OHUTUSJUHEND NAKKUSE RISKIDE MAANDAMISEKS seoses KÕRGKOOLI TEGEVUSTEGA koroonaviiruse leviku tingimustes


Kasutatud mõisted

 
Lähikontaktiga on tegu, kui isik elas samas majapidamises COVID-19 haigega; on olnud otseses kehalises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 m kaugusel; on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud); on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt rühma- või klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh: - isikud, kes istusid samas reas ja kaks rida ees- või tagapool, - COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.
 
Eneseisolatsioon tähendab seda, et inimesel, kellel on olnud lähikontakt COVID-19 positiivsega, on kohustatud hoiduma mittehädavajalikest kontaktidest ja võib oma elukohast lahkuda üksnes arsti juurde minemiseks, toidu, esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks või hädajuhtumil. Kodust lahkudes peab inimene võtma kasutusele kõik meetmed, et viiruse võimalikku levikut tõkestada. Isik, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, ei tohi alates haiguse diagnoosimisest kuni tervenemiseni lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast.
 
Liikumisvabaduse piirang. Seoses COVID-19 haiguse puhanguga võidakse välisriigist saabuvale inimesele rakendada erineva pikkusega liikumispiiranguid. Piirangu pikkus sõltub SARS-CoV-2 PCR analüüsi tegemisest või mitte tegemisest ja selle tulemusest.
 
Külalised on kõik õppehoonesse saabuvad inimesed, kes ei ole õppurid ega töölepingulised töötajad.
 

Eesmärk

Nakkuse riskide maandamine seoses õppetööga koroonaviiruse leviku tingimustes.

Vastutus

Ohutusjuhendis esitatud ohutusnõuete täitmise eest vastutavad kõik õppehoones viibivad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (TTHKK) töötajad (sh mittetöölepingulised töötajad), õppurid ja külalised.

Nõuded tervislikule seisundile TTHKK ruumides

1. Hingamisteede haiguste sümptomite (palavik üle 37,5°C, köha, nohu, kriipimistunne kurgus, kurguvalu, hingamisraskused, õhupuudus, maitse- ja lõhnatundlikkuse kadu) ja/või kehva enesetunde puudumine
2. Eelmises punktis nimetatud sümptomite või temperatuuri tõusu olemasolul või tekkimisel tuleb õppuril majast lahkuda ning teavitada sellest telefoni või meili teel vastutavat õppejõudu.

Õppehoonesse sisenemine ja liikumine

3. Õppehoonesse sisenemine toimub tavapäraselt või vastavalt eelnevalt antud juhistele.
4. Vahetult enne sisenemist või vahetult sisenemise järgselt tehakse käte antiseptika või pestakse käed seebiga. Kogukonna teenuste raames, täienduskoolitustel vms juhul osalejad registreeritakse kõrgkooli poolse vastutava isiku ehk vastuvõtja poolt (vt lisa 1, külaliste registreerimisleht) ning neil mõõdetakse kehatemperatuuri.
5. Õppehoones liikudes järgitakse kätehügieeni reegleid ja köha etiketti. Väljaspool õpperuumi, sh söögi- ja puhkepauside ajal viibitakse ja liigutakse võimalikult hajutatult.

Maskide kasutamise üldnõuded kõrgkoolis

6. Õppehoones viibides on hingamisteede maski kandmine soovituslik tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuetest. 

7. Maski kandmine on vajalik kui toimub lähikokkupuude ehk lähikontakt, mis tähendab, et viibitakse ühes ruumis (klassiruumis, laboris, nõupidamisruumis, vms) kauem kui 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.
8. Personalile ja praktikumiklassis või laboris olevatele õppuritele tagab maski kõrgkool. Vajadusel tagab kõrgkool maski täienduskoolitustel osalejatele ja külalistele.

Nõuded töötamisel TTHKK ruumides

9. Kuna kontaktide vähendamine on oluline, siis töötatakse võimalusel kodukontorist.
10. Kabinette õhutatakse võimalikult sagedasti, sooja ilma korral töötatakse avatud akendega.
11. Kui lähikontakti pole võimalik vältida, siis on maski kasutamine tööruumides kohustuslik tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuetest.

Nõuded õppetööle

12. Auditoorne õppetöö toimub veebikeskkonnas ja kõrgkoolis kohapeal võib korraldada üksnes praktilist õpet arvestades selle toimumise hädavajalikkust. Rühma suuruseks praktilises õppes on 10 inimest (sh õppejõud). Õpperuumis tagatakse tegevuse iseloomu arvesse võttev hajutamine. Rühma suuruse piirangu osas võib erisusi teha rektoraat oma otsusega.
13. Kõrgkooli hoones on õppetöö raames lähikontaktis hingamisteede maski kandmine rangelt soovituslik.
14. Pauside ajal väljutakse ruumist ja võimalusel ruum tuulutatakse. Ilusate ilmade korral soovitatakse pauside ajal liikuda väljas või terrassidel.
15. Võimalusel tuleks õppejõul planeerida õppetöös söögipausid selliselt, et oleks võimalik minimeerida suuri kogunemisi kõrgkooli üldkasutataval alal.
16. Kohviku üldalal tuleb arvestada hajutatuse nõudega.

17. Sisetingimustes korraldatavate tegevuste puhul tuleb arvestada ruumi 50% täituvuse nõudega. Sisetingimustest korraldatavatel treeningutel on lubatud kuni 10-liikmelised grupid koos juhendajaga ning täienduskoolitustel ja -õppes kuni 20-liikmelised grupid koos juhendajaga.

18. Raamatukogu on avatud tavapäraselt.

19. Tunniplaani koostamisel läbi mõelda, kuidas vähendada ruumide ristkasutust ning planeerida õppetööd selliselt, et veebiloengute päevadel ei oleks õppehoones muud õppetööd.
20. Täielikule distanstõppele üleviimise otsustab kõrgkooli rektoraat järgides Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti otsuseid.

Kiirtestimise korraldamine

21. Vajadusel korraldatakse kõrgkoolis eelnevalt osakonna juhatajaga kooskõlastatult tasuta SARS koroonaviirus-2antigeen kiirtesti tegemine kõrgkooliga seotud tegevuses (sh õppetöös) osalemiseks. Kiirtesti tegemine on vabatahtlik ja selle võib asendada isiku enda kulul läbi viidud Eesti tervishoiu laborites pakutavate SARS koroonaviirus-2 antigeeni või RT-RNA uuringutega, mille tulemus on kehtiv kuni kaks päeva enne kõrgkooliga seotud tegevuse algust võetud proovis.
22. Kiirtesti kasutamise korral tuleb teha kaks kiirtesti kahepäevase intervalliga, millest teine kiirtest tehakse kõrgkooliga seotud tegevuse toimumise päeval.
23. Kiirtesti tegemise vajadusest tuleb teavitada töökeskkonnaspetsialisti (reelikavetemaeviik(at)nooruse.ee) üks nädal enne kõrgkooliga seotud tegevuse kontakti algust, kes annab teada kiirtesti proovivõtu koha ja aja. 

24. Kiirtesti andmisel täidab testitav isik teabelehe kahes eksemplaris, kuhu märgitakse kiirtesti uuringu tulemus. Üks teabelehe eksemplar jääb testitavale ja teine säilitatakse kõrgkooli laboris lukustatud kapis üks kuu. Teabeleht hävitatakse arhiveerimise aja lõppedes.

Nõuded ruumide puhastamisele ja desinfitseerimisele

25. Ruumide puhastamine, vahendite ja pindade desinfitseerimine ning jäätmete käitlemine toimub tavapäraselt.
26. Praktika klassides teeb koristaja tavapärase märgpuhastuse (sh põrandate pesu) samal päeval pärast praktikumide lõppu.
27. Avalikes ruumides, kus liigub palju erinevaid inimesi, on puutepindade puhastamine mõistlik iga 4 tunni järel.
28. Kabinettides jätkatakse tavapärase üldpuhastusega; tööpäeva lõpus puhastatakse hoolikalt kabinettide ukselingid ja puhkeruumi kontaktpinnad. Kui töötaja soovib põhjalikku töölaua puhastamist, siis teeb töötaja eelnevalt lauapinna puhtaks ning jätab koristajale selle kohta märkme märkmepaberil.
29. Desinfitseerivaid vahendeid kasutatakse juhul, kui pinnad on suure tõenäosusega viirusega saastunud ja kui muid puhastusmeetmeid rakendada ei saa.
30. Kui töötaja soovib oma töölauda ja töövahendeid desinfitseerida, hangib ta vastavad vahendid iseseisvalt. Tehnika puhastamiseks kasutatavad sobivad vahendid kooskõlastatakse IT-osakonna (Siim Sein) ja töökeskkonnaspetsialistiga.

Käitumisjuhised kui õppehoones viibinud inimesel diagnoositakse COVID-19 või on õppehoones viibinud inimesel olnud lähikontakt kinnitatud COVID-19 juhuga

