Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Lapse arengu ja tervise toetamine

Lapse arengu ja tervise toetamise mikrokvalifikatsioon on osa lapsehoidja õppekavast.

Kestus: 5.09.2024 -16.01.2025
Maht: 5 EKAP (130 tundi)
Hind: 325 eurot

Keda ootame õppima? Õppima on oodatud kõik lapsevanemad ja inimesed, kes töötavad lastega ning tunnevad huvi lapse arengu ja tervise toetamise vastu.

Õppima asumise eelduseks on keskhariduse olemasolu.

Eesmärk: Mikrokvalifikatsioon aitab leida erinevaid meetodeid, kuidas toetada lapse arengut, et ta tuleks toime igakülgsete mänguliste ja enesekohaste tegevuste planeerimise ja läbiviimisega ning oskaks teha koostööd. Olulise osa õpitavast moodustavad teadmised lapse tervisest, tervist ohustavatest teguritest ja lapse tervise edendamisest.

Õpiväljundid

Õppe läbimine aitab mõista, kuidas:

  • toetada lapse, sh imiku igakülgset arengut, arvestades lapse individuaalsust ja lähtudes lapsekeskse kasvatuse põhimõtetest;
  • kujundada lapse väärtusi ja käitumistavasid, arvestades pere traditsioone ja kultuurilist tausta;
  • kavandada, läbi viia ja analüüsida mängulisi ja loovtegevusi erinevates keskkondades, arvestades lapse (sh imiku) individuaalsust;
  • kujundada lapse eneseteenindus- ja regulatsioonioskusi igapäevastes tegevustes lõimides tunnetus-, õpi- mängu-, sotsiaalsed tegevusi;
  • märgata lapse tervist kahjustavaid tegureid ja ennetada lapse tervisele ohtlikuid olukordasid, lähtudes lapse turvalisusest ja heaolust;
  • planeerida päevakavasse, viia läbi ja analüüsida lapse tervist edendavaid tegevusi lapse terviseteadlikkuse kujundamiseks, arvestades lapse individuaalsust;
  • tagada lapse tervislikule seisundile vastava toitumine.

Õppes käsitletavad teemad:

1. Auditoorse töö teemad: Lapse füüsilise, kognitiivse, sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamine läbi mängu ja loovtegevuste. Kutse-eetika ja multikultuursus. Arengupsühholoogia. Lapse tervis ja tervisedendus.

2. Praktilise töö teemad: ühe lapse vaatlus ning analüüs, situatsioonülesanded tunnis vastavalt tunni teemale, harjutused tunnis vastavalt tunni teemale, tervisendendusliku projekti läbiviimine lasteasutuses.

3. Iseseisva töö teemad: essee “Lapsehoidja kutse-eetika võtmeküsimused”, vahetööd iga teema kohta, lapse motoorse arengu küsimustik, tervisedendusliku projekti koostamine, kohustuslike õppematerjalide läbitöötamine jooksvalt kursuse vältel

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgnevaid õppeaineid:

Lapse arengu toetamne 3 EKAP, esialgne tunniplaan

Lapse tervisedendus 2 EKAP, esialgne tunniplaan

Õppemeetodid: tõhustatud loeng e-toega, arutelu seminarides, situatsioonülesannete lahendamine, iseseisvad tööd.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe jooksul täidetakse Moodle õpikeskkonnas erinevaid õpiülesandeid nii individuaalselt kui ka rühmatööna. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb lugeda õppejõudude poolt soovitatavat kirjandust. Kursuse lõpus on arvestus ja eksam.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keeles. Õppe maht koosneb järgnevatest tundidest: 28 loengut, 8 praktikumi, 28 seminari, 18 e-õpe, 44 iseseisev töö, 4 hindamine. Õpe toimub koos lapsehoidja õppekava õppuritega vastavalt tunniplaanile. Hetkel on võimalik tutvuda esialgse tunniplaaniga ning selles võib tulla muudatusi.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19.august 2024

Kandideerimiseks saatke keskharidust tõendavad dokumendid ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee

Kandideerijatega toimub vastuvõtuvestlus, mille käigus hinnatakse kandideerija õpimotivatsiooni, s.h ajaplaneerimist ja oskust arutelda oma erialavaldkonna arenguvajaduste üle.

Vastuvõtuvestlus toimub augustis,veebi vahendusel.

Lapse arengu toetamine, veebiõpik

Arengupsühholoogia veebiõpik

Lapse tervisedendus, veebiõpik