Lõppenud rahvusvahelised projektid

The eMedication Passport – cultural adaptation of learning tool for ensuring the development of medication competence of graduate nurses (eMed-PASS)

Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projekt 2017-1-EE01-KA203-034884

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli juhitud eMed-PASS’i projekti eesmärk on kohandada Soome õe põhiõppe tudengitele loodud digitaalne farmakoloogia ja ravimite manustamise praktikapäevik „e-Medication Passport“ Eesti, Läti ja Leedu kultuuri konteksti. Praktikapäeviku kasutamine kliinilisel õppepraktikal toetab farmakoloogia ja ravimite manustamise õppimist ning pädevuse saavutamist. Et selgitada välja praktikapäeviku tõhusus, hinnatakse projektis uurimistööna ka õe põhiõppe tudengite teadmisi ja oskusi farmakoloogiast ja ravimite manustamisest. Projekti kaugemaleulatuv eesmärk on parandada õe põhiõppe kvaliteeti ning seeläbi suurendada ravimi- ja patsiendiohutust.

Projekti koordineerib Tartu Tervishoiu Kõrgkool, partneriteks on Turku University of Applied Sciences, P.Stradins Medical College of the University of Latvia ja Kauno  Kolegija University of Applied Science.  

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist osalevad projektis Ireen Bruus, Marit Kiljako, Inge Paju ja Margit Lenk-Adusoo.

Lisainfot projekti kohta saab veebileheküljelt https://emedpassport.wordpress.com/ ja Facebooki lehelt https://www.facebook.com/emedpass/ või ireenbruus(at)nooruse.ee

Projekti eelarve on 150 729,50 € ning kestus 01.09.2017 – 31.08.2020.

EU_logo.jpg

Nordplusi programmi projekt NPHE-2019/10002. Advanced Nursing Practice Education network of the Nordic and Baltic countries

Juhtpartner: Turku University of Applied Sciences

Projekti raames luuakse uus Põhjamaade ja Balti riikide õendusabi magistriõppe haridusvõrgustik (APN-EDU), mida koordineerib Turu rakenduskõrgkool, partnerid on Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Jyväskylä rakenduskõrgkool ja Ahvenamaa rakenduskõrgkool. 

Võrgustiku üldine eesmärk on arendada õdede praktikaõpetust ja toetada õpetajate ja õpilaste rahvusvahelisi magistriõppe tegevusi. Alleesmärgid: 1) luua koostöö ja haridusalgatuste võrgustik, näiteks ühised õppemoodulid ja ekspertide vahetus; 2) luua õpilastele ja õpetajatele platvorm kohtumiseks; 3) toetada ja tõhustada õppepraktikaid Põhjamaades ja Balti riikides; 4) selgitada välja ja kirjeldada Põhja- ja Baltimaade praktika mudeleid.

Projekti toetab Nordplus porgramm. Projekti number: NPHE-2019/10002

Projekti kestvus: 15.05.2019-01.10.2020

Kontaktisik: Saima Hinno

Erasmus+ Kutseõppe õpilaste ja töötajate õpiränne (Saksamaa ja Portugal) 

Projektis tehti koostööd kahes valdkonnas:
1) Erakorralisemeditsiinitehniku (4 õppurit) ja lapsehoidja (4 õppurit) õppekava õpilaste välispraktika korraldamine
2) Kutseõppe osakonna töötjate pädevuste arendamine.

Projekti eesmärgiks oli
- arendada rahvusvahelise koostöö oskuseid ja võõrkeele oskust;
- tutvuda sihtriigi kultuuri, tervishoiusüsteemi ja  hoolduskorraldusega; 
- õppijatel saavutada õppekava praktikamooduli õpiväljundid;
- parandada enesejuhtimise oskuseid õppimise ja tööelu planeerimisel;
- arendada töötajate õpetamise ja juhendamise meetodeid;
- suurendada tervihoiu - ja sotsiaalteenuste valdkonna kutseõppe rahvusvahelist mõõdet;

Tulemused:
- Suurenenud on osalejate motivatsioon ja rahulolu tööga;
- Avardunud on võimalused karjääriturul;
- Paranenud on  võõrkeeleoskus ja võime mõista teisi kultuure ning lõimida sellekohast teavet ja tegevusi õppetöösse ja kogukonna teenimisse;
- Avardunud on tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valdkonna  kutseõppe rahvusvaheline mõõde.   
- Hinnatud on praktikabaasid, kus meie õpilased praktikaid sooritavad;
- Välja on selgitatud edasised õpirände ja arendusalase koostöö võimalused.

Projekti toetab Erasmus+ porgramm summas 29 720 eurot ja toetust vahendab SA Archimedes.

Projekt kestis 24 kuud, 03.09.2018 -  02.09.2020.

Projekti number: 2018-1-EE01-KA102-046940

Projekti partnerid: Johanniter Akademie Bildungsinstitut Mitteldeutschland (Saksamaa), Escola Técnica e Profissional do Ribatejo SA (Portugal).

Kontakisik: Airin Treiman-Kiveste

Welfare technology

Eesmärk on jagada häid praktikaid ja koondada tervikuks heaolutehnoloogia kasutamisega seotud (õppe) materjale, mida kasutada hooldustöötajate ja sotsiaaltöötajata õppetöös ning seeläbi toetada nende valmisolekut töötada pärast lõpetamist innovaatilisi lahendusi kasutavas kaasaegses töökeskkonnas. Kõrgkool osaleb projektis partnerina.

Kõrgkoolist osalevad projektis Liana Kurg, Marit Salus ja Taimi Taimalu.

Projekti periood on 01.09.2017 - 31.08.2019 ning tegevused viiakse ellu Erasmus+ programmi toel.

Rohkem infot ja õppematerjale projekti inglise keelselt kodulehelt.erasmus_ENG.jpg

Kutseõppe õpiränne

Kõrgkool juhib kutseõppe õpirändeprojekti. Projekti elluviimine on oluline toetamaks õppijaid ja kõrgkooli kutseõpetajaid erialaste pädevuste omandamisel ja arendamisel, soodustada nende isiklikku arengut ja suurendada konkurentsivõimet Euroopa avatud tööturul. Õpirändes osalemine annab sisendi uuenduste tegemiseks õppetöö korralduses ja õppemeetodite valikul ning suurendab märkimisväärselt osalejate keeleoskust. Õpirändes osalemisega suureneb osalejate teadlikkus kultuurilisest mitmekesisusest ning selle mõistmine. Tekivad võimalused rahvusvahelistes võrgustikes osalemiseks ning toimimiseks Euroopa kodanikuna. Õpirände võimalus suurendab tervishoiualase kutseõppe atraktiivsust ja rahvusvahelistumist. Kinnistub välisõpingutes omandatud pädevuste tunnustamise tava ECVETi põhimõtteid järgides.Projekti raames osalevad nii kutseõppe õppurid (praktika eesmärgil) kui ka töötajad (koolituse eesmärgil) õpirändes, mis toimub Soomes või Saksamaal.

Kõrgkoolist osalevad projektis Tiina Uusma, Liana Kurg, Maire Aruots, Taimi Taimalu, Tiiu Lepp ja Marit Salus.

Projekti periood on 01.09.2017 – 31.08.2019 ning tegevusi finantseerib Erasmus+ programm.

Õppe kvaliteet multikultuuris

Eesmärk on uurida, kuidas rahvusvahelistumine ja sisseränded mõjutavad õppe kvaliteeti kõrgharidusmaastikul. Lisaks pakkuda välja sobivaid tegevusi, et tagada õppetöö kvaliteet rahvusvahelistumist arvesse võttes. Kõrgkoolid teevad tihedat koostööd, jagades ja kogudes häid praktikaid ning luues mudeli õppe kvaliteedi tõstmiseks mitmekultuurilises õppeklassis. Kõrgkool osaleb projektis partnerina.

Kõrgkoolist osalevad projektis Maiken Jaanisk, Kristi Vahur ja Inga Ploomipuu.

Projekti toetab Nordplus Horizontal.

Projekti raames valminud materjal.

Vabatahtlikud Aafrikasse ja Aasiasse – Eesti ekspertide panus arengukoostöös 2017-2018

Eesmärk on toetada Ghana piirkonnas õe ja ämmaemanda õppekavade arendamist ning edendada kõrgkooli ja praktikabaaside koostööd. Selleks tehakse projektiperioodi vältel ettepanekuid õppekavade täiendamiseks või muutmiseks, viiakse läbi koolitusi ja antakse soovitusi õppetöö arendamiseks. Kõrgkool osaleb projektis partnerina.

Projektis osaleb kõrgkoolist Marit Kiljako. Tegevuste elluviimist toetab Eesti Välisministeerium.

Üleilmse õpirände projekt

Ühistest arengu eesmärkidest lähtuvalt on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning The University of Technology, Jamaica vahelise planeeritava koostöö valdkonnad seotud multikultuurse interdistsiplinaarse õppega. Esiteks ühise multikultuurse interdistsiplinaarse rakendusuuringu läbiviimise võimaluste välja selgitamine (üliõpilaste multikultuurse kompetentsi hindamine; üliõpilaste valmisolek õppida ja töötada kaasaegses muutuvas maailmas). Teiseks aktiivõppemeetodite rakendamise arendamine (eeskätt simulatsioon- ja probleemõpe). Kolmandaks välja selgitada õppejõududele ja üliõpilastele õpirände võimaldamine ülemaailmselt.

Projekti periood on 01.06.2016 – 30.09.2017 ning kõrgkoolist osalevad Danel Jantra, Eliise Ott, Reet Urban, Zinaida Läänelaid, Anna-Liisa Tamm, Anne Rosenberg. Projekti toetab Erasmus+ programm.

Projekti number: 2016-1-EE01-KA107-017092

Kutseharidusõppe tasemeõppe õpilaste ja kutseharidustöötajate õpiränne

Projekti eesmärk on arendada rahvusvahelist koostööd. Selle raames sooritab 8 hooldustöötaja eriala õpilast välispraktika Soomes, Omnias. Lisaks sõidab 8 liikmeline meeskond  õpirände raames Hollandisse, Albeda College partnerkooli Rotterdamis praktikabaasidega tutvuma ning koha peale õppekavasid võrdlema ja praktikavõimalusi uurima. Samuti on eesmärk võrrelda ECVETi põhimõtete järgmise printsiipe ning selgitada välja ühiste digiõppematerjalide välja töötamise võimalused tulevikus.

Projekti periood on 01.06.2016 – 30.06.2017 ning kõrgkoolist osalevad Eliise Ott, Tiina Uusma, Danel Jantra, Maire Aruots, Taimi Taimalu, Liana Kurg, Tiiu Lepp ja Aleksandra Josiptšuk. Projekti toetab Erasmus+programm.

Projekti number: 2016-1-EE01-KA102-017104

Multiprofessional Digital Developer (Muddie)

Projekti peamine eesmärk on korraldada Põhja- ja Baltimaades ühine multiprofessionaalse digiarendaja intensiivkursus, kus üheskoos õppida ning jagada häid kogemusi erinevate valdkondade ekspertide ja üliõpilaste vahel lähtudes kodanikule/kliendile/patsiendile orienteeritud e-tervise ja e-heaolu teenuste disainist. Projekti tulemusena antakse erinevate valdkondade spetsialistidele võimalus luua uus multiprofessionaalse töö kontseptsioon, selgitades kõikide spetsialistide põhiväärtuseid e-tervise- ja e-sotsiaalteenuste arendamise protsessis. Intensiivkursus pakub häid koostöövõimalusi töötubade kavandamiseks Põhja- ja Baltimaades ning veelgi enam avarduvad pilootteenuste väljatöötamise võimalused e-tervise ja e-heaolu arendamiseks.

Projekti periood on 01.09.2016 - 28.02.2017 ning tegevusi toetab Nordplus programm.

Projekti nr: NPHE-2016/10074

Acute Team in Youth Psychiatric Services Targeted to Residential Child care got the funding from Central Baltic!

 

Eesmärk on välja töötada interprofessionaalne noorukite vaimse tervise meeskond läbi sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna õppekavade arendamise. Projekti käigus luuaks teadmusbaas haiglavälise noorukitele suunatud psühhiaatrilise abi akuutmeeskondade loomiseks. Eeltoodud kaudu toetatakse spetsialiste, kes töötavad igapäevaselt noorukitega ning seeläbi pakutakse noortele senisest tõhusamaid vaimse tervise teenuseid. Projekti juhib Turku University of Applied Sciences.

Kõrgkoolist osalevad projektis projektis Janika Pael ja Margit Lenk-Adusoo. Projekti periood on märts 2016 – märts 2018 ning seda toetab Central Baltic programm.

The Developer of Digital Health and Welfare Services

Projekti eesmärk on luua uus õppekava, mille kaudu toetada spetsialiste, kes töötavad igapäevaselt digitaalses keskkonnas ning pakkuda kodanikele kergesti ligipääsetavaid e-teenuseid.

Projekti juhib Laurea University of Applied Sciences. Kõrgkoolist osalevad projektis Kersti Viitkar, Eve-Merike Sooväli ja Merle Varik. Projekti periood on 09.01.2015 – 02.28.2018 ning seda toetab Central Baltic programm.

Projekti number: CB25

Safety and hygiene – safer environment hybrid e-learning material for multilingual students in health and social care and cleaning services

Projekti raames töötatakse välja 4-keelsed (eesti, soome, vene, inglise) video-õppematerjalid ohutuse ja puhkuse kohta. Kõrgkooli osalemise eesmärk on olla projektis ohutuse materjalide väljatöötamise ekspert (ergonoomika, protseduuride eelne ja järgne hügieen).

Kõrgkoolist osalevad projektis Danel Jantra, Tiina Uusma ning Maire Aruots. Projekti periood on 01.09.2015 – 31.12.2017 ning seda toetab Interreg Central Baltic programm.

SAHFY projeki ülevaade inglise keeles

Projekti number: SAFHY CB79

Promotion of Wellness Tourism in Nordic and Baltic countries

Projekti eesmärk on arendada heaolu turismi Balti- ja Põhjamaades. Projekti raames toimuvad õppejõudude välislähetused partnerkõrgkoolidesse, samuti võrgustiku koosolekud, seminarid kogemuste vahetamiseks ning intensiivprojekt (IP) kolmes projektis osaleva kõrgkooli kuuele üliõpilasele.

Projekti periood on juuni 2015 - oktoober 2016 ning projekti toetab Nordplus Higher Education programm.

Projekti number: NPHE-2015/10160

Northern European Mobility

Projekti eesmärk on edendada õpirännet meditsiini valdkonna üliõpilaste vahel ning arendada koostööd õppeasutuste ning lasteasutustega. Kõrgkooli osalemise eesmärk on edendada kutseõppe lapsehoidja õppekaval õppijate praktikavõimalusi Soomes (Tamperes). Selleks osaleb kahe aasta jooksul õpirändepraktikal kokku 10 lapsehoidja eriala õppurit. Lisaks külastavad kolm lapsehoidja õppekava õppejõudu Tampere praktikabaasi, et tutvuda sealse süsteemiga, tugevdada koostööd ning arendada õppekava.

Kõrgkoolist osalevad projektis Eliise Ott, Tiina Uusma ja Liana Kurg. Projekti juhib Tampere Vocational College Tredu. Lisaks osalevad partneritena Cesis Vocational school ja Tallinna Teeninduskool.

Projekti periood on august 2015 - juuli 2017 ning projekti toetab NordPlus Junior programm.

Projekti number: NPJR-2015/10187

EU_flag-Erasmus_vect_POS (1).jpg

Education and training in early detection of breast cancer for health care professionals

Projekti eBreast eesmärk on arendada tervishoiutöötajate, õpetajate ja üliõpilaste pädevusi rinnavähi varajase avastamise valdkonnas. Eesmärgi saavutamiseks töötatakse välja 3 multimeedia õppemoodulit, mis puudutavad rinnavähi varajaseks avastamiseks vajalikke kaasaegseid teadmisi, oskusi ja pädevusi nii õdede kui ka radioloogiatehnikute ja bioanalüütikute kutsealal. Uuendusliku aspektina kasutatakse õppemoodulite väljatöötamisel interprofessionaalset lähenemisviisi, st erinevate tervishoiualade esindajate õppimine üheskoos, mis tagab hiljem sujuvama koostöö kliinilises keskkonnas.

Projekti kestab 1.09.2015 - 31.08.2018 ning seda juhib Tiina Kukkes. Projekti toetab Erasmus+ programm. 

Projekti partnerid on:

1. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
2. Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety 
3. University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland
4. Bergen University College 
5. Oulu University of Applied Sciences 
6. Lisbon Polytechnic Institute 
7. Northern Ostrobothnia Hospital District

Projekti number: 2015-1-EE01-KA203-013431

EU_logo.jpg 

European Later Life Active Network

Projektis „European Later Life Active Network" (oktoober 2013–september 2016) saavad kokku 28 kõrgkooli 26-st erinevast Euroopa riigist. Projektijuhiks on  Savonia Rakenduskõrgkool (Soome). Projekti üheks eesmärgiks on arendada ja ühtlustada Euroopa riikides eakatele tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid osutavate spetsialistide võtmepädevused, mis oleksid ühtlasi aluseks õppekavade ja õppeprotsessi arendamisel. Teiseks üldiseks eesmärgiks on selgitada välja nii eakate kui eakatega tegelevate kutsealade madala maine põhjused ühiskonnas ja tuginedes eelnevatele tulemustele töötada välja soovituslikud suunised olukorra parendamiseks.  Projekti raames viiakse läbi mitmeid uurimusi, kus uuritavateks on eakad, nendega tegelevad tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad ning vastavaid erialasid õppivad üliõpilased ja õppejõud. Uurimustega selgitatakse välja eakate arvamused tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate teadmiste, hoiakute ja käitumise osas eakatele abi osutamisel ning samuti erialaspetsialistide arvamused endi pädevuste suhtes eakatega tegelemisel.

Kõrgkooli esindavad projektis Reet Urban ja Merle Varik.