Käimasolevad kodumaised koostööprojektid

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikasüsteemide arendamine III (PRAK 3)

Lühikokkuvõte: Tartu Tervishoiu Kõrgkool koolitab 98 praktikajuhendajat. Lisaks saavad nii kõrgkooli õppejõud kui õppijad ligipääsu uutele praktilistele teadmistele läbi stažeerimise ja praktikute kaasamisse õppetöösse. Kõrgkooli erinevate õppekavade kuus õppejõudu osalevad ühe nädala kestvas stažeerimises. Koostööpartnerina kaasatakse õppekavade sisulise arenduse seisukohalt olulisi koostööpartnereid (praktikabaasid, erasektori esindajad). Lisaks kaasatakse õppetöösse praktikuid 80 akadeemilise tunni ulatuses. 

Projekti eesmärk on tõsta praktiliste teadmiste taset praktikajuhendajate koolitamise, uute praktikute kaasamise ja õppejõudude stažeerimise kaudu.

Projekti tulemusena on koolitatud 98 praktikajuhendajat, kes on osalenud ühel seitsemest 12 tunnisest koolitusest; õppetöösse on kaastud 6 praktikut; 6 õppejõudu käib stažeerimas.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond summas 17 640,96  eurot ja toetust vahendab Harno.

Projekti kestvus: 01.03.2021 - 30.06.2022.

Projekti number: 2014-2020.1.05.20-0622

Projekti koordineerib Jaan Looga, jaanlooga(at)nooruse.ee, 737 0210

Koolituskursus "Õed tagasi tervishoidu"

Sotsiaalministeeriumi väikeost koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga.

Kestvus oktoober 2021 - juuni 2022.

Koolituskursuse „Õed tagasi tervishoidu“ läbiviimine. Koolituskursusel saavad osaleda tasemehariduses õe õppe läbinud, kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris. Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning õe tasemeeksamile vastavast eksamist. Eksami positiivse sooritamise korral on koolituse läbinuil võimalik taotleda tervishoiutöötajana registreerimist. Koolituskursuse edukas läbimine loob võimaluse naasta tööturule õdedel, kes ei ole pikka aega õena töötanud.

Kontaktisik: Inge Paju, 737 0250, ingepaju(at)nooruse.ee

KuDi - Kutseõpe digitaalsemaks!

Projekti eesmärgiks on luua digitaalne õppevara, mille kasutamine on paindlik, interaktiivne ja kaasahaarav, et selle abil arvestada muutunud õpikäsitlust ning tõsta õppijate ning õpetajate digipädevust. Projekti tulemusel valmib kaks e-kursust hooldustöötaja õppekavale ja digitaalsed õppematerjalid lapsehoidja eriala õppekavale. Projekti käigus loodud materjalid on kättesaadavad kõikidele soovijatele olenemata nende asukohast ning õppevara toetab ja soodustab töömaailmas vajaminevate erialade õppimist.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond summas 16 843,89 eurot ja toetust vahendab Harno.

Projekti kestvus: 13.01.2020 - 31.12.2021

Projekti number: 2014-2020.1.03.19-0220

Projekti koordineerib Jaan Looga, jaanlooga(at)nooruse.ee, 737 0210

Haridusinvesteering tervishoidu – HiT!

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärk on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse tõhustamine, mille tulemusena kasvab Kõrgkooli konkurentsivõime ning avatakse rahvusvaheline magistriõppe ühisõppekava radioloogiatehniku erialal. Lisaks tõuseb õppejõudude teadusvõimekus ning elanikkonnale osutatakse õppevaldkondadega seonduvaid teenuseid. Loodavas kompetentsikeskuses toimub süstemaatiline tegevus. 

Projekti eesmärgiks on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli konkurentsivõime (sh rahvusvahelise) ja ühiskonna teenimise võimekuse tõhustamine kõrgkooli vastutusvaldkondades (tervishoius, sh nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnas) ning arendus- ja õpperessursside koondamine efektiivsuse suurendamiseks.

Projekti tulemusena on kasvanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppe- ja teadustöö konkurentsivõime ning ühiskonna teenimise võimekus. Õppekvaliteedi jätkusuutlikkuse tagamiseks on kõrgkooli õppekavades ühised moodulid ja õppeained ning õppetegevusse on integreeritud aktiivõppe meetodid. Teadustöö kvaliteedi kindlustamiseks on nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnas (tervisetehnoloogiad ja - teenused) avatud rahvusvaheline magistriõppe ühisõppekava radioloogiatehniku erialal ning kaasatud teadustöö kogemusega välisõppejõud. Õppejõudude teadusvõimekus on suurenenud seoses ettevõtetega koostöös läbiviidud rakendusuuringutealase tegevusega, laboribaas on täiendatud, soetatud on teadusajakirjade kasutamise litsentsid ning jätkub uurimistööde kogumiku väljaandmine. Koostöö partneritega on suurenenud, et ette valmistada tööturule vajalikke magistriõppe läbinud spetsialiste teadusmahukatele tervishoiu valdkonna ettevõtetele. Kõrgkoolisiseste struktuursete muudatuste tulemusena on paranenud inim- ja finantsressursside kasutamise efektiivsus nii õppe- kui ka arendustegevuses. Ühiskonna teenimise võimekus on kasvanud kompetentsikeskuses arendatavate tegevuste integreerimisega.

Projekti periood on 01.09.2015 - 29.01.2022, projektile eraldatud toetus 592 086,96 eurot ning tegevuste elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA meede)).

Kontakisik: Jaan Looga, jaanlooga(at)nooruse.ee, 737 0210

OIGE__el_regionaalarengu_fond_horisontaalne_veelvaiksem.jpg

"Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM 8.6)

Projekti rahastab Haridus- ja noorteamet.

Kestvus: 2016 - 30.juuni. 2022

Projekti number: 1.1-6/74

Alates 2016. aastast kutsub kõrgkool töökohapõhisele ehk õpipoisiõppele. Tegu on kutseõppe tasemeõppe vormiga, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Töökohapõhine õpe toimub praktikakohas ja koolis nii kontaktõppe kui iseseisva tööna. Praktikakohas omandab õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites. Praktikast ülejäävas mahus toimub õpe koolis ning sel ajal ei täida õpilane praktikakohapoolseid tööülesandeid. Õpipoisiõpe toimub kooli, õppija ja tööandja koostöös.

Projekti raames pakutakse kolmel kõrgkooli kutseõppe õppekaval (lapsehoidja, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja erialal), töökohapõhise õppimise võimalust, et suurendada kvalifitseeritud tööjõu hulka.

Kontaktisik: Arle Puidak, arlepuidak(at)nooruse.ee, 737 0200