Müra mõõtmine

Sihtgrupiks on kõik tööandjad ja eraisikud. Teenuse eesmärgiks on anda tööandjale või eraisikule informatsiooni müra taseme kohta nende töö-või elukeskkonnas.

Müra mõõtmise protsess toimub järgnevalt:

  • Töökeskkonnas või elamus vaatluse ja müra mõõdistuste läbi viimine (üliõpilane), +kus esmalt tuleb välja selgitada missugune on vajadus – kas soovitakse mõõta tööpäeva/ööpäeva kestel tekkivat keskmist mürataset (ekvivalentväärtust) või hetkväärtust.
  • Hetkväärtus ei anna adekvaatset ülevaadet pikemaajalisest müratasemest, kuid võib osutuda sobilikuks mõne seadme, tööprotsessi (saagimine, naelutamine) või muu igapäevase tegevuse mürataseme hindamiseks.
  • Müradosimeeter kinnitatakse töötaja riiete külge, kuid võimalikult kõrva lähedale. See annab väga täpse ülevaate missuguse müratasemega töötaja päeva jooksul kokku puutub.
  • Üld- või isikukaitsevahendid on soovituslikud alates 80 dB(A), kohustuslikud alates 85 dB(A) ning seda juhul, kui sellised müratasemed saadakse 8-tunnise tööpäeva keskmisena.
  • Müra võrdlemine piirnormiga toimub müraga kokkupuute taseme LEX,To või müra tipphelirõhu ptipp alusel, arvestades mõõtemääramatust, mis esitatakse laiendmääramatusena 95%-lisel tõenäosustasemel.
  • Müra mõõtmist võib korrata, kui töökohas või elamus tehtavad muudatused võivad mürataset suurendada

Pärast mõõtmise protsessi vormistatakse protokoll mõõtmistulemustega (üliõpilane) ning protokoll edastatakse e-maili teel tööandjale või eraisikule (juhendaja).