Lõppenud kodumaised projektid

KuDi - Kutseõpe digitaalsemaks!

Projekti eesmärgiks on luua digitaalne õppevara, mille kasutamine on paindlik, interaktiivne ja kaasahaarav, et selle abil arvestada muutunud õpikäsitlust ning tõsta õppijate ning õpetajate digipädevust. Projekti tulemusel valmib kaks e-kursust hooldustöötaja õppekavale ja digitaalsed õppematerjalid lapsehoidja eriala õppekavale. Projekti käigus loodud materjalid on kättesaadavad kõikidele soovijatele olenemata nende asukohast ning õppevara toetab ja soodustab töömaailmas vajaminevate erialade õppimist.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond summas 16 843,89 eurot ja toetust vahendab Innove.

Projekti kestvus: 13.01.2020 - 31.12.2021

Projekti number: 2014-2020.1.03.19-0220

Projekti koordineerib Jaan Looga, jaanlooga(at)nooruse.ee, 737 0210

Virtuaalreaalsuse töötoad noortele

Alates 2019. aastast viivad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötajad Eesti Noorsootöö Keskuse tellimusel ellu õe ja bioanalüütiku ameteid tutvustavate virtuaalreaalsuse töötubade rändlust üle kogu Eesti. Virtuaalreaalsus on viimastel aastatel järjest enam populaarsust kogunud tehnoloogia, mis võimaldab spetsiaalset peaseadet kasutades viibida konkreetse keskkonna või tegevuse sees ning saada vahetu kogemus.

Töötubade eesmärk on siduda omavahel haridus ja tööelu, suurendades nii noorte kokkupuudet tööeluga, tõsta konkurentsivõimet kui ka anda suuniseid teadlikuma karjäärivaliku tegemiseks. Töötubades on noortel võimalik kogeda õe ja bioanalüütiku tööd läbi virtuaalreaalsusprillide, oma ala asjatundjate juhendamisel õppida elupäästvaid esmaabivõtteid ja praktiseerida õigeid laborialaseid võtteid.

Korraldame töötubasid üle Eesti ja osalema ootame eelkõige 15–19-aastaseid noori. Töötoad on osalejatele tasuta.

Haara unikaalsest võimalusest kinni ja kutsu meid virtuaalreaalsuse töötubasid läbi viima, et tuua tööelu noortele innovaatilisi lahendusi kasutades veelgi lähemale!

Projekti kestvus: 14.02.2019-31.08.2020

Lisainformatsioon ja töötubade tellimine geritdreyersdorff(at)nooruse.ee.

Töötubade toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESFi kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Tartu Tervishoiu koostööleping Eesti Noorsootöö Keskusega kestab 2020. aasta lõpuni.

Rohkem infot projekti alamlehelt.

Täiendav eesti keel tervishoiu alal

Tartu Tervishoiu Kõrgkool osaleb Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava projekti "Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM)" tegevuses 8.8 "Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses". Selle raames pakub kõrgkool muu emakeelega õppuritele täiendavat eesti keele õpet.

Erialast keeleõpet pakutakse rakendusliku kõrghariduse õppes õenduse, ämmaemanduse, radiograafia ja füsioteraapia erialadel esimese ja teise aasta õppuritele ning kutseõppe erialadel.

Kontaktisik: Jaan Looga, jaanlooga(at)nooruse.ee, telefon 737 0210

Projekti kestvus: 01.09.2019 - 31.08.2021
Rohkem infot kodulehelt.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikasüsteemi arendamine (PRAK 2)

Lühikokkuvõte: Tartu Tervishoiu Kõrgkool viib läbi koolitused enam kui 200 praktikajuhendajale, et
toetade nende digipädevusi ning pakkuda teadmisi ja oskusi praktika läbi viimiseks. Koolitatakse kõigi õppekavade praktikajuhendajaid ning lisaks toimuvad veel õppekavade ülesed koolitused.
Lisaks töötatakse koostöös partneritega välja Eestis ainulaadne praktika hindamise mudel, mis võimaldab praktikabaasil tegeleda enesehindamisega ja kutsutakse esinema praktikud 80 tunniks.

Projekti eesmärk on tagada kvaliteetne praktikajuhendajate koolitus, kaasata uusi praktikuid õppetöösse ja luua Eestis ainulaadne praktikabaaside hindamise süsteem.

Projekti tulemusena on üle 200 praktikajuhendaja läbinud 9 tunnise koolituse digipädevustest; 
80 akadeemiliseks tunniks on kaastud õppetöösse praktikud; luuakse Eestis ainulaadne praktikaaaside hindamise süsteem.
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond summas 39 094,56 eurot ja toetust vahendab Innove.

Projekti kestvus: 01.03.2019 - 31.12.2021.

Projekti number: 2014-2020.1.05.18-0352

Projekti koordineerivad Kersti Sõgel ja Jaan Looga

Koolituskursus "Õed tagasi tervishoidu"

Sotsiaalministeeriumi väikeost.
Toimunud on juba kolm koolitust: 06 - 12. 2019; 07 - 12.2020 ja 01 - 06. 2021.

Koolituskursuse „Õed tagasi tervishoidu“ läbiviimine. Koolituskursusel saavad osaleda tasemehariduses õe õppe läbinud, kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris. Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning õe tasemeeksamile vastavast eksamist. Eksami positiivse sooritamise korral on koolituse läbinuil võimalik taotleda tervishoiutöötajana registreerimist. Koolituskursuse edukas läbimine loob võimaluse naasta tööturule õdedel, kes ei ole pikka aega õena töötanud.

Kontaktisikud: Saima Hinno ja Inge Paju

Terviseteadlikkuse õpipäevad 2019

Projekti käigus korraldatakse gümnasistidele ja kutsekoolides õppijatele praktilisi õpitubasid reaalainete rakendusvõimaluste ja teaduse populariseerimise eesmärgil. Projekt näitab, kuidas teadussaavutused on pandud tööle inimeste heaks, tekitades huvi teaduse ja meditsiini õppimise vastu. Lisaks suunatakse töötubade kaudu  noori mõtlema terviseteadlikult ja tervist säästvalt, mõjutades seega nende väärtushinnanguid.

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Rohkem infot projekti kohta siit.

Projekti koordineerib Marika Külm.

Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses (PRÕM, tegevus 8.8)

Eesti ja vene keel tervishoiu valdkonnas

Kestvus: 15.08.2018 – 31.03.2019

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli asuvad igal õppeaastal õppima äsja gümnaasiumi lõpetanud, kes tulevad venekeelsetest gümnaasiumidest ja kelle eesti keele tase ei ole võrreldav eestikeelsetest gümnaasiumidest tulnud õppuritega. Samuti tuleb meile õppima noori, kes on küll lõpetanud eestikeelse gümnaasiumi, kuid kelle kodune keel on vene keel ning seetõttu vajaksid ka nemad eesti keele täiendavat õpet. Kuivõrd õppetöö kõrgkooli õppekavadel toimub eesti keeles, siis on vajalik, et erialaainete ja  praktikate edukaks läbimiseks oleks neil võimalus saada täiendavalt eesti keele õpet, mis aitaks neil  õppeprotsessi paremini läbida ja hiljem ka tööturul paremini hakkama saada. Täiendava keeleõppe pakkumine aitaks ühtlasi  õppekavajärgset keeleõpet toetada.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli asuvad igal õppeaastal õppima äsja gümnaasiumi lõpetanud, kes tulevad eestikeelsetest gümnaasiumidest, kuid nende vene keele oskuste tase on väga erinev ja sageli mittepiisav. Ollakse küll vene keelt õppinud, kuid sageli puudub piisav julgus selles keeles suhelda sh puudub erialane sõnavara.  Sellised õppurid vajaksid täiendavat vene keele õpet. Täiendav vene keele õpe aitaks neil  õppeprotsessi paremini läbida, kuivõrd just õppepraktikatel, mis moodustab kõrgkooli õppekavadest suure mahu, on see vajalik. Samuti on paremat vene keele oskust vaja tööturul hakkamasaamiseks, kuivõrd mitmete praktikabaaside juhendajate ja ka patsientide esimeseks keeleks on vene keel. Täiendava keeleõppe pakkumine aitaks ühtlasi  õppekavajärgset keeleõpet toetada.

Toetust vahendab Innove.

Kontaisik Eve Müür.

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Eesmärk on toetada kõrgkooli õppureid võõrkeelte omandamisel (2017a vältel). Selleks korraldab Tartu Tervishoiu Kõrgkool  erinevaid keeleõppetegevusi eesti, vene ja inglise keele omandamiseks. Näiteks toimub eesti keele laager vene õpilastele ning vene keele laager eesti keelt kõnelevatele õppuritele.

Projekti koordineerib Ele Hansen ning projekti tegevuste korraldamist toetab SA Innove.

Praktikasüsteemi arendamine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis

Projekti eesmärk on toetada praktikabaase praktikategevuste läbiviimisel, pakkudes koolitusi praktikajuhendajatele. Koolitused on tasuta ning rahastatakse programmi "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika" raames. Lisaks pakkuda võimalust läbida õppuritel vähemalt üks praktika projekti põhiselt. Projektipõhine praktika toetab teooria rakendamist praktikas, aitab luua interdistsiplinaarseid seoseid, arendab ülekantavaid oskusi ja projektipõhise töö oskusi.

Kõrgkoolist koordineerivad projekti Riina Rešetova ja Kersti Sõgel.

Projekti periood on 01.03.2017-31.01.2019 ning tegevuste ellu viimist toetab SA Innove.

Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine

„Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine" on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna läbiviidav projekt, mille eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Lõuna- Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu. Projekti rahastab Norra toetuste programm „Rahvatervis", Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.

Projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritud tegevused tuginevad eelkõige Euroopa ja Põhjamaade kogemustele laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas. Abi peab olema koordineeritud, pere vajadustele vastav ja elukohale lähedal. Oluline on samaaegne töö nii lapse kui ka pere ja võrgustikuga. Ennekõike on oluline varane märkamine, ennetus ja pidev harimis- ja teavitustöö esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele, lastevanematele ja kõigile teistele lastega töötavatele isikutele. Funktsioneeriva psühhiaatrilise ravimeeskonna eelduseks on pidev personali koolitus ja regulaarne supervisioon.

Projekti tegevusteks on laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide avamine Lõuna-Eesti, Põlva ja Valga haiglate juurde,12- kohalise noorukite statsionaarse palatiploki ehitamine Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikusse, personali koolitamine,valdkondadevahelise võrgustikutöö edendamine, ennetustegevuse planeerimine ja läbiviimine, vaimse tervise keskuste töö tutvustamine laiemale avalikkusele ning uuringute läbiviimine edasise töö efektiivsemaks planeerimiseks.

Partnerid: Lõuna-Eesti Haigla ASPõlva Haigla ASValga Haigla ASTartu Tervishoiu KõrgkoolSA Tartu Ülikooli Kliinikumi LastefondTartu Laste Tugikeskus

Kontakt: Aneth Tuurmaa, projektijuht (Tel +372 5566 1890, e-post aneth.tuurmaa(at)kliinikum.ee); koduleht ja Facebooki leht