Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Klassikaline massaaž A’st Z’ni

Klassikaline massaaž A’st Z’ni mikrokvalifikatsioon on osa massööri kutseõppe õppekavast.

Kestus: 4.09.2024 – 16.01.2025
Maht: 10 EKAP (260 tundi)
Hind: 650 eurot

Keda ootame õppima? Mikrokvalifikatsioon on mõeldud neile, kes soovivad omandada klassikalisel massaažil põhineva massaažiseansi läbi viimiseks vajalikud teadmised ja oskused. Vajalik keskhariduse olemasolu.

Eesmärk: Anda klassikalisel massaažil põhineva massaažiseansi läbiviimiseks vajalikud teadmised ja oskused. Lisaks tavapärasele teoreetilisele ja praktilisele õppele, sisaldab mikrokvalifikatsioon endas ka teenuse osutamise praktikat kogukonnateenuse näol, mis pakub õppijale tervikteenuse osutamise kogemust.

Õpiväljundid

Õppe läbimine aitab:

  • mõista massaaži üldist mõju erinevatele organsüsteemidele;
  • tunda massaaživõtete rühmasid, nende mõju organismile ning rakendada neid praktikas järgides massaaži teostamise põhiprintsiipe, tööergonoomikat ja ohutusnõudeid;
  • valmistada ette massaažikabineti, valida õiged töövahendid hügieeni-, tervisekaitse ja ergonoomika nõuetest lähtuvalt;
  • viia kliendi põhikaebustest lähtuvalt läbi tervikliku massaažiseansi kutse-eetika ja tööohutuse põhimõtteid järgides;
  • mõista sagedasemaid suhtelisi ja absoluutseid vastunäidustusi klassikaliseks massaažiks ning lähtub neist massaaži tegemisel.

Õppes käsitletavad teemad:

1. Auditoorse töö teemad (sh e-õpe): massaaži vahendid, massööri ergonoomika, protseduuri ohutus, vastunäidustused; massaaži üldine mõju organismile; anamnees, kliendi hindamine, massaaži dokumentatsioon.

2. Praktilise töö teemad: massaažikabineti ettevalmistus, kliendid asendid laual, massööri ergonoomika, klassikalise massaaži võtete rühmad ja võtted, klassikaline massaaž erinevatele kehapiirkondadele ja üldmassaaž

3. Iseseisva töö teemad: klassikalise massaaži võtete rühmad ja võtted, klassikaline massaaž erinevatele kehapiirkondadele ning üldmassaaž

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgnevat õppeainet:

Klassikaline massaaž 10 EKAPit, esialgne tunniplaan

Õppemeetodid: tõhustatud loeng e-toega, arutelu, praktiline harjutamine, situatsioonülesannete lahendamine.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppeks kasutatakse õpikeskkonda Moodle.

Mikrokvalifikatsiooni tunnistuse saamiseks tuleb:

  1. koostada ja esitada õpimapp, mis sisaldab 15 massaažiseansi lühikirjeldust, klientide tagasisidet, enda tagasisidet, eneseanalüüsi.
  2. osaleda kogukonnateenusel, koostada ühe massaažiaruande ja esitleda seda lõpuseminaris. Suulise eneseanalüüsi esitamine lõpuseminaris.
  3. sooritada essee-tüüpi küsimustest eksam.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keeles, kuid osa õppematerjale on inglise keeles. Õppe mahust on 34 tundi auditoorset tööd, 66 tundi praktilist tööd ja 160 tundi iseseisvat tööd. Õpe toimub koos kutseõppe õppuritega vastavalt tunniplaanile. Esialgne tunniplaan, mis võib muutuda erinevatel põhjustel.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19.august 2024

Kandideerimiseks saatke keskharidust tõendav dokument ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee

Õppima asumise eelduseks on keskhariduse olemasolu.