Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Terviseõenduse teooria

Terviseõenduse teooria mikrokvalifikatsioon on osa terviseteaduse magistriõppe õppekavast.

Õppe kestus: 02.09.2024–13.06.2025
Maht: 27 EAP (702 tundi), sellest 9 EAP 1. semestril ja 18 EAP 2. semestril
Hind: 2700 eurot.

Ootame õppima kõrgharidusega õde või ämmaemandat, kellel on vähemalt 6 kuu pikkune töökogemus esmatasandi tervishoius ning kes on huvitatud professionaalsest süsteemsest enesearengust esmatasandi terviseõenduse valdkonnas.

Eesmärk: Anda süvendatud teadmisi ja oskusi ning toetada pädevuste saavutamist iseseisvate kliiniliste otsuste tegemiseks esmatasandi terviseõenduse valdkonnas.

Õppetöö sisu ja korraldus

Õppes läbitavad terviseteaduse magistriõppe õppeained:
Patsiendi uurimine ja terviseseisundi hindamine 4 EAP
Professionaalne suhtlemine 5 EAP
Tervis ja heaolu I 4 EAP
Tervis ja heaolu II. Kogukonnatervis 6 EAP
Komplitseeritud tervisevajadused 4 EAP
Tööalane heaolu 4 EAP

Õpiväljundid

Õppe läbinud õppija:

 1. Omab süvendatud teadmisi patsiendi terviseseisundi hindamisest, hindab terviklikult ja süsteemselt patsiendi terviseseisundit simuleeritud keskkonnas ning dokumenteerib hindamistulemused.
 2. Tunneb ära potentsiaalselt eluohtliku seisundi komplitseeritud terviseprobleemiga patsiendil ja otsustab esmase tõenduspõhise sekkumise.
 3. Omab süvendatud teadmisi suhtlemise ja patsiendiõpetuse teooriatest ja mudelitest.
 4. Analüüsib enda suhtlemis- ja õpetamisstiili, tuginedes suhtlemise ja patsiendi õpetamise teooriatele.
 5. Rakendab motiveerivaid nõustamistehnikaid.
 6. Kasutab keerulistes suhtlemissituatsioonides turvalisi ja tõhusaid suhtlemisstrateegiaid ning enesejuhtimise tehnikaid.
 7. Omab süsteemset ülevaadet heaolu käsitlusest, mõjuteguritest ja tõenduspõhistest hindamismeetoditest.
 8. Omab süvendatud teadmisi keskkonnatervisest ja tervisemõjuritest ning abinõudest keskkonnalähtese tervisemõju ennetamiseks ja vähendamiseks.
 9. Hindab terviklikult ja süsteemselt indiviidi heaolu mõjutavaid tegureid.
 10. Analüüsib lähtuvalt hindamise tulemustest tervikliku sekkumise võimalusi indiviidi heaolu parendamiseks ning planeerib indiviidi terviseteekonna valdkonnasiseses ja valdkondade vahelises meeskonnas.
 11. Analüüsib kriitiliselt perekonna elukeskkonda, terviseseisundit ja -vajadusi ning vanemlikke oskusi.
 12. Planeerib iseseisvalt hindamise tulemustest ja perekonna ressurssidest lähtuvalt tõenduspõhise sekkumise pere heaolu suurendamiseks valdkonnasiseses ja valdkondade vahelises meeskonnas.
 13. Analüüsib perekonna hindamisel esilekerkivaid eetilisi dilemmasid ja arutleb võimalike lahenduste üle.
 14. Nõustab indiviidi tervisedenduse ja haiguste ennetamise osas simuleeritud keskkonnas.
 15. Hindab kriitiliselt ja süsteemselt kogukonna tervisevajadusi tervistedendava sekkumise planeerimiseks.
 16. Kavandab teoreetilisel raamistikul põhineva tervist edendava sekkumise kogukonna terviseharituse edendamiseks
 17. Omab süvendatud kliinilisi teadmisi enamlevinud komplitseeritud seisundite ja haiguste etioloogiast, diagnostika põhimõttetest ning ravisoovitustest.
 18. Hindab terviklikult ja süsteemselt standardiseeritud patsiendi terviseseisundit ja -vajadusi ning haigustega kaasnevat mõju füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele heaolule simuleeritud keskkonnas.
 19. Analüüsib farmakoteraapia mõju terviseseisundi dünaamikale, hindab patsiendi ravisoostumust ja otsustab edasise sekkumise.
 20. Rakendab standardiseeritud patsiendil tõenduspõhise sekkumise, tuginedes hindamise tulemustele ja diagnostilisele arutelule, arvestab eetiliste aspektidega ning planeerib terviseteekonna valdkonnasiseses ja valdkondade vahelises meeskonnas.
 21. Omab süvendatud teadmisi töötervishoidu ja -ohutust reguleerivast seadusandlusest Eestis ja Euroopas ning töökeskkonna ohuteguritest ja abinõudest tööga seotud heaolu parendamiseks.
 22. Kasutab töökeskkonna ohutegurite hindamise metoodikat tuginedes Euroopas tunnustatud riskihindamise maatriksile.
 23. Analüüsib töökoha ohutegurite tervisemõju, rakendab riskitõsidusest lähtuvalt sekkumistegevused terviseriskide ennetamiseks ja tervisemõju vähendamiseks.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe jooksul täidetakse erinevaid õpiülesandeid. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb iseseisvalt lugeda õppejõudude poolt soovitatavat kirjandust ja esitleda iseseisvate tööde tulemusi. Kursuse lõpetamiseks tuleb saada arvestus kõikides õppeainetes ning teha struktureeritud kliiniline praktiline eksam tervise ja heaolu ning kogukonnatervise õppe lõpus.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keel, vajalik on inglise keele oskus osa õppematerjalide ja teaduskirjanduse lugemiseks. Õppe mahust orienteeruvalt 75% on iseseisev töö. Õppe läbimiseks on Moodle õpikeskkonna tugi. Auditoorsest õppetööst orienteeruvalt 50% toimub veebikeskkonnas ja 50% kõrgkoolis kohapeal. Õpe toimub koos magistriõppe üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. Kontaktõpe toimub üle nädala ühel või kahel päeval kolmapäevast reedeni, kas veebis või koolimajas. Täpne tunniplaan edastatakse augusti lõpus.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2024
Kandideerimiseks saatke haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid ning avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee

Õppima asumise eelduseks on kõrgharidus õe või ämmaemandana ning vähemalt 6 kuud töökogemust esmatasandi terviseõenduse valdkonnas. Kandideerijatega toimub vastuvõtuvestlus, mille käigus hinnatakse kandideerija õpimotivatsiooni, s.h ajaplaneerimist ja oskust arutelda oma erialavaldkonna arenguvajaduste üle. Vastuvõtuvestlus toimub 23. augustil veebi vahendusel eelnevalt registreeritud kellaajal.

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee