Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

  • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
  • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kõrgkool (välislingid).
     

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tegevus on avalik. Töö käigus jõuab kõrgkooli ka isikuandmeid. Sellised andmed võivad asutusse jõuda kirjavahetuse kaudu. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool.

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult järelepärimisi teha, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus.

Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb kõrgkoolil avaldada dokumendiregister oma kodulehel. Seega on kirjavahetuse andmestik nähtav avalikus dokumendiregistris. Oluline on vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Avalikus dokumendiregistris on näha kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu e-posti aadress, postiaadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab kõrgkool viis aastat. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele.

Avaliku teabe seadus

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus
 

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda.

Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi, kahjustada riiklikku julgeolekut;
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kui kõrgkoolil ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kõrgkooli otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.

Kandideerimine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tööle

Värbamisprotsessis lähtub kõrgkool järgnevatest põhimõtetest.

Kandidaatide hindamisel võtab kõrgkool aluseks isiku enda avaldutud info ning vajadusel võib koguda kandidaadi kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused ning vastuväited.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool eeldab, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et kõrgkool nende poole teabe saamiseks pöördub. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud, seejärel tehakse seda vaid kandidaadi kirjalikul nõusolekul.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel on külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed alljärgnevad:

  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress);
  • arvuti veebilehitseja, operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon ja ekraani resolutsioon;
  • külastusaeg ja külastuse kestus (kellaaeg, kuupäev, aasta);
  • keele valik (eesti, inglise või vene).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebileht kasutab püsivaid ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust ja veebilehe arendamiseks või pakume täiendavat sisu. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Isikuandmete kaitset puudutavate küsimustega võite pöörduda haldus- ja finantsdirektor Ermo Kruuse või andmekaitse@nooruse.ee.