vastuvõtt

Tartu Tervishoiu Kõrgkool võtab vastu eksternõppesse õe õppekaval. Kandideerida saab 10. jaanuarini 2021. Eksternõppesse kandideerimisel moodustub pingerida vastavalt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjas sätestatud õppekava vastuvõtutingimustele. Seega, õe õppekavale kandideerimisel arvestatakse:

 • Testi tulemusi (osakaal 40% punktisummast).
 • Keskkooli/gümnaasiumi füüsika, keemia ja bioloogia lõpuhinnete keskmist (osakaal 30% punktisummast).
 • Keskkooli/gümnaasiumi matemaatika lõpuhinnet (osakaal 30% punktisummast).

Eksternõppesse kandideerimisel ja vastuvõtukatsel osalemiseks tuleb õppeprorektori nimele esitada avaldus koos läbitavate õppeainete loeteluga ning saata dokumendid meiliaadressil arlepuidak(at)nooruse.ee. Eksternõpet võimaldatakse üheaastase lepingu alusel, loe täpsemalt õppekorralduseeskirja Lisast 1.

Dokumentide vastuvõtt talvisel vastuvõtuperioodil 16.-29.11.2020 rakenduskõrgharidus- ja kutseõppe õppekavadel

Õppetöö algab 8.02.2021.

Rakenduskõrghariduse õppekavadel:

 • Õde (täiskoormusega õpe, nominaalne õppeaeg 3,5 aastat) - 78 õppekohta. Õpe toimub tsüklitena:
  8.-12.02.2021;
  22.-26.02.2021,
  8.-12.03.2021 jne üle nädala esmaspäevast reedeni.
 • Füsioterapeut (osakoormusega õpe, õppe kestvus 4,5 aastat, tasuline õpe) - 20 õppekohta. Õppetöö toimub Tallinnas. Õppegrupp avatakse juhul, kui oma õppimaasumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta. Õppe maksumus füsioterapeudi õppekaval: 1 EAP/55 EUR. 
  Kontaktõppe õppetöönädalad 2020/21. õppeaasta kevadsemestril:
  8.02                Õppeaasta avaaktus (Tartu)
  1.     8.-12.02          (8.-9.02 Tartu; 10.-12.02 Tallinn)
  2.     8.-12.03          Tallinn
  3.     5.-9.04            Tallinn
  4.     3.-7.05            (3.-5.05 Tartu; 6.-7.05 Tallinn)
  5.     24.-28.05        Tallinn
  6.     14.06-18.06    Tallinn
  Füsioteraapia eriala kursuse õppetöö hakkab toimuma Tallinnas kõrgkooli koostööpartneri, Astangu Kutserehabilitatsioon Keskuse (Astangu 27, Tallinn) ruumides. Loe täpsemalt õppe kohta ka kõrgkooli hea nõu blogis.

Kutseõppes:

 • Hooldustöötaja (nominaalne õppeaeg 2 aastat, töökoha- ja koolipõhine õpe) - 24 õppekohta.
  Õppetöö 2020/21. õppeasta kevadsemestri alguses:
   8.02.2021 aktus;
  17.-19.02.2021;
  1.-3.03.2021;
  17.-19.03.2021;
  29.-31.03.2021.   

Magistriõppes:

 • Radiograafia (nominaalne õppeaeg 2 aastat, tasuline õpe) - 16 õppekohta
  Õppetöö toimub inglise keeles. Vastuvõtt kestab 29. novembrini. Õppegrupp avatakse juhul, kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta. 

Kandideerimisavalduse esitamine

Kõrgkooli kandideerimiseks saab kandideerija esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) perioodil 16.-29.11.2020. 

Kõrgkooli kandideerimisel võib õppurikandidaat esitada avalduse kuni kahele õppekohale. Vastuvõtt kõrgkooli toimub paremusjärjestuse alusel.

Eestikeelsetele õppekavadele kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel. Ingliskeelsele õppekavale (magistriõpe radiograafias) kandideerimise eelduseks on inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. Tutvu täpsemalt ka vastuvõtueeskirjas olevate vastuvõtutingimustega.

Rakenduskõrgharidus

Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimisel tuleb esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) avaldus. Kuna vastuvõtutestid on veebis, siis esita SAISis koos teiste dokumentidega ka isikuttõendava dokumendi (ID kaardi või passi) koopia!

Füsioterapeudi ja õe õppekavadele kandideerimisel arvestatakse:

Kutseõpe

Kutseõppe õppekavadele kandideerimisel tuleb esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) avaldus. Pingerida kujuneb keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmise hinde põhjal.

Radiograafia magistriõpe

Õpe algab 2021. aasta veebruaris.

Radiograafia magistriõppe õppekavale kandideerimisel esitatakse:

 • avaldus (SAIS-is või DreamApply'is)
 • kõrghariduse esimese astme tasemel radiograafia õppe või eelnevate õpingute käigus radiograafia õppeainete läbimist tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia;
 • inglise keele oskust tõendava dokumendi koopia;
 • CV.

2020/21. õppeaastal on kolmele parimale kandidaadile, kes on Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi, Šveitsi või Ühendkuningriigi kodanikud, ette nähtud stipendium õppekuludest vabastamiseks. Stipendiumi saavad üliõpilased ei pea tasuma õppekulusid, kui nad täidavad täiskoormusega õppes ettenähtud õppekoormuse. Kui üliõpilane ei täida semestris ette nähtud ainepunktide mahtu, tuleb tal õppekulud hüvitada nende ainepunktide eest, mis on täitmata.

Tasemeõppe toetus Töötukassa kauduTöötajaõpi_punane_1 (PNG).png

Eesti Töötukassa toetab nii tööotsijate kui töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses. Täpsem info toetuse saamise tingimuste kohta ning nõutud avalduste vormide ja dokumentide kohta asub Töötukassa kodulehel. Seal saab broneerida aja karjäärinõustaja juurde. Karjäärinõustamisel saab koos spetsialistiga arutada, mida ja kus võiks õppida ning kes saavad toetust taotleda. Nimekirjas on hetkel järgmised Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekavad: hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, õde.

Praktikad

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina toimuvad Sinu praktikad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti. Õppuril tuleb olla valmis praktikate sooritamiseks väljaspool enda eelistatud asukohta. Praktika võib kesta kuni kolm kuud. Kõikidele õppuritele kindlustatakse kõrgkooli poolt õppepraktika koht.