Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Jalahoolduse A ja O

Jalahoolduse A ja O mikrokvalifikatsioon on osa podoloogia kutseõppe õppekavast.

Kestus: 3.09.24-6.01.2025
Maht: 10 EKAP ( 260 tundi)
Hind: 650 eurot

Keda ootame õppima? Koolitus on mõeldud inimesele, kes soovib omandada oskusi, kuidas teostada jalahooldust vähemprobleemsetele jalgadele ja sealjuures teada, kuidas ette valmistada ja hooldada jalahoolduskabinetti. Vajalik on keskhariduse olemasolu.

Eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, kuidas planeerida ning läbi viia nõuetekohaselt jalahooldust kasutades erinevaid jalahoolduse läbiviimise tehnikaid ning ergonoomilisi töövõtteid.

Õpiväljundid

Õppe läbimine aitab:

  • osata valida jalahoolduse läbiviimiseks vajalikud instrumendid vastavalt patsiendile/kliendile;
  • kasutada nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid;
  • valmistada ette ja korrastada nõuetekohaselt töökoha ning puhastada kasutatud vahendid;
  • teada ja tunda erinevate naha seisundite lahendamiseks mõeldud kosmeetikatoodete (sh keratolüütikumide) kasutamisvõimalusi ja oskab soovitada sobivaid jalahooldustooteid kliendikeskselt koduseks jätkuhoolduseks;
  • planeerida ja läbi viia nõuetekohaselt jalahooldus hooldusprotseduure, kasutades erinevaid naha- ja küünehooldustehnikaid (sh manuaalne, aparaadiga, märg- ja kuivtehnika).

Õppes käsitletavad teemad:

1. Auditoorse töö teemad: Isikukaitsevahendite eesmärgipärane valimine ja kasutamine. Töökeskkonna a- ja antiseptika. Instrumentide valimine ja puhastamine. Töökoha ettevalmistus ja korrastamine. Kosmeetika kasutamise eesmärk. Kosmeetikatoodete koostiskomponendid (ülevaade).

Kosmeetikatoodete komponentide mõju tervisele. Naha hindamine ja hindamismeetodid. Nahahoolduses kasutatav a- ja antiseptika. Nahahooldusprotseduurid. Jalahoolduse erinevad tehnikad – manuaalne pediküür; aparaadiga jalahooldus: kuiv- ja märgtehnika.

2. Praktilise töö teemad: Isikukaitsevahendite eesmärgipärane valimine ja kasutamine. Instrumentide puhastus (aparaadid). Isikukaitsevahendite eesmärgipärane valimine ja kasutamine. Töökoha ettevalmistus ja korrastamine. Kosmeetikatoodete koostiskomponentidega tutvumine + kreemi valmistamine. Nahahooldusprotseduurid. Jalahoolduse erinevad tehnikad ja ergonoomilised töövõtted – manuaalne pediküür. Jalahoolduse erinevad tehnikad ja ergonoomilised töövõtted – aparaadiga: kuivtehnika. Nahahooldusprotseduurid – hüperkeratoosid, konnasilmad, soolatüükad

3. Iseseisva töö teemad: refleksioonülesanne video järgselt. Rahvastiku Tervise arengukava 2020-2030. Riigi jäätmekava aastateks 2014-2020. Grupitööna ettekande koostamine kosmeetikatoodete komponentide mõjust tervisele. Anamneesi kogumine ja dokumenteerimine. Anamneesile toetudes tegevusplaani koostamine ja analüüs. Kirjaliku situatsiooniülesande lahendamine, nõustamiskava koostamine, kliendi nõustamine ja tagasiside kogumine. Iseseisvate praktiliste tööprotseduuride läbiviimine väljaspool kooli õpikeskkonda.

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgnevaid õppeaineid:

Õppemeetodid: Moodle keskkonnas teostatavad testid, enesereflektsioonülesanded, essee, praktilised situatsioonülesanded

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe läbimiseks on vaja Moodle keskkonnas erinevate ülesannete tegemine ja päeviku täitmine, grupitöö tegemine, kirjalik essee, kirjalik eksam ja praktilise situatsioonülesande sooritamine eksamitel, osaletud 80% praktikumidest.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keeles, kuid osa õppematerjale on inglise keeles. Auditoorset tööd on 56 tundi, praktilist tööd 48 tundi, iseseisvat tööd 156 tundi. Õpe toimub koos kutseõppe podoloogia õppuritega vastavalt tunniplaanile. Esialgne tunniplaan.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19.august

Kandideerimiseks saatke haridust tõendavad dokumendid ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee

Õppima asumise eelduseks on keskharidus.

Kandideerijatega toimub vastuvõtuvestlus, mille käigus hinnatakse kandideerija õpimotivatsiooni, s.h ajaplaneerimist ja oskust arutelda oma erialavaldkonna arenguvajaduste üle.

Teemakohast lugemist:

  • Niederau, A. (2019). Küüneteraapia käsiraamat: põhjus, diagnostika, teraapia, profülaktika. Tartu: OÜ Ingeland;
  • Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.