.

Eesmärk: Anda süvendatud teadmisi ja oskusi ning toetada pädevuste saavutamist iseseisvate kliiniliste otsuste tegemiseks kliinilise õenduse valdkonnas.

Õppetöö sisu ja korraldus

Õppes läbitavad terviseteaduse magistriõppekava õppeained:
Patsiendi uurimine ja terviseseisundi hindamine 4 EAP
Professionaalne suhtlemine 5 EAP
Tervis ja heaolu 4 EAP
Õendusabi ravi osana 10 EAP
Erinevas eas laste haigusseisundid ja perekeskne õendusabi 4 EAP

Õpiväljundid

Õppe läbinud õppija:

 1. Omab süvendatud teadmisi patsiendi terviseseisundi hindamisest, hindab terviklikult ja süsteemselt patsiendi terviseseisundit simuleeritud keskkonnas ning dokumenteerib hindamistulemused.
 2. Tunneb ära potentsiaalselt eluohtliku seisundi komplitseeritud terviseprobleemiga patsiendil ja otsustab esmase tõenduspõhise sekkumise.
 3. Omab süvendatud teadmisi suhtlemise ja patsiendiõpetuse teooriatest ja mudelitest.
 4. Analüüsib enda suhtlemis- ja õpetamisstiili, tuginedes suhtlemise ja patsiendi õpetamise teooriatele.
 5. Rakendab motiveerivaid nõustamistehnikaid.
 6. Kasutab keerulistes suhtlemissituatsioonides turvalisi ja tõhusaid suhtlemisstrateegiaid ning enesejuhtimise tehnikaid.
 7. Omab süsteemset ülevaadet heaolu käsitlusest, mõjuteguritest ja tõenduspõhistest hindamismeetoditest.
 8. Omab süvendatud teadmisi keskkonnatervisest ja tervisemõjuritest ning abinõudest keskkonnalähtese tervisemõju ennetamiseks ja vähendamiseks.
 9. Hindab terviklikult ja süsteemselt indiviidi heaolu mõjutavaid tegureid.
 10. Analüüsib lähtuvalt hindamise tulemustest tervikliku sekkumise võimalusi indiviidi heaolu parendamiseks ning planeerib indiviidi terviseteekonna valdkonnasiseses ja valdkondade vahelises meeskonnas
 11. Omab süvendatud kliinilisi teadmisi enamlevinud komplitseeritud haigusseisunditest, diagnostilistest uuringutest ja ravipõhimõtetest.
 12. Hindab terviklikult ja süsteemselt patsiendi terviseseisundit ja -vajadusi ning otsustab diagnostilisele arutelule tuginedes tõenduspõhised õendussekkumised.
 13. Analüüsib farmakoteraapia mõju terviseseisundi dünaamikale, hindab patsiendi ravisoostumust ja otsustab edasise sekkumise.
 14. Oskab patsienti ette valmistada haiglast väljakirjutamiseks ja korraldada patsiendi terviseteekonda teenuse järjepidevuse tagamiseks valdkonnasiseses ja valdkondade vahelises meeskonnas.
 15. Analüüsib patsiendile abi andmisel esilekerkivaid eetilisi dilemmasid ja arutleb võimalike lahenduste üle.
 16. Omab süvendatud kliinilisi teadmisi laste enamlevinud haigusseisunditest.
 17. Hindab lapspatsiendi eakohast arengut ja terviseseisundit ning valib tõenduspõhise sekkumise, tuginedes diagnostilisele arutelule ja perekesksele õendusmudelile.
 18. Analüüsib farmakoteraapia mõju terviseseisundi dünaamikale, hindab lapspatsiendi ja lapsevanema ravisoostumust ning otsustab edasise sekkumise.
 19. Oskab lapspatsienti ja tema pere ette valmistada haiglast väljakirjutamiseks ning korraldada terviseteekonda lähtuvalt tema terviseprobleemist valdkonnasiseses ja valdkondade vahelises meeskonnas.
 20. Analüüsib patsiendile abi andmisel esilekerkivaid eetilisi dilemmasid ja arutleb võimalike lahenduste üle, tagades lapse õigused.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe jooksul täidetakse erinevaid õpiülesandeid. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb iseseisvalt lugeda õppejõudude poolt soovitatavat kirjandust ja esitleda iseseisvate tööde tulemusi. Kursuse lõpetamiseks tuleb saada arvestus kõikides õppeainetes ning teha juhtumianalüüsil põhinev eksam õendusabi ravi osana õppeaines.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keel, vajalik on inglise keele oskus osa õppematerjalide ja teaduskirjanduse lugemiseks. Õppe mahust orienteeruvalt 75% on iseseisev töö. Õppe läbimiseks on Moodle õpikeskkonna tugi. Auditoorsest õppetööst orienteeruvalt 50% toimub veebikeskkonnas ja 50% kõrgkoolis kohapeal. Õpe toimub koos magistriõppe üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. Kontaktõpe toimub üle nädala ühel või kahel päeval kolmapäevast reedeni, kas veebis või koolimajas. Täpne tunniplaan edastatakse augusti lõpus.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2024
Kandideerimiseks saatke haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid ning avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee.

Õppima asumise eelduseks on kõrgharidus õe või ämmaemandana ning vähemalt 6 kuud töökogemust kliinilise õenduse valdkonnas statsionaarses tervishoiuasutuses või eriarsti ambulatoorses vastuvõtus. Kandideerijatega toimub vastuvõtuvestlus, mille käigus hinnatakse kandideerija õpimotivatsiooni, s.h ajaplaneerimist ja oskust arutelda oma erialavaldkonna arenguvajaduste üle. Vastuvõtuvestlus toimub 23. augustil veebi vahendusel eelnevalt registreeritud kellaajal.

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee