Kvaliteedi kindlustamine

Vanasõna "kaua tehtud kaunike" ei kehti meie kiires infotehnoloogilises maailmas. Asjad, mis on vajalikud, tuleb käima lükata. Tulemuse enese kõrval on äärmiselt oluline kogu protsess, mis meid tulemuseni viib ja see, et inimesed protsessi mõistaksid.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud nüüdisaegse õpikeskkonnaga tervishoiu-, teeninduse- ja sotsiaalalast koolitust pakkuv kõrgkool, mille alaeesmärgid on:

  • konkurentsivõimelise, kvaliteetse rakenduskõrghariduse ja kutsekeskhariduse võimaldamine spetsialistide ettevalmistamiseks tervise ja heaolu ning teeninduse õppevaldkondades;
  • elanikkonna tervisekäitumise mõjutamine, tervisliku elukeskkonna kujundamisele kaasaaitamine;
  • õpetatavate kutse- ja erialade edendamine arendustegevuse ja rakendusuuringute abil;
  • elukestva õppe võimaldamine;
  • osalemine tervishoiupoliitika kujundamises.

Kõrgkooli sooviks on olla läbipaistev, mõõdetav, võrreldav, oleme oma eesmärkides määratlenud kvaliteetse hariduse pakkumise. 2012. aastal omistati Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile seoses institutsionaekkakvaliteedimrk.jpgalse akrediteerimise eduka läbimisega Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu ühehäälse otsusega EKKA kvaliteedimärk. EKKA märk (pildil) annab tunnistust sellest, et kõrgkoolis toimib efektiivne juhtimine, õppe- ja teadustegevuse arendus ning kõrgkool panustab ühiskonna arendusse.

Kõrgkooli kvaliteedikindlustussüsteemi kirjeldavaks põhidokumendiks on kvaliteedikäsiraamat, mille koostamise aluseks on EFQM – Euroopa Kvaliteediauhinna mudel. Oluliseks alusdokumendiks, kus kirjas kõrgkooli põhiväärtused ja eesmärgid, on ka arengukava ning selle elluviimist toetav tegevuskava. Kõrgkooli majandustegevus on kajastatud aastaaruannetes:
2020. aasta
2019. aasta
2018. aasta
2017. aasta 

Varasemate aastate kohta on kõrgkool teinud majandusaasta aruanded:
2016. aasta
2015. aasta
2014. aasta
2013. aasta
2012. aasta
2011. aasta
2010. aasta

Aruande lugemisel Mozilla Firefoxiga võib esineda vigu, mistõttu võimalusel tasuks kasutada teisi brausereid. Mozilla Firefoxiga korrektseks vaatamiseks kasutage Adobe Acrobat readerit (muudke brauseris: tools-options-applications-portable document format "use Acrobat Reader in Firefox").