OHUTUSJUHEND NAKKUSE RISKIDE MAANDAMISEKS seoses õppetööga koroonaviiruse leviku tingimustes


Kasutatud mõisted

 
Lähikontaktiga on tegu, kui isik elas samas majapidamises COVID-19 haigega; on olnud otseses kehalises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 m kaugusel; on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud); on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt rühma- või klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh: - isikud, kes istusid samas reas ja kaks rida ees- või tagapool, - COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.
 
Eneseisolatsioon tähendab seda, et inimesel, kellel on olnud lähikontakt COVID-19 positiivsega, on kohustatud hoiduma mittehädavajalikest kontaktidest ja võib oma elukohast lahkuda üksnes arsti juurde minemiseks, toidu, esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks või hädajuhtumil. Kodust lahkudes peab inimene võtma kasutusele kõik meetmed, et viiruse võimalikku levikut tõkestada, sh kasutama näomaski, kasutama kindaid või tegema käte antiseptika, hoidma distantsi teiste inimestega ning valima kodust lahkumiseks sellise kellaaja, kus on teiste inimestega kokkupuutumise võimalus väikseim. Isik, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, ei tohi alates haiguse diagnoosimisest kuni tervenemiseni lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast.
 
Liikumisvabaduse piirang. Seoses COVID-19 haiguse puhanguga võidakse välisriigist saabuvale inimesele rakendada erineva pikkusega liikumispiiranguid. Piirangu pikkus sõltub SARS-CoV-2 PCR analüüsi tegemisest või mitte tegemisest ja selle tulemusest.
 
Külalised on kõik õppehoonesse saabuvad inimesed, kes ei ole õppurid ega töölepingulised töötajad. 

Eesmärk

Nakkuse riskide maandamine seoses õppetööga koroonaviiruse leviku tingimustes.

Vastutus

Ohutusjuhendis esitatud ohutusnõuete täitmise eest vastutavad kõik õppehoones viibivad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (TTHKK) töötajad, õppurid ja külalised.

Nõuded tervislikule seisundile TTHKK ruumides

1. Hingamisteede haiguste sümptomite (palavik üle 37,5 °C, köha, nohu, kriipimistunne kurgus, kurguvalu, hingamisraskused, õhupuudus, maitse- ja lõhnatundlikkuse kadu) puudumine.

Õppehoonesse sisenemine ja liikumine

 
2. Õppehoonesse sisenemine toimub tavapäraselt.
3. Külalised registreerib rõivahoidja (vt lisa 1, registreerimisleht) ning mõõdab neil kehatemperatuuri.
4. Vahetult enne sisenemist või vahetult sisenemise järgselt pestakse käed seebiga või tehakse käte antiseptika.
5. Õppehoones liikudes järgitakse kätehügieeni reegleid ja köha etiketti. Söögi- ja puhkepauside ajal järgitakse 2+2 reeglit ja liigutakse võimalikult hajutatult.
 

Maskide ja visiiride kasutamise üldnõuded kõrgkoolis

6. Kui õppehoones viibides tekib lähikontakt, on maski või visiiri kandmine kohustuslik või rangelt soovituslik tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuetest.
7. Lepingulistele töötajatele ja praktikumiklassis või laboris olevatele õppuritele tagab maski või visiiri kõrgkool. 8. Muul ajal õppehoones viibimisel (sh loengutes ja seminarides olles) kool maski ei taga, mask või visiir tuleb õppuril endal kooli kaasa võtta.
9. Õppehoonest väljas toimuvate teenuste pakkumisel tagab kõrgkool töötajatele ja õppuritele maskid või visiirid.
10. Külalistele maske ei tagata (va kõrgkooliga lepingulistes suhetes olevatele õppetööd läbiviivatele isikutele), mask või visiir tuleb külalisel endal kaasa võtta.

Nõuded töötamisel TTHKK ruumides

11. Kuna kontaktide vähendamine on kriitilise tähtsusega, siis töötatakse võimalusel kodukontorist.
12. Kabinette õhutatakse võimalikult sagedasti, sooja ilma korral töötatakse avatud akendega.
13. Kui lähikontakti pole võimalik vältida, siis on maski või visiiri kasutamine tööruumides kohustuslik või rangelt soovituslik tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuetest.

Nõuded õppetööle

14. Auditoorne õppetöö viiakse võimalusel üle veebikeskkonda (BigBlueButton keskkond). Auditoorselt võib viia läbi õppetööd, milles osaleb kuni 30 õppurit. Võimalusel viia õppetöö läbi suuremates auditooriumites, kus on võimalik istuda hajutatult. Kui õppetööd on vaja läbi viia, kus viibib 30-50 osalejat, tuleb auditooriumis olla hajutatult ja õpperuumi täituvus tohib olla kuni 50%. Kui lähikontakti pole võimalik vältida, siis on maski või visiiri kandmine auditooriumites viibides kohustuslik või rangelt soovituslik tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuetest.
15. Praktikaklassides ja laborites on hingamisteede maski või visiiri kandmine kohustuslik või rangelt soovituslik tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuetest.
16. Pauside ajal väljutakse ruumist ja võimalusel ruum tuulutatakse. Ilusate ilmade korral soovitatakse pauside ajal liikuda väljas või terrassidel.
17. Võimalusel tuleks õppejõul planeerida õppetöös söögipause selliselt, et oleks võimalik minimeerida suuri kogunemisi söökla alal.
18. Kogukonnateenuste raames kõrgkoolis osutatavate teenuste puhul tuleb tagada, et oleksid olemas teenuseid saavate inimeste kontaktandmed, et COVID-19 haigusjuhu korral saaks tuvastada lähikontaktseid. Maskide kasutamisele kehtivad samad nõuded, mis muu õppetöö puhul. Õppehoonesse saabuvaid külalisi tuleb eelnevalt informeerida, et nad ise maskid kaasa võtaksid.
19. Raamatukogu on avatud tavapäraselt.
20. Tunniplaani koostamisel läbi mõelda, kuidas vähendada ruumide ristkasutust ning planeerida õppetööd selliselt, et veebiloengute päevadel ei oleks õppehoones muud õppetööd.
21. Riikliku epidemioloogilise olukorra muutumisel järgitakse distantsõppele üleminekul põhimõtet: esmalt jäetakse ära kõik kontaktõppe loengud, seejärel seminarid ning kõige viimasena praktikumid.
22. Täielikule distanstõppele üleviimise otsutab kõrgkooli rektoraat järgides Eesti Vabariigi valitsuse ja Terviseameti otsuseid.

Nõuded õppehoones toimuvate ürituste korraldamisele

23. Üritusi korraldades tuleks kaaluda nende vajalikkust. Võimalusel korraldada üritusi hajutatult ja väiksemates rühmades.
24. Rahvusvahelised üritused tuleks võimalusel edasi lükata või korraldada veebis.
25. Maski või visiiri kandmine on üritustel kohustuslik või rangelt soovituslik tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuetest, kui lähikontakti pole võimalik vältida.
26. Mistahes üritust korraldades on oluline, et haigestumisjuhtumi korral saaks lihtsalt tuvastada lähikontaktsete ringi.

Nõuded ruumide puhastamisele ja desinfitseerimisele

 
27. Ruumide puhastamine, vahendite ja pindade desinfitseerimine ning jäätmete käitlemine toimub tavapäraselt.
28. Praktika klassides teeb koristaja tavapärase märgpuhastuse (sh põrandate pesu) samal päeval pärast praktikumide lõppu.
29. Avalikes ruumides, kus liigub palju erinevaid inimesi, on puutepindade puhastamine mõistlik iga 4 tunni järel.
30. Kabinettides jätkatakse tavapärase üldpuhastusega; tööpäeva lõpus puhastatakse hoolikalt kabinettide ukselingid ja puhkeruumi kontaktpinnad. Kui töötaja soovib põhjalikku töölaua puhastamist, siis teeb töötaja eelnevalt lauapinna puhtaks ning jätab koristajale selle kohta märkme märkmepaberil.
31. Desinfitseerivaid vahendeid kasutatakse juhul, kui pinnad on suure tõenäosusega viirusega saastunud ja kui muid puhastusmeetmeid rakendada ei saa.
32. Kui töötaja soovib oma töölauda ja töövahendeid desinfitseerida, hangib ta vastavad vahendid iseseisvalt. Tehnