TEENUSED HARIDUSASUTUSTELE KOMPETENTSIKESKUSEs

Kompetentsikeskus pakub erinevaid teenuseid läbi üliõpilaste praktilise tegevuse, mis on õppekava järgi erinevates õppeainetes ette nähtud. Haridusasutustele  Kompetentsikeskuses pakutavad teenused on enamasti tasuta, kuid on ka tasulisi teenuseid.

Kogukonnateenuste eesmärgid:

  • pakkuda üliõpilastele mitmekülgset praktilist õpet, mille väljundiks on ühiskonna vajadustele vastav haridus ja kvaliteetne ettevalmistus konkureerimaks tööturul;
  • pakkuda elanikkonnale kvaliteetset teenust ja nõustamist, et tõsta nende teadlikkust tervisedendusest, võimalikest terviseprobleemidest ning nende ennetamisest.

Teenindamise kvaliteet

Tartu Tervishoiu Kõrgkool lähtub oma tegevuses kvaliteedikäsiraamatust, mis on kõrgkooli kvaliteedisüsteemi kirjeldavaks põhidokumendiks ning, mille koostamise aluseks on EFQM – Euroopa Kvaliteediauhinna mudel, mida uuendatakse üks kord õppeaastas. Teenuste kvaliteedijuhtimissüsteem sisaldab:

  • teenindamiskvaliteedi tagamist;
  • patsientide rahulolu hindamist;
  • professionaalse kvaliteedi tagamist;
  • organisatsiooni töökorralduse ja juhtimise kvaliteedi tagamist.

Sellest tulenevalt on Kompetentsikeskuse põhiväärtused terviklikkusarenginimesekesksus ja professionaalsus.