31. Kui töötajal või õppuril diagnoositakse COVID-19, siis järgib ta Terviseameti juhiseid ja alates haiguse diagnoosimisest kuni tervenemiseni (arsti otsus) ta õppehoonesse siseneda ei tohi.
32. Kui töötajal või õppuril on olnud lähikontakt COVID-19 diagnoosi saanud inimesega on tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse maksimaalsest peiteperioodist tal kohustus viibida kodus 10 päeva alates lähikontaktist. 1.        Eneseisolatsiooni ei pea jääma, kui viimase kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ning arst on tunnistanud terveks või kui viimase aasta jooksul on läbitud COVID-19 vastu vaktsineerimine (sh on saadud üks vaktsiinidoos enne või pärast läbipõdemist). Vaktsineerimiskuuri lõpust ei tohi olla möödunud rohkem kui aasta.
33. Kui õpperühmas on tuvastatud haigestumine, tuleb suunata kõik haigestunuga kokku puutunud rühmakaaslased ja töötajad distantsõppele (vt punkt 20).
34. Eneseisolatsiooni kohustust ei ole inimesel, kes on kokku puutunud COVID-19 haigega lähikontaktis olnud inimesega.
35. Kuigi terviseinfo jagamine ei ole kohustuslik on COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt oluline, et haigestunud õppur teavitaks positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga enda osakonna õppenõustajat või asjaajamise spetsialisti (kui tegemist on ühiselamus elava õppuriga), kes edastab info töökeskkonna spetsialistile. Töötaja teavitab positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID19 positiivse isikuga vahetut juhti, kes edastab informatsiooni rektoraadile.
36. COVID-19 haigust põdenud isiku tervenemise otsuse teeb tema perearst. Kõrgkool järgib õppehoonesse tööle või õppetööle lubamise otsuse tegemisel perearsti otsust ja Terviseameti juhiseid.

Käitumisjuhised, kui ühiselamu elanikul diagnoositakse COVID-19 või on ühiselamu elanikul olnud lähikontakt kinnitatud COVID-19 juhuga

37. Alates 01.06 võib suunata täielikult vaktsineeritud töötajaid välislähetusse arvestades sihtriigi nõudeid. Reis tuleb registreerida Välisministeeriumi Reisi Targalt lehel. Võimalusel lükata edasi reisimine riikidesse, kus haigestumus koroonaviirusesse on 150 või enam 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul (vt siit riskiriigid). Väljaspool Euroopa Liitu toimuvale lähetusele annab loa rektoraat.
38. Saabudes tagasi välisreisilt riskiriikidest, tuleb lähtuda Välisministeeriumi kodulehelt leitavast teabest, mis sätestab liikumisvabaduse piirangu pikkuse.
39. Riskiriikidest saabuvatele välistudengitele peab kõrgkool tagama transpordi majutuspaika Eestisse saabumisel ning kontrollima liikumisvabaduse nõuetest kinnipidamist liikumisvabaduse piirangu perioodil. Samuti tuleb tagada välistudengitele SARS-CoV-2 kahe testi tegemine. Välistudengite saabumisest tuleb teavitada töökeskkonnaspetsialisti, kes annab täpsemad käitumisjuhised.
40. Soovituslik on töötada/õppida 14 päeva jooksul distantsilt neil, kelle lähikondsed on viimase 14 päeva jooksul saabunud kõrge haigestumusega riigist.

Käitumisjuhised, kui õppur/töötaja saabub välisriigist

41. Kuni 01.06.2021 ei suuna kõrgkool töötajaid välislähetusse. Võimalusel lükata edasi reisimine riikidesse, kus haigestumus koroonaviirusesse on 16 või enam 100 000 elaniku kohta (vt siit riskiriigid).
42. Saabudes tagasi välisreisilt riskiriikidest, tuleb lähtuda Välisministeeriumi kodulehelt leitavast teabest, mis sätestab liikumisvabaduse piirangu pikkuse.
43. Riskiriikidest saabuvatele välistudengitele peab kool tagama transpordi majutuspaika Eestisse saabumisel ning kontrollima liikumisvabaduse nõuetest kinnipidamist liikumisvabaduse piirangu perioodil. Samuti tuleb tagada välistudengitele SARS-CoV-2 kahe testi tegemine. Välistudengite saabumisest tuleb teavitada töökeskkonnaspetsialisti, kes annab täpsemad käitumisjuhised.
44. Soovituslik on töötada/õppida 14 päeva jooksul distantsilt neil, kelle lähikondsed on viimase 14 päeva jooksul saabunud kõrge haigestumusega riigist.

Puhastusnõuded potentsiaalselt saastunud ruumide kohta

41. SARS-CoV-2-ga potentsiaalselt saastunud ruumid ja pinnad tuleb enne nende taaskasutamist hoolikalt puhastada.
42. Puhastades ruume, milles on viibinud COVID-19 nakkuse saanud õppur või töötaja tuleb koristustööde ajal pritsmete tekkimisel kasutada hingamisteede kaitsevahendit (FFP3) ja näo ning silmade kaitsevahendeid. Puhastada töövahendid hoolikalt, järgides Terviseameti soovitusi.
 

Muud sätted

43.  Käesolevas juhendis sätestamata juhtudel lähtutakse Vabariigi Valitsuse ja/või Terviseameti konkreetsel ajahetkel kehtestatud nõuetest ning antud soovitustest.

 
Tervikdokument "OHUTUSJUHEND NAKKUSE RISKIDE MAANDAMISEKS seoses kõrgkooli tegevustega koroonaviiruse leviku tingimustes" on leitav siit.