Kvaliteedi kindlustamine

Vanasõna "kaua tehtud kaunike" ei kehti meie kiires infotehnoloogilises maailmas. Asjad, mis on vajalikud, tuleb käima lükata. Tulemuse enese kõrval on äärmiselt oluline kogu protsess, mis meid tulemuseni viib ja see, et inimesed protsessi mõistaksid.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud nüüdisaegse õpikeskkonnaga tervishoiu-, teeninduse- ja sotsiaalalast koolitust pakkuv kõrgkool, mille alaeesmärgid on:

  • konkurentsivõimelise, kvaliteetse rakenduskõrghariduse ja kutsekeskhariduse võimaldamine spetsialistide ettevalmistamiseks tervise ja heaolu ning teeninduse õppevaldkondades;
  • elanikkonna tervisekäitumise mõjutamine, tervisliku elukeskkonna kujundamisele kaasaaitamine;
  • õpetatavate kutse- ja erialade edendamine arendustegevuse ja rakendusuuringute abil;
  • elukestva õppe võimaldamine;
  • osalemine tervishoiupoliitika kujundamises.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli akrediteerida 27. aprillil 2020 seitsmeks aastaks. Akrediteering kehtib kuni 27.04.2027. Nõukogu tunnustas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tegevuste eest terviseedendaja ja tervisliku käitumise eestvedajana ühiskonnas ning oma õppijate kaasamise eest erinevat laadi kogukondlikesse tegevustesse. Samuti hinnati kõrgkoolil juhtivat rolli tervishoiu valdkonna uute õppekavade ja kutsestandardite väljatöötamisel ning seda, et kõrgkoolis rakendatakse individuaalset lähenemist igale õppijale. Leiti, et sidusrühmade rahulolu kõrgkooli tegevustega on kõrge, mis peegeldub ka pühendunud õppejõudude ja administratiivtöötajate tegevustes. Nõukogu hinnangul on kõrgkool ka hästi läbi mõelnud oma erialade tutvustamise.

Kutseõppe õppekavade hindamine toimus koos institutsionaalse akrediteerimisega ajavahemikus 14.-18.10.2019. Hindamisnõukogu 10. märtsi 2020 otsuse alusel toimub järgmine sotsiaaltöö ja nõustamise, lastehoiu ja teenuste noortele, teraapia ja taastusravi ning meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia kutseõppe õppekavarühmade kvaliteedi hindamine kuue aasta pärast. .

Kõrgkooli kvaliteedikindlustussüsteemi kirjeldavaks põhidokumendiks on kvaliteedikäsiraamat, mille koostamise aluseks on EFQM – Euroopa Kvaliteediauhinna mudel. Oluliseks alusdokumendiks, kus kirjas kõrgkooli põhiväärtused ja eesmärgid, on ka arengukava ning selle elluviimist toetav tegevuskava. Kõrgkooli majandustegevus on kajastatud aastaaruannetes:
2021. aasta 
2020. aasta
2019. aasta
2018. aasta
2017. aasta 

Varasemate aastate kohta on kõrgkool teinud majandusaasta aruanded:
2016. aasta
2015. aasta
2014. aasta
2013. aasta
2012. aasta
2011. aasta
2010. aasta