Projektid

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikasüsteemi arendamine

Lühikokkuvõte: Tartu Tervishoiu Kõrgkool viib läbi koolitused enam kui 200 praktikajuhendajale, et
toetade nende digipädevusi ning pakkuda teadmisi ja oskusi praktika läbi viimiseks. Koolitatakse kõigi õppekavade praktikajuhendajaid ning lisaks toimuvad veel õppekavade ülesed koolitused.
Lisaks töötatakse koostöös partneritega välja Eestis ainulaadne praktika hindamise mudel, mis võimaldab praktikabaasil tegeleda enesehindamisega ja kutsutakse esinema praktikud 80 tunniks.

Projekti eesmärk on tagada kvaliteetne praktikajuhendajate koolitus, kaasata uusi praktikuid õppetöösse ja luua Eestis ainulaadne praktikabaaside hindamise süsteem.

Projekti tulemusena on üle 200 praktikajuhendaja läbinud 9 tunnise koolituse digipädevustest; 
80 akadeemiliseks tunniks on kaastud õppetöösse praktikud; luuakse Eestis ainulaadne praktikaaaside hindamise süsteem.
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond summas 39 094,56 eurot ja toetust vahendab Innove.

Projekti kestvus: 01.03.2019 - 31.12.2020.

Projekti number: 2014-2020.1.05.18-0352

Projekti koordineerib Kersti Sõgel.

Terviseteadlikkuse õpipäevad 2019

Projekti käigus korraldatakse gümnasistidele ja kutsekoolides õppijatele praktilisi õpitubasid reaalainete rakendusvõimaluste ja teaduse populariseerimise eesmärgil. Projekt näitab, kuidas teadussaavutused on pandud tööle inimeste heaks, tekitades huvi teaduse ja meditsiini õppimise vastu. Lisaks suunatakse töötubade kaudu  noori mõtlema terviseteadlikult ja tervist säästvalt, mõjutades seega nende väärtushinnanguid.

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Rohkem infot projekti kohta siit.

Projekti koordineerib Marika Külm.

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Eesmärk on toetada kõrgkooli õppureid võõrkeelte omandamisel (2017a vältel). Selleks korraldab Tartu Tervishoiu Kõrgkool  erinevaid keeleõppetegevusi eesti, vene ja inglise keele omandamiseks. Näiteks toimub eesti keele laager vene õpilastele ning vene keele laager eesti keelt kõnelevatele õppuritele.

Projekti koordineerib Ele Hansen ning projekti tegevuste korraldamist toetab SA Innove.

Praktikasüsteemi arendamine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis

Projekti eesmärk on toetada praktikabaase praktikategevuste läbiviimisel, pakkudes koolitusi praktikajuhendajatele. Koolitused on tasuta ning rahastatakse programmi "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika" raames. Lisaks pakkuda võimalust läbida õppuritel vähemalt üks praktika projekti põhiselt. Projektipõhine praktika toetab teooria rakendamist praktikas, aitab luua interdistsiplinaarseid seoseid, arendab ülekantavaid oskusi ja projektipõhise töö oskusi.

Kõrgkoolist koordineerivad projekti Riina Rešetova ja Kersti Sõgel.

Projekti periood on 01.03.2017-31.01.2019 ning tegevuste ellu viimist toetab SA Innove.

Haridusinvesteering tervishoidu – HiT!

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärk on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse tõhustamine, mille tulemusena kasvab Kõrgkooli konkurentsivõime ning avatakse rahvusvaheline magistriõppe ühisõppekava radioloogiatehniku erialal. Lisaks tõuseb õppejõudude teadusvõimekus ning elanikkonnale osutatakse õppevaldkondadega seonduvaid teenuseid. Loodavas kompetentsikeskuses toimub süstemaatiline tegevus. 

Projekti eesmärgiks on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli konkurentsivõime (sh rahvusvahelise) ja ühiskonna teenimise võimekuse tõhustamine kõrgkooli vastutusvaldkondades (tervishoius, sh nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnas) ning arendus- ja õpperessursside koondamine efektiivsuse suurendamiseks.

Projekti tulemusena on kasvanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppe- ja teadustöö konkurentsivõime ning ühiskonna teenimise võimekus. Õppekvaliteedi jätkusuutlikkuse tagamiseks on kõrgkooli õppekavades ühised moodulid ja õppeained ning õppetegevusse on integreeritud aktiivõppe meetodid. Teadustöö kvaliteedi kindlustamiseks on nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnas (tervisetehnoloogiad ja - teenused) avatud rahvusvaheline magistriõppe ühisõppekava radioloogiatehniku erialal ning kaasatud teadustöö kogemusega välisõppejõud. Õppejõudude teadusvõimekus on suurenenud seoses ettevõtetega koostöös läbiviidud rakendusuuringutealase tegevusega, laboribaas on täiendatud, soetatud on teadusajakirjade kasutamise litsentsid ning jätkub uurimistööde kogumiku väljaandmine. Koostöö partneritega on suurenenud, et ette valmistada tööturule vajalikke magistriõppe läbinud spetsialiste teadusmahukatele tervishoiu valdkonna ettevõtetele. Kõrgkoolisiseste struktuursete muudatuste tulemusena on paranenud inim- ja finantsressursside kasutamise efektiivsus nii õppe- kui ka arendustegevuses. Ühiskonna teenimise võimekus on kasvanud kompetentsikeskuses arendatavate tegevuste integreerimisega.

Projekti periood on 01.09.2015 - 01.09.2019, projektile eraldatud toetus 592 086,96 eurot ning tegevuste elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA meede)).

Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine

„Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine" on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna läbiviidav projekt, mille eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Lõuna- Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu. Projekti rahastab Norra toetuste programm „Rahvatervis", Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.

Projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritud tegevused tuginevad eelkõige Euroopa ja Põhjamaade kogemustele laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas. Abi peab olema koordineeritud, pere vajadustele vastav ja elukohale lähedal. Oluline on samaaegne töö nii lapse kui ka pere ja võrgustikuga. Ennekõike on oluline varane märkamine, ennetus ja pidev harimis- ja teavitustöö esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele, lastevanematele ja kõigile teistele lastega töötavatele isikutele. Funktsioneeriva psühhiaatrilise ravimeeskonna eelduseks on pidev personali koolitus ja regulaarne supervisioon.

Projekti tegevusteks on laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide avamine Lõuna-Eesti, Põlva ja Valga haiglate juurde,12- kohalise noorukite statsionaarse palatiploki ehitamine Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikusse, personali koolitamine,valdkondadevahelise võrgustikutöö edendamine, ennetustegevuse planeerimine ja läbiviimine, vaimse tervise keskuste töö tutvustamine laiemale avalikkusele ning uuringute läbiviimine edasise töö efektiivsemaks planeerimiseks.

Partnerid: Lõuna-Eesti Haigla ASPõlva Haigla ASValga Haigla ASTartu Tervishoiu KõrgkoolSA Tartu Ülikooli Kliinikumi LastefondTartu Laste Tugikeskus

Kontakt: Aneth Tuurmaa, projektijuht (Tel +372 5566 1890, e-post aneth.tuurmaa(at)kliinikum.ee); koduleht ja Facebooki leht

Rahvusvahelised projektid

The eMedication Passport – cultural adaptation of learning tool for ensuring the development of medication competence of graduate nurses (eMed-PASS)

Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projekt 2017-1-EE01-KA203-034884

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli juhitud eMed-PASS’i projekti eesmärk on kohandada Soome õe põhiõppe tudengitele loodud digitaalne farmakoloogia ja ravimite manustamise praktikapäevik „e-Medication Passport“ Eesti, Läti ja Leedu kultuuri konteksti. Praktikapäeviku kasutamine kliinilisel õppepraktikal toetab farmakoloogia ja ravimite manustamise õppimist ning pädevuse saavutamist. Et selgitada välja praktikapäeviku tõhusus, hinnatakse projektis uurimistööna ka õe põhiõppe tudengite teadmisi ja oskusi farmakoloogiast ja ravimite manustamisest. Projekti kaugemaleulatuv eesmärk on parandada õe põhiõppe kvaliteeti ning seeläbi suurendada ravimi- ja patsiendiohutust.

Projekti koordineerib Tartu Tervishoiu Kõrgkool, partneriteks on Turku University of Applied Sciences, P.Stradins Medical College of the University of Latvia ja Kauno  Kolegija University of Applied Science.  

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist osalevad projektis Ireen Bruus, Marit Kiljako, Inge Paju ja Margit Lenk-Adusoo.

Lisainfot projekti kohta saab veebileheküljelt https://emedpassport.wordpress.com/ ja Facebooki lehelt https://www.facebook.com/emedpass/ või ireenbruus(at)nooruse.ee

Projekti eelarve on 150 729,50 € ning kestus 01.09.2017 – 31.08.2020.

EU_logo.jpg

Welfare technology

Eesmärk on jagada häid praktikaid ja koondada tervikuks heaolutehnoloogia kasutamisega seotud (õppe) materjale, mida kasutada hooldustöötajate ja sotsiaaltöötajata õppetöös ning seeläbi toetada nende valmisolekut töötada pärast lõpetamist innovaatilisi lahendusi kasutavas kaasaegses töökeskkonnas. Kõrgkool osaleb projektis partnerina.

Kõrgkoolist osalevad projektis Liana Kurg, Marit Salus ja Taimi Taimalu.

Projekti periood on 01.09.2017 - 31.08.2018 ning tegevused viiakse ellu Erasmus+ programmi toel.

Õppe kvaliteet multikultuuris

Eesmärk on uurida, kuidas rahvusvahelistumine ja sisseränded mõjutavad õppe kvaliteeti kõrgharidusmaastikul. Lisaks pakkuda välja sobivaid tegevusi, et tagada õppetöö kvaliteet rahvusvahelistumist arvesse võttes. Kõrgkoolid teevad tihedat koostööd, jagades ja kogudes häid praktikaid ning luues mudeli õppe kvaliteedi tõstmiseks mitmekultuurilises õppeklassis. Kõrgkool osaleb projektis partnerina.

Kõrgkoolist osalevad projektis Maiken Jaanisk, Kristi Vahur ja Inga Ploomipuu.

Projekti toetab Nordplus Horizontal.

Projekti raames valimud materjal on siinSTUDY_QUALITY_IN_TERMS_OF_MULTICULTURALISM_IN_THE_BALTIC_COUNTRIES.pdf

Kutseõppe õpiränne

Kõrgkool juhib kutseõppe õpirändeprojekti. Projekti elluviimine on oluline toetamaks õppijaid ja kõrgkooli kutseõpetajaid erialaste pädevuste omandamisel ja arendamisel, soodustada nende isiklikku arengut ja suurendada konkurentsivõimet Euroopa avatud tööturul. Õpirändes osalemine annab sisendi uuenduste tegemiseks õppetöö korralduses ja õppemeetodite valikul ning suurendab märkimisväärselt osalejate keeleoskust. Õpirändes osalemisega suureneb osalejate teadlikkus kultuurilisest mitmekesisusest ning selle mõistmine. Tekivad võimalused rahvusvahelistes võrgustikes osalemiseks ning toimimiseks Euroopa kodanikuna. Õpirände võimalus suurendab tervishoiualase kutseõppe atraktiivsust ja rahvusvahelistumist. Kinnistub välisõpingutes omandatud pädevuste tunnustamise tava ECVETi põhimõtteid järgides.Projekti raames osalevad nii kutseõppe õppurid (praktika eesmärgil) kui ka töötajad (koolituse eesmärgil) õpirändes, mis toimub Soomes või Saksamaal.

Kõrgkoolist osalevad projektis Tiina Uusma, Liana Kurg, Maire Aruots, Taimi Taimalu, Tiiu Lepp ja Marit Salus.

Projekti periood on 01.09.2017 – 31.08.2019 ning tegevusi finantseerib Erasmus+ programm.

Vabatahtlikud Aafrikasse ja Aasiasse – Eesti ekspertide panus arengukoostöös 2017-2018

Eesmärk on toetada Ghana piirkonnas õe ja ämmaemanda õppekavade arendamist ning edendada kõrgkooli ja praktikabaaside koostööd. Selleks tehakse projektiperioodi vältel ettepanekuid õppekavade täiendamiseks või muutmiseks, viiakse läbi koolitusi ja antakse soovitusi õppetöö arendamiseks. Kõrgkool osaleb projektis partnerina.

Projektis osaleb kõrgkoolist Marit Kiljako. Tegevuste elluviimist toetab Eesti Välisministeerium.

Üleilmse õpirände projekt

Ühistest arengu eesmärkidest lähtuvalt on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning The University of Technology, Jamaica vahelise planeeritava koostöö valdkonnad seotud multikultuurse interdistsiplinaarse õppega. Esiteks ühise multikultuurse interdistsiplinaarse rakendusuuringu läbiviimise võimaluste välja selgitamine (üliõpilaste multikultuurse kompetentsi hindamine; üliõpilaste valmisolek õppida ja töötada kaasaegses muutuvas maailmas). Teiseks aktiivõppemeetodite rakendamise arendamine (eeskätt simulatsioon- ja probleemõpe). Kolmandaks välja selgitada õppejõududele ja üliõpilastele õpirände võimaldamine ülemaailmselt.

Projekti periood on 01.06.2016 – 30.09.2017 ning kõrgkoolist osalevad Danel Jantra, Eliise Ott, Reet Urban, Zinaida Läänelaid, Anna-Liisa Tamm, Anne Rosenberg. Projekti toetab Erasmus+ programm.

Projekti number: 2016-1-EE01-KA107-017092

Kutseharidusõppe tasemeõppe õpilaste ja kutseharidustöötajate õpiränne

Projekti eesmärk on arendada rahvusvahelist koostööd. Selle raames sooritab 8 hooldustöötaja eriala õpilast välispraktika Soomes, Omnias. Lisaks sõidab 8 liikmeline meeskond  õpirände raames Hollandisse, Albeda College partnerkooli Rotterdamis praktikabaasidega tutvuma ning koha peale õppekavasid võrdlema ja praktikavõimalusi uurima. Samuti on eesmärk võrrelda ECVETi põhimõtete järgmise printsiipe ning selgitada välja ühiste digiõppematerjalide välja töötamise võimalused tulevikus.

Projekti periood on 01.06.2016 – 30.06.2017 ning kõrgkoolist osalevad Eliise Ott, Tiina Uusma, Danel Jantra, Maire Aruots, Taimi Taimalu, Liana Kurg, Tiiu Lepp ja Aleksandra Josiptšuk. Projekti toetab Erasmus+programm.

Projekti number: 2016-1-EE01-KA102-017104

Multiprofessional Digital Developer (Muddie)

Projekti peamine eesmärk on korraldada Põhja- ja Baltimaades ühine multiprofessionaalse digiarendaja intensiivkursus, kus üheskoos õppida ning jagada häid kogemusi erinevate valdkondade ekspertide ja üliõpilaste vahel lähtudes kodanikule/kliendile/patsiendile orienteeritud e-tervise ja e-heaolu teenuste disainist. Projekti tulemusena antakse erinevate valdkondade spetsialistidele võimalus luua uus multiprofessionaalse töö kontseptsioon, selgitades kõikide spetsialistide põhiväärtuseid e-tervise- ja e-sotsiaalteenuste arendamise protsessis. Intensiivkursus pakub häid koostöövõimalusi töötubade kavandamiseks Põhja- ja Baltimaades ning veelgi enam avarduvad pilootteenuste väljatöötamise võimalused e-tervise ja e-heaolu arendamiseks.

Projekti periood on 01.09.2016 - 28.02.2017 ning tegevusi toetab Nordplus programm.

Projekti nr: NPHE-2016/10074

Acute Team in Youth Psychiatric Services Targeted to Residential Child care got the funding from Central Baltic!

 

Eesmärk on välja töötada interprofessionaalne noorukite vaimse tervise meeskond läbi sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna õppekavade arendamise. Projekti käigus luuaks teadmusbaas haiglavälise noorukitele suunatud psühhiaatrilise abi akuutmeeskondade loomiseks. Eeltoodud kaudu toetatakse spetsialiste, kes töötavad igapäevaselt noorukitega ning seeläbi pakutakse noortele senisest tõhusamaid vaimse tervise teenuseid. Projekti juhib Turku University of Applied Sciences.

Kõrgkoolist osalevad projektis projektis Janika Pael ja Margit Lenk-Adusoo. Projekti periood on märts 2016 – märts 2018 ning seda toetab Central Baltic programm.

The Developer of Digital Health and Welfare Services

Projekti eesmärk on luua uus õppekava, mille kaudu toetada spetsialiste, kes töötavad igapäevaselt digitaalses keskkonnas ning pakkuda kodanikele kergesti ligipääsetavaid e-teenuseid.

Projekti juhib Laurea University of Applied Sciences. Kõrgkoolist osalevad projektis Kersti Viitkar, Eve-Merike Sooväli ja Merle Varik. Projekti periood on 09.01.2015 – 02.28.2018 ning seda toetab Central Baltic programm.

Projekti number: CB25

Safety and hygiene – safer environment hybrid e-learning material for multilingual students in health and social care and cleaning services

Projekti raames töötatakse välja 4-keelsed (eesti, soome, vene, inglise) video-õppematerjalid ohutuse ja puhkuse kohta. Kõrgkooli osalemise eesmärk on olla projektis ohutuse materjalide väljatöötamise ekspert (ergonoomika, protseduuride eelne ja järgne hügieen).

Kõrgkoolist osalevad projektis Danel Jantra, Tiina Uusma ning Maire Aruots. Projekti periood on 01.09.2015 – 31.12.2017 ning seda toetab Interreg Central Baltic programm.

SAHFY projeki ülevaade inglise keeles

Projekti number: SAFHY CB79

Promotion of Wellness Tourism in Nordic and Baltic countries

Projekti eesmärk on arendada heaolu turismi Balti- ja Põhjamaades. Projekti raames toimuvad õppejõudude välislähetused partnerkõrgkoolidesse, samuti võrgustiku koosolekud, seminarid kogemuste vahetamiseks ning intensiivprojekt (IP) kolmes projektis osaleva kõrgkooli kuuele üliõpilasele.

Projekti periood on juuni 2015 - oktoober 2016 ning projekti toetab Nordplus Higher Education programm.

Projekti number: NPHE-2015/10160

Northern European Mobility

Projekti eesmärk on edendada õpirännet meditsiini valdkonna üliõpilaste vahel ning arendada koostööd õppeasutuste ning lasteasutustega. Kõrgkooli osalemise eesmärk on edendada kutseõppe lapsehoidja õppekaval õppijate praktikavõimalusi Soomes (Tamperes). Selleks osaleb kahe aasta jooksul õpirändepraktikal kokku 10 lapsehoidja eriala õppurit. Lisaks külastavad kolm lapsehoidja õppekava õppejõudu Tampere praktikabaasi, et tutvuda sealse süsteemiga, tugevdada koostööd ning arendada õppekava.

Kõrgkoolist osalevad projektis Eliise Ott, Tiina Uusma ja Liana Kurg. Projekti juhib Tampere Vocational College Tredu. Lisaks osalevad partneritena Cesis Vocational school ja Tallinna Teeninduskool.

Projekti periood on august 2015 - juuli 2017 ning projekti toetab NordPlus Junior programm.

Projekti number: NPJR-2015/10187

EU_flag-Erasmus_vect_POS (1).jpg

Education and training in early detection of breast cancer for health care professionals

Projekti eBreast eesmärk on arendada tervishoiutöötajate, õpetajate ja üliõpilaste pädevusi rinnavähi varajase avastamise valdkonnas. Eesmärgi saavutamiseks töötatakse välja 3 multimeedia õppemoodulit, mis puudutavad rinnavähi varajaseks avastamiseks vajalikke kaasaegseid teadmisi, oskusi ja pädevusi nii õdede kui ka radioloogiatehnikute ja bioanalüütikute kutsealal. Uuendusliku aspektina kasutatakse õppemoodulite väljatöötamisel interprofessionaalset lähenemisviisi, st erinevate tervishoiualade esindajate õppimine üheskoos, mis tagab hiljem sujuvama koostöö kliinilises keskkonnas.

Projekti kestab 1.09.2015 - 31.08.2018 ning seda juhib Tiina Kukkes. Projekti toetab Erasmus+ programm. 

Projekti partnerid on:

1. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
2. Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety 
3. University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland
4. Bergen University College 
5. Oulu University of Applied Sciences 
6. Lisbon Polytechnic Institute 
7. Northern Ostrobothnia Hospital District

Projekti number: 2015-1-EE01-KA203-013431

EU_logo.jpg 

European Later Life Active Network

Projektis „European Later Life Active Network" (oktoober 2013–september 2016) saavad kokku 28 kõrgkooli 26-st erinevast Euroopa riigist. Projektijuhiks on  Savonia Rakenduskõrgkool (Soome). Projekti üheks eesmärgiks on arendada ja ühtlustada Euroopa riikides eakatele tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid osutavate spetsialistide võtmepädevused, mis oleksid ühtlasi aluseks õppekavade ja õppeprotsessi arendamisel. Teiseks üldiseks eesmärgiks on selgitada välja nii eakate kui eakatega tegelevate kutsealade madala maine põhjused ühiskonnas ja tuginedes eelnevatele tulemustele töötada välja soovituslikud suunised olukorra parendamiseks.  Projekti raames viiakse läbi mitmeid uurimusi, kus uuritavateks on eakad, nendega tegelevad tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad ning vastavaid erialasid õppivad üliõpilased ja õppejõud. Uurimustega selgitatakse välja eakate arvamused tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate teadmiste, hoiakute ja käitumise osas eakatele abi osutamisel ning samuti erialaspetsialistide arvamused endi pädevuste suhtes eakatega tegelemisel.

Kõrgkooli esindavad projektis Reet Urban ja Merle Varik.