Erinevad õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda üliõpilane:

  • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine;
  • kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 468 eurot.

Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud.

Õppetoetusi määratakse kaks korda õppeaastas: sügis- ja kevadsemestriks. Toetuse saamiseks tuleb iga semestri alguses esitada taotlus riigiportaalis

Tulemusstipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada väga heade õpitulemustega õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi.

Bioanalüütiku ja radioloogiatehniku õppekava tudengitel, kes on sisse astunud enne 2018/19. õppeaastat on võimalus taotleda erialastipendiume. Nutika spetsialiseerumise erialadel õppivatele tudengitele makstava erialastipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ja populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades. Samas soovitakse erialastipendiumiga vähendada üliõpilaste väljalangemise osakaalu. Erialastipendiumi maksmise riiklik eesmärk on majanduskasvu tõus, kuna just need erialad peaksid tööturgu täiendama vajalike spetsialistidega.

Riik maksab kutseõppuritele sh töökohapõhises õppes erinevaid rahalisi toetusi, et soodustada nende haridusteed ja motiveerida neid edukalt ja täiskoormusega õppima. 

Esimese aasta õpilased ja tudengid esimesel semestril kõiki toetusi küsida ei saa – neil pole veel õppetulemusi, mille alusel paremusjärjestused koostatakse ja toetusi määratakse. Erandiks on vajaduspõhine õppetoetus, mille taotlemisel on esimesel semestril piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel.
Erivajadustega üliõpilase stipendiumi saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist taotleda üliõpilane,Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus üks kord õppeaastas ning toetus määratakse korraga kümneks kuuks. Erivajadustega üliõpilase stipendiumi on võimalik taotleda ja saada ka akadeemilise puhkuse ajal ja osakoormusega õppides. Sellisel juhul diferentseeritakse stipendiumi suurus üliõpilase täidetud õppekava mahu alusel. Osakoormuses õppivale üliõpilasele makstakse erivajadustega üliõpilase stipendiumit õppekava kahekordse nominaalkestuse jooksul.