Lõppenud kodumaised projektid

Terviseteadlikkuse õpipäevad 2019

Projekti käigus korraldatakse gümnasistidele ja kutsekoolides õppijatele praktilisi õpitubasid reaalainete rakendusvõimaluste ja teaduse populariseerimise eesmärgil. Projekt näitab, kuidas teadussaavutused on pandud tööle inimeste heaks, tekitades huvi teaduse ja meditsiini õppimise vastu. Lisaks suunatakse töötubade kaudu  noori mõtlema terviseteadlikult ja tervist säästvalt, mõjutades seega nende väärtushinnanguid.

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Rohkem infot projekti kohta siit.

Projekti koordineerib Marika Külm.

Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses (PRÕM, tegevus 8.8)

Eesti ja vene keel tervishoiu valdkonnas

Kestvus: 15.08.2018 – 31.03.2019

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli asuvad igal õppeaastal õppima äsja gümnaasiumi lõpetanud, kes tulevad venekeelsetest gümnaasiumidest ja kelle eesti keele tase ei ole võrreldav eestikeelsetest gümnaasiumidest tulnud õppuritega. Samuti tuleb meile õppima noori, kes on küll lõpetanud eestikeelse gümnaasiumi, kuid kelle kodune keel on vene keel ning seetõttu vajaksid ka nemad eesti keele täiendavat õpet. Kuivõrd õppetöö kõrgkooli õppekavadel toimub eesti keeles, siis on vajalik, et erialaainete ja  praktikate edukaks läbimiseks oleks neil võimalus saada täiendavalt eesti keele õpet, mis aitaks neil  õppeprotsessi paremini läbida ja hiljem ka tööturul paremini hakkama saada. Täiendava keeleõppe pakkumine aitaks ühtlasi  õppekavajärgset keeleõpet toetada.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli asuvad igal õppeaastal õppima äsja gümnaasiumi lõpetanud, kes tulevad eestikeelsetest gümnaasiumidest, kuid nende vene keele oskuste tase on väga erinev ja sageli mittepiisav. Ollakse küll vene keelt õppinud, kuid sageli puudub piisav julgus selles keeles suhelda sh puudub erialane sõnavara.  Sellised õppurid vajaksid täiendavat vene keele õpet. Täiendav vene keele õpe aitaks neil  õppeprotsessi paremini läbida, kuivõrd just õppepraktikatel, mis moodustab kõrgkooli õppekavadest suure mahu, on see vajalik. Samuti on paremat vene keele oskust vaja tööturul hakkamasaamiseks, kuivõrd mitmete praktikabaaside juhendajate ja ka patsientide esimeseks keeleks on vene keel. Täiendava keeleõppe pakkumine aitaks ühtlasi  õppekavajärgset keeleõpet toetada.

Toetust vahendab Innove.

Kontaisik Eve Müür.

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Eesmärk on toetada kõrgkooli õppureid võõrkeelte omandamisel (2017a vältel). Selleks korraldab Tartu Tervishoiu Kõrgkool  erinevaid keeleõppetegevusi eesti, vene ja inglise keele omandamiseks. Näiteks toimub eesti keele laager vene õpilastele ning vene keele laager eesti keelt kõnelevatele õppuritele.

Projekti koordineerib Ele Hansen ning projekti tegevuste korraldamist toetab SA Innove.

Praktikasüsteemi arendamine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis

Projekti eesmärk on toetada praktikabaase praktikategevuste läbiviimisel, pakkudes koolitusi praktikajuhendajatele. Koolitused on tasuta ning rahastatakse programmi "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika" raames. Lisaks pakkuda võimalust läbida õppuritel vähemalt üks praktika projekti põhiselt. Projektipõhine praktika toetab teooria rakendamist praktikas, aitab luua interdistsiplinaarseid seoseid, arendab ülekantavaid oskusi ja projektipõhise töö oskusi.

Kõrgkoolist koordineerivad projekti Riina Rešetova ja Kersti Sõgel.

Projekti periood on 01.03.2017-31.01.2019 ning tegevuste ellu viimist toetab SA Innove.

Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine

„Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine" on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna läbiviidav projekt, mille eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Lõuna- Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu. Projekti rahastab Norra toetuste programm „Rahvatervis", Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.

Projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritud tegevused tuginevad eelkõige Euroopa ja Põhjamaade kogemustele laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas. Abi peab olema koordineeritud, pere vajadustele vastav ja elukohale lähedal. Oluline on samaaegne töö nii lapse kui ka pere ja võrgustikuga. Ennekõike on oluline varane märkamine, ennetus ja pidev harimis- ja teavitustöö esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele, lastevanematele ja kõigile teistele lastega töötavatele isikutele. Funktsioneeriva psühhiaatrilise ravimeeskonna eelduseks on pidev personali koolitus ja regulaarne supervisioon.

Projekti tegevusteks on laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide avamine Lõuna-Eesti, Põlva ja Valga haiglate juurde,12- kohalise noorukite statsionaarse palatiploki ehitamine Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikusse, personali koolitamine,valdkondadevahelise võrgustikutöö edendamine, ennetustegevuse planeerimine ja läbiviimine, vaimse tervise keskuste töö tutvustamine laiemale avalikkusele ning uuringute läbiviimine edasise töö efektiivsemaks planeerimiseks.

Partnerid: Lõuna-Eesti Haigla ASPõlva Haigla ASValga Haigla ASTartu Tervishoiu KõrgkoolSA Tartu Ülikooli Kliinikumi LastefondTartu Laste Tugikeskus

Kontakt: Aneth Tuurmaa, projektijuht (Tel +372 5566 1890, e-post aneth.tuurmaa(at)kliinikum.ee); koduleht ja Facebooki leht