Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Ravimassaaž

Ravimassaaži mikrokvalifikatsioon on osa kutseõppe massööri õppekavast.

Kestus: 3.09.2024 – 24.01.2025
Maht: 9 EKAP (234 tundi)
Hind: 585 eurot

Keda ootame õppima? Ootame õppima massööre ja füsioterapeute, kes soovivad saada ravimassaaži teostamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Nõuded õpingute alustamiseks: Vähemalt keskhariduse olemasolu. Läbitud klassikalise massaaži koolitus (edasijõudnute tasemel), omab teadmisi anatoomiast-füsioloogiast ja patoloogiast ning haigusõpetusest vähemalt massöör, tase 5 kutse tasemel. Kandideerimiseks palun esitada diplom/kutsetunnistus erialase hariduse tõestamiseks ja keskhariduse tunnistus.

Eesmärk: Saada kaebuse/-diagnoosipõhise massaažiseansi läbiviimiseks vajalikud süvendatud teadmised ja oskused. Lisaks tavapärasele teoreetilisele ja praktilisele õppele, sisaldab mikrokvalifikatsioon endas ka teenuse osutamise praktikat kogukonnateenuse näol, mis pakub õppijale tervikteenuse osutamise kogemust.

Õppetöö sisu ja korraldus

Õppes läbitavad massööri õppekavalt järgnevad õppeaineid:

Ravimassaaž (7 EKAP), esialgne tunniplaan

Ravimassaaži toetavad meetodid (2 EKAP), esialgne tunniplaan

Õpiväljundid. Õppija:

  • teab lokaalseid ja absoluutseid vastunäidustusi massaažiks ning rakendab neid teadmisi praktikas;
  • teeb diagnoosi-/probleemipõhist massaaži, mille eesmärk on toetada kliendi tervisliku seisundi paranemist ja/või säilimist, seadmata ohtu kliendi või enda tervist;
  • kohandab massaaži vastavalt kliendi tervislikule seisundile ning enesetundele, analüüsib ning põhjendab oma tegevust.
  • teab käsitletud pehmekoeteraapiate teooriat ning rakendab neid praktikas arvestades näidustusi ning vastunäidustusi;
  • teab liigesmobilisatsioonide põhiprintsiipe, oskab rakendada lihtsamaid ning turvalisemaid liigesmobilisatsiooni võtteid;
  • rakendab praktikas passiivseid lihasvenitusi (sh PNF meetodit).

Õppes käsitletavad teemad:

1. Auditoorse töö teemad: ravimassaaži tehnikate teooria, erialane infootsing

2. Praktilise töö teemad: ravimassaaži tehnikad/võtted, ravimassaaži toetavad tehnikad (liigesmobilisatsioonid, lihasvenitused, müofastsia tehnikad, triggerpunktiteraapia); massaaž naha-, tugi-liikumisaparaadi-, südame-veresoonkonna-, hingamiselundkonna-, neuroloogiliste haiguste korral).

3. Iseseisva töö teemad: massaaž naha-, tugi-liikumisaparaadi-, südame-veresoonkonna-, hingamiselundkonna-, neuroloogiliste haiguste korral).

Õppemeetodid: tõhustatud loeng e-toega, arutelu, ettekanded, rühmatöö, praktiline harjutamine, situatsioonülesannete lahendamine, juhtumianalüüs.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Mikrokvalifikatsiooni tunnistuse saamiseks on vaja:

  • lahendada praktilisi situatsioon ülesandeid. Võtta osa praktikumidest, lubatud kuni 2 puudumist. Puudutud teema tuleb õppijal omandada iseseisvalt. Enam kui 2 puudumise korral tuleb õppuril sooritada lisa iseseisev töö, mille juhised ja teema saab õpilane õppejõu käest. Võtta osa kogukonnateenusest (100%), puudumise korral tuleb õpilase teha lisa iseseisevad tööd.
  • teha individuaalseid ja grupitöö ettekandeid
  • koostada aruanne
  • läbida kirjalik eksam – juhtumianalüüsid.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keeles, kuid osa õppematerjale on inglise keeles. Auditoorset tööd on 12 tundi, praktilist tööd 114 tundi ja iseseisvat tööd on 108 tundi.

Tunnid toimuvad koos kutseõppe õppuritega tunniplaani alusel. Esialgne tunniplaan.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19.august 2024

Kandideerimiseks saatke keskharidust ja erialast haridust tõendavad dokumendid ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee