Prioriteetsed uuringu valdkonnad

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli prioriteetsed uuringu valdkonnad aastateks 2021-2025 lähtuvad arengukava eesmärgist E2. Teadus- ja arendustegevus toetab tõenduspõhist õppetegevust ja edendab ühiskonna terviseteadlikkust. Uurimisteemade ja arendustöö valikul on prioriteetideks õppekavade arendus õppekavadeüleses koostöös ning inimeste tervisealaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kasvatamine.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli prioriteetsed uuringu valdkonnad ja alateemad:

Tõenduspõhine õppetegevus Ühiskonna terviseteadlikkus
  • kogemusõppe tõhusus (õppetöö raames kogukonnale teenuste pakkumine ja selle mõju õppetöö korraldusele)
  • toitumine; kehaline aktiivsus; vaimne tervis; nakkushaiguste ennetamine
  • kaugõppe mõju (fookuses õppurid, õppejõud, õppetöö korraldus)
  • keskkond ja tervis; terviseriskide vähendamine
  • hindamismeetodite ja kriteeriumite sobivus õpiväljundite saavutamiseks
  • patsiendiohutus; inimeste terviseharitus
  • õppekava arendus (uuenduste vajalikkus, metoodika)
  • tervisetehnoloogiad

 

Valdkonnad on seotud riikliku haridus valdkonna arengukavaga 2021-2035: kvaliteetne haridus; nüüdisaegne õpikäsitus; nutikas õppevara ja -metoodika ja rahvastiku tervise arengukavaga 2020-2030: tervist toetavad valikud, tervist toetav keskkond, inimkeskne tervishoid.