Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsiooni­spetsialistidele RFK kasutamiseks (2023)

Lühikokkuvõte: Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon (RFK) on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt välja töötatud klassifikatsioon, mis võimaldab kirjeldada inimese funktsioneerimisvõime ja selle piirangutega seotud situatsioone, andes tervikliku raamistiku info süstematiseerimiseks ning luues ühtse standardkeele tervisega seotud seisundite kirjeldamiseks erinevate valdkondade vahel. Selleks, et klassifikatsiooni saaks Eestis valdkonnaüleselt rakendada, on üheks prioriteetseks tegevuseks spetsialistide koolitamine. Spetsialistide alla kuuluvad taastusravi, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutajad.

Projekti eesmärk: Koolituste eesmärgiks on teadmiste andmine koolitusprotsessi kavandamisest, RFK olemusest, taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistide oskuste arendamine RFK kasutamiseks igapäevatöös erivajadusega inimeste rehabilitatsiooniprotsessi planeerimisel ja sekkumiste elluviimisel.

Kahe koolituspäeva järgselt toimub osalejatel praktika ning iseseisev töö RFK kasutamisega rehabilitatsioonitöös, mille läbiarutamiseks on planeeritud kohustuslik online vahekohtumine. Kolmandal koolituspäeval toimub praktika ja iseseisva töö tagasisidestamine. Koolituse maht on 78 akadeemilist tundi (3 EAP), mis sisaldab auditoorset õpet, iseseisvat tööd ning praktikat.

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ alategevus 1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“ raames.

Koolitused viiakse läbi 2023. aasta kevadel.

Projekti koordineerib Jaan Looga, jaanlooga@nooruse.ee, 53416150