Rakendusuuringud

Kõrgkooli tegevuse üheks osaks on rakendusuuringute läbiviimine ja uurimustulemuste publitseerimine. Rakendusuuringute eesmärgiks on õppekavade arendamine ning osalemine tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika kujundamisel. Kõrgkoolis on õppekavade üleselt kolm teemavaldkonda, mis on aluseks rakendusuuringute planeerimisel: õppeprotsess, tervis ja tõenduspõhine kutseala areng. Rakendusuuringute vastutavad uurijad on kaasanud uurimistöösse nii kolleege, partnereid kui ka tudengeid, kellel on võimalik uurimisrühma liikmena teha oma lõputöö. Uuringupartneritena on teadustöödesse kaasatud praktikabaasid, erialaliidud, ettevõtted ning  haridus- ja teadusasutusted.

Rakendusuuringutega seonduvate küsimuste, ideede ja uuringuprojekidega tegeleb kõrgkoolis Teadus- ja Arendustegevuse Kolleegium (edaspidi TAK), kuhu kuuluvad esindajad kõikidelt õppekavadelt: Ülle Parm (esimees), Tiina Kukkes, Reet Linkberg, Marge Mahla, Ulla Preeden, Mare Remm, Kersti Sõgel, Eve-Merike Sooväli ja Reet Urban.

TAK-i tegevusvaldkonnad: 

  • koordineerida kõrgkooli teadus- ja arendustegevust
  • anda sisend teadus- ja arendustöö arengusuundadele kõrgkooli arengukavas ja tegevuskavas
  • koondada teadus- ja arendustöö projektide tulemused
  • nõustada teadus- ja arendustöö projektide väljatöötamist ja jälgida nende täideviimist
  • suunata interdistsiplinaarset koostööd kõrgkooli teadus- ja arendustegevuses
  • suunata kõrgkooli teaduskonverentside korraldust ja uurimistööde kogumiku väljaandmist

Kasuta ära meie õppejõudude kogemust, kõrgkooli aparatuuri ja tehnoloogiat ning leia lähtuvalt saadud uuringutulemustest parimad lahendused oma organisatsioonis!

Lisainformatsioon: ylleparm(at)nooruse.ee