KÄIMASOLEVAD Rahvusvahelised projektid

Take Care International

Kestvus: 15.11.2021 - 28.02.2022

Rahastajad: Erasmus+ ja Saksamaa Liiduvabariigi Teadusministeerium. Projekti number: 2019-1-DE02-KA202-006562

Juhtpartner: Osnabrücki Ülikool  (Saksamaa)

Partnerid: Fachhochschule Wiener Neoustadt GmbH (Austria), Ingenious Knowledge GmbH  (Saksamaa ettevõte), Lietuvos Sveikatos Mokslu University (Leedu).

Eesmärk: Kohandada ja võtta kasutusele nutiseadmele loodud arvutimäng Eestis, mis põhineb serious game kontseptsioonil ja võimaldab simuleerida dementsust põdevate patsientide ravimist.

Tegevused: Luua tõsimäng! Tõsimängu ›Take Care‹  abil pakutakse mängulist õpet õendushariduses, kujutades samal ajal võimalikult realistlikult pikaajalises hoolduses ettetulevaid kompleksseid situatsioone. Mõiste “tõsimängud” on reeglina kasutusel meelelahutuslike ja interaktiivsete digitaalselt toetatud õppevahendite kohta. (Ganguin 2016).

Kontakisik: Jaan Looga, jaanlooga(at)nooruse.ee, 737 0210

Ebreast II „Interprofessional co-operation in breast cancer therapeutic phase”


Kestvus: 1.09.2020-31.08.2023

Rahastaja: Erasmus+ programmi strateegilise koostöö programmist rahastatakse 331 766 euroga, toetust vahendab SA Archimedes. Projekti number: 2020-1-EE01-KA203-077941

Juhtpartner: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Partnerid: Metropolia Rakendusteaduste Ülikool (Metropolia ammattikorkeakoulu OY , Soome), Oulu Rakendusteaduste Ülikool (Oulun ammattikorkeakoulu OY, Soome), Lääne-Norra Rakendusteaduste Ülikool (Hogskulen Pa Vestlandet, Norra), SA Tartu Ülikooli Kliinikum (Eesti), Helse Bergeni Ülikooli haigla (Helse Bergen HF*Haukeland University Hospital, Norra), Lääne-Šveitsi Rakendusteaduste ja Kunsti Ülikool (Šveits).

Eesmärk: arendada tervishoiutöötajate, õpetajate ja üliõpilaste pädevusi rinnavähi varajase avastamise, diagnoosi ja ravi valdkonnas.

Tegevused: Eesmärgi saavutamiseks töötatakse välja 3 multimeedia õppemoodulit, mis puudutavad rinnavähi varajast avastamist, vähiravi korralduse interprofessionaalseid aspekte, vähiravi teraapiaid, patsiendi ohutust.  Töötatakse välja õppematerjalid, mis pakuvad raviga seotud tervishoiutöötajatele kaasaegseid teadmisi ja oskusi.

Kontakt: Siret Kivistik, siretkivistik(at)nooruse.ee

Advanced Nursing Practice Education network of the Nordic and Baltic countries

Rahastaja Nordplus.

Kestvus: 15.05.2019 - 01.10.2020

Eesmärk: Võrgustiku üldine eesmärk on arendada õdede praktikaõpetust ja toetada õpetajate ja õpilaste rahvusvahelisi magistriõppe tegevusi. Alleesmärgid: 1) luua koostöö ja haridusalgatuste võrgustik, näiteks ühised õppemoodulid ja ekspertide vahetus; 2) luua õpilastele ja õpetajatele platvorm kohtumiseks; 3) toetada ja tõhustada õppepraktikaid Põhjamaades ja Balti riikides; 4) selgitada välja ja kirjeldada Põhja- ja Baltimaade praktika mudeleid.

Projekti raames luuakse uus Põhjamaade ja Balti riikide õendusabi magistriõppe haridusvõrgustik (APN-EDU), mida koordineerib Turu rakenduskõrgkool, partnerid on Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Jyväskylä rakenduskõrgkool ja Ahvenamaa rakenduskõrgkool.

Kontakisik: Reet Urban, reeturban(at)nooruse.ee

Developing Gerontological Nursing Education in China Through Multidisciplinary Innovations (GENEDU)

Rahastaja: Erasmus+ strateegiline koostöö. Projekti number: 610060-EPP-1-2019-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2019-19887001-001)

Projekti kestvus: 15.11.2019−14.05.2023.

Juhtpartner: Jyväskylä rakenduskõrgkoo (Jyväskylä University of Applied Sciences, Soome)

Partnerid:  Beihua Ülikool (Beihua University, Hiina), Guangdongi Meditsiini Ülikool (Guangdong Medical University, Hiina), Guangzhou Terviseteaduste Kolledz (Guangzhou Health Science College, Hiina), Hanze Rakendusteaduste Ülikool (Hanze University of Applied Sciences, Holland), Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Eesmärk: Uuendada õenduse õppekava Hiina kõrgharidusasutustes.

Tegevused: Töötatakse välja 30 EAP mahus gerontoloogilise õenduse mooduleid, mis on integreeritud Hiina kõrgharidusasutuste õppekavadesse. Kompetentsi raamistik, mis toetab moodulite arendamist kompetentsi põhise hariduse põhimõttel. Käsiraamatu koostamine. Eluslaborite (Living Labs) ehitamine Hiina kõrgkoolidesse.

Kontakisik: Jaan Looga, jaanlooga(at)nooruse.ee, 737 0210

CALOHEE Phase II

Rahastaja: Erasmus+. Projekti number: 612892-EPP-1-2019-1-NL-EPPKA3-PI-FORWARD
Kestvus: 01.01.2020 - 31.12.2022.

Juhtpartner: Juhtpartner on Gröningeni ülikool (Holland). Lisaks on võrgustikus 43 partnerit. 

Eesmärk: Teadmiste arendamine tuleviku õpiväljundite, õppe- ja hindamismeetodite kohta. Eesmärgiks on välja töötada instrument, millega saab mõõta õppekavade kvaliteeti ja akrediteerimist, välja töötada õppekavasid ja kvalifikatsiooniraamistikke, fikseerida standardid ja parandada õpetamist.

Kontakisik: Reet Urban, reeturban(at)nooruse.ee

LOTUS Leadership Development Programme

Rahastaja: Erasmus+, 

Kestvus:  jaanuar - oktoober 2021. 

Juhtpartner: European University Association.

Partnerid:   Irish Universities Association, Vienna University of Economics and Business, Ministry of Education and Culture, (Soome), European Students’ Union, European Association of Institutions in Higher Education, lisaks 40-60 kõrgharidusasutust kuuluvad võrgustikku

Eesmärk: Kõrgharidusasutuste võimekuse tõstmine, riiklike ja EL poliitika võimaluste leidmine ja soovituste andmine asutustevahelise koostöö  korraldamiseks õppimise ja õpetamise arendamiseks.

Tegevused: Korraldatakse töötubasid, konverentse õppetöö eest vastutavate isikute, õpilaste, õpetajate, ekspertide, poliitika kujundajate ja paljude teistega.

Kontaktisik: Kersti Viitkar, kerstiviitkar(at)nooruse.ee

Nordplus „Network Welltour“

Õppurid Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest kohtusid üheks nädalaks, et kuulata loenguid heaolu võimaldava turismi teemadel, suhelda kohalike õppuritega, jagada ühiseid kogemusi ja teha mõni õppekäik.

Projekti toetas Nordplus porgramm summas 4 000 eurot.

Projekti kestvus: 15.05.2019-30.04.2022

Projekti number: NPHE-2019/10152

Projekti koordineerija: Turku University of Applied Sciences (Soome), partnerid lisaks TTHKKle: AX-Åland University of Applied Sciences (Alandi saared), FI-JAMK University of Applied Sciences (Soome).

Kontakisik: Danel Jantra.

Empowering puppetry (Käpiknuku teraapia)

Nordplus programmi projekt NPHE-2019/10244.

Juhtpartner: Kaunas University of Applied Sciences

Kestvus:1.06.2019 - 31.09.2022

Eesmärgid:

* Vaimse tervise häiretega inimeste tööellu kaasamise võimaluste laiendamine õppekavade (lapsehoidja, tegevusjuhendaja) ülese rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomisega;

* Pakkuda vaimse puudega inimestele aktiviseerivaid terapeutilisi  tegevusi terapeutiliste nukkude valmistamisel ning nendega tegutsemisel. Meie jaoks võimalus töötada välja õppekavadeülene valikaine LH (võimalus praktikatel) ja TJ õppekaval. Oluline, sest seni ei ole rakendunud rahvusvaheline tegevus TJ õppijatele. Loodava võrgustiku  eesmärk on arendada  koostööd tööteraapia,  sotsiaalhoolekande, multimeedia  ja käelise tegevuse vallas .

Tegevused: koostöövõrgustiku loomine, õpetajate ja üliõpilaste mobiilsus, töötoad aktiviseerivate nukkude valmistamiseks ja rakendamiseks, seminarid kogemuste vahetamiseks, õppimine ja analüüs.

Kontaktisikud: Danel Jantra, 

ERASMUS+ välisvahetused

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on osalenud programmis ERASMUS alates 2004/2005 õppeaastast. Kokku on oleme välisvahetusesse saatnud kaheteistkümne õppeaasta jooksul enam kui 200 üliõpilast. Alates 2014/2015 õppeaastast on võimalik käia välisvahetuses kahel korral: 2-12 kuud praktikal ja 3-12 kuud õppimas. Alates 2014/2015 õppeaastast on võimalik taotleda ka äsjalõpetanu stipendiumit, mis tähendab seda, et 12 kuu jooksul pärast kooli lõpetamist on õigus minna praktikale või õppima oma valitud erialavaldkonnas. Praktika pikkuse reeglid on samad mis õppivatel üliõpilastel, kes stipendiumit taotlevad. 

Enamus meie kõrgkooli üliõpilasi kasutab programmi võimalusi praktika sooritamiseks. Enne praktika algust on võimalik ka osaleda Erasmuse veebipõhistel keelekursustel, et õppida sihtriigi kohalikku keelt. Hetke seisuga on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil Erasmuse programmi raames ca 70 partnerkõrgkooli üle Euroopa. 

2014. aastal viidi senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm", „Euroopa Noored" ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid ühise nime alla Erasmus+, mille perioodiks 2014-2020. Seoses sellega taotles ka Tartu Tervishoiu Kõrgkool Erasmus+ hartaga liitumist ja lepingu uuendamist ning sai rahastuse 7 aastaks. Rohkem infot projekti kohta: https://www.nooruse.ee/et/teadus-ja-arendustegevus/erasmus

Kontakisik: Danel Jantra, daneljantra(at)nooruse.ee, 737 0208

Dora Pluss

„Dora Pluss“ üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse alaeesmärkideks on:

  • parandada noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides;
  • tõsta doktoriõppe efektiivsust;
  • tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele.

Kõrgkool toetab tegevus 1 raames noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse ning doktorantide õpirännet välisriiki 1-10 kuu jooksul. Eesti kõrgkoolide noorteadlastel ja magistrantidel võimaldatakse toetuse abil osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses.

Programmi „Dora Pluss“ viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning struktuuritoetuste abil. Tegevuse elluviijaks on Haridus- ja Noorteamet ning partneritena on tegevusse kaasatud Eesti kõrgkoolid. Dora Pluss kestab 01.08.2015-31.05.2023

Kontakisik: Danel Jantra, daneljantra(at)nooruse.ee, 737 0208

Erasmus+ domestic violence 1.12.2021-1.11.2024

Erasmus+  Elektrostimulatsiooni kasutamine teraapias (Electrical Stimulation Therapy) (2021-2023)