TEENUSED KOGUKONNALE KOMPETENTSIKESKUSES

Kompetentsikeskus pakub erinevaid teenuseid läbi üliõpilaste praktilise tegevuse, mis on õppekava järgi erinevates õppeainetes ette nähtud. Kompetentsikeskuses teostatavad teenused on osalejatele tasuta va erinevad massažiteenused. Kompetentsikeskuse visiooniks on olla üliõpilastele kvaliteetne kogemusõppekeskus, töötavatele spetsialistidele elukestva õppe keskus ja laiemale üldsusele kogemuspõhine arvamusliider.

Eesmärgid vastavalt sihtrühmale:

 • Pakkuda üliõpilastele mitmekülgset praktilist õpet, mille väljundiks on ühiskonna vajadustele vastav haridus ja kvaliteetne ettevalmistus konkureerimaks tööturul;
 • Pakkuda töötavatele spetsialistidele formaalset ja mitteformaalset erialast täienduskoolitust, mis toetaks professionaalset arengut elukestva õppe kontekstis.
 • Pakkuda elanikkonnale kvaliteetset teenust ja nõustamist, et tõsta nende teadlikkust tervisedendusest, võimalikest terviseprobleemidest ning nende ennetamisest.
 • Arendada ja laiendada koostöös ettevõtetega erinevate kompetentsivaldkondadega seotud rakendusuuringu teostamise võimalusi ning olla potentsiaalne ettevõtlusega tegelemise kasvulava noortele spetsialistidele.

Teenindamise kvaliteet

Tartu Tervishoiu Kõrgkool lähtub oma tegevuses kvaliteedikäsiraamatust, mis on kõrgkooli kvaliteedisüsteemi kirjeldavaks põhidokumendiks ning, mille koostamise aluseks on EFQM – Euroopa Kvaliteediauhinna mudel, mida uuendatakse üks kord õppeaastas. Teenuste kvaliteedijuhtimissüsteem sisaldab:

 • teenindamiskvaliteedi tagamist;
 • patsientide rahulolu hindamist;
 • professionaalse kvaliteedi tagamist;
 • organisatsiooni töökorralduse ja juhtimise kvaliteedi tagamist.

Sellest tulenevalt on Kompetentsikeskus põhiväärtused terviklikkusarenginimesekesksus ja professionaalsus.

Kõikidele teenustele toimub registreerumine ja üldprotsess järgmiselt:

 • Registreerumine kodulehe kaudu.
 • Majas võtab kliendi vastu klienditeenindaja ja/või teenuse osutaja (üliõpilane).
 • Teenuse ruumi sisenedes selgitab üliõpilane teenuse protsessi ja allkirjastab nõusolekulehe (mis on eelnevalt allkirjastatud juhendaja poolt).
 • Teenuse osutamine vastavalt edaspidi kirjeldatule (vt teenuste kirjeldused).
 • Klient taastub selleks ettenähtud ooteruumis.
 •  Annab tagasisidet teenusele ja registreerib uue aja klienditeenindaja või teenuse osutaja juures.