TEENUSED KOGUKONNALE KOMPETENTSIKESKUSES

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teenused kogukonnale on koondunud kompetentsikeskusesse. Üheks olulisemaks õppemeetodiks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on praktiline õpe, mille käigus kinnistatakse teoreetilised teadmised ja omandatakse praktilised oskused (sh ka kogemused). Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida seitsmel rakenduskõrghariduse õppekaval: õe põhikoolitus (3,5 aastat), õdede erialane koolitus (4,5 aastat), ämmaemand (4,5 aastat), füsioterapeut (3 aastat), radioloogiatehnik (3,5 aastat), bioanalüütik (3,5 aastat) ning tervisekaitse spetsialist (3 aastat). Lisaks toimub õpe neljal (keskhariduse baasil) kutseõppe õppekaval – massöör (2 aastat), hooldustöötaja (2 aastat), erakorralise meditsiini tehnik (1 aasta) ja lapsehoidja (1 aasta).

Kõikidel õppekavadel on kriitilise tähtsusega õppepraktika, mis toimub erinevate ainete sees ja eraldi õppeainetena. Tihtilugu on aga kõikidele üliõpilastele praktikakoha organiseerimine raskendatud ühel või teisel põhjusel. Selle probleemi lahendamiseks on Tartu Tervishoiu Kõrgkool näinud oma arengukavas ette vastava Kompetentsikeskuse arendamise, mis ühelt poole annaks võimaluse praktiseerida üliõpilasel vastaval erialal ning samal ajal pakkuda esmatasandi teenust kogukonnale. Üldine kontseptsioon on võimaldada erinevatel sihtgruppidel (väikelapsed kuni eakad), kellel esinevad erinevad probleemid, saada esmast tegelemist ja ärakuulamist vastava eriala üliõpilastelt ja nende juhendajatelt, kes vajadusel soovitavad pöörduda perearsti või eriarsti poole (näiteks diagnoosimiseks, uuringute teostamiseks jm).

Kompetentsikeskused on institutsionaalsed ühendused, mis põhinevad teadus- ja arendusasutuste, ettevõtete ning avaliku sektori vahelisel uuenduslikul ja teadmusmahukal koostööl, eesmärgiga pakkuda tuge piirkondliku ettevõtluse ja tööturu arengule nii kvalifitseeritud spetsialistide, uuringute ja koolituste, aga ka füüsilise keskkonna näol.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Kompetentsikeskus (edaspidi Kompetentsikeskus) on kogemusõppekeskus nii üliõpilastele, töötavatele spetsialistidele kui ka kogukonnale laiemalt.

Kompetentsikeskuse visiooniks on olla üliõpilastele kvaliteetne kogemusõppekeskus, töötavatele spetsialistidele elukestva õppe keskus ja laiemale üldsusele kogemuspõhine arvamusliider.

Eesmärgid vastavalt sihtrühmale:

 • Pakkuda üliõpilastele mitmekülgset praktilist õpet, mille väljundiks on ühiskonna vajadustele vastav haridus ja kvaliteetne ettevalmistus konkureerimaks tööturul;
 • Pakkuda töötavatele spetsialistidele formaalset ja mitteformaalset erialast täienduskoolitust, mis toetaks professionaalset arengut elukestva õppe kontekstis.
 • Pakkuda elanikkonnale kvaliteetset teenust ja nõustamist, et tõsta nende teadlikkust tervisedendusest, võimalikest terviseprobleemidest ning nende ennetamisest.
 • Arendada ja laiendada koostöös ettevõtetega erinevate kompetentsivaldkondadega seotud rakendusuuringu teostamise võimalusi ning olla potentsiaalne ettevõtlusega tegelemise kasvulava noortele spetsialistidele.

Teenindamise kvaliteet

Tartu Tervishoiu Kõrgkool lähtub oma tegevuses kvaliteedikäsiraamatust, mis on kõrgkooli kvaliteedisüsteemi kirjeldavaks põhidokumendiks ning, mille koostamise aluseks on EFQM – Euroopa Kvaliteediauhinna mudel, mida uuendatakse üks kord õppeaastas. Teenuste kvaliteedijuhtimissüsteem sisaldab:

 • teenindamiskvaliteedi tagamist;
 • patsientide rahulolu hindamist;
 • professionaalse kvaliteedi tagamist;
 • organisatsiooni töökorralduse ja juhtimise kvaliteedi tagamist.

Sellest tulenevalt on Kompetentsikeskus põhiväärtused terviklikkusarenginimesekesksus ja professionaalsus.

Kompetentsikeskuse tegevused on suunatud kogukonnale, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koostööpartneritele, töötavale spetsialistile, kõrgkooli õppejõule/tugipersonalile ja üliõpilastele. Kompetentsikeskuse huvipooled võibki jagada nii sise- kui ka välisklientideks. Siseklientideks on kõrgkool määratlenud personali ja üliõpilased. Välisklientideks on ettevõtted, asutused, institutsioonid ja inimesed, kellel on vajadused ja võimalused, huvid ja ootused kõrgkooli tegevuste suhtes.

Kompetentsikeskus pakub erinevaid teenuseid läbi üliõpilaste praktilise tegevuse, mis on õppekava järgi erinevates õppeainetes ette nähtud. Teenuste ja täienduskoolituste pakkumine saab toimuda ka läbi erinevate koostöösuhete. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil on koostööpartnereid nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.
 

Kõikidele teenustele toimub registreerumine ja üldprotsess järgmiselt:

 • Registreerumine kodulehe kaudu.
 • Majas võtab kliendi vastu klienditeenindaja ja/või teenuse osutaja (üliõpilane).
 • Teenuse ruumi sisenedes selgitab üliõpilane teenuse protsessi ja allkirjastab nõusolekulehe (mis on eelnevalt allkirjastatud juhendaja poolt).
 • Teenuse osutamine vastavalt edaspidi kirjeldatule (vt teenuste kirjeldused).
 • Klient taastub selleks ettenähtud ooteruumis.
 •  Annab tagasisidet teenusele ja registreerib uue aja klienditeenindaja või teenuse osutaja juures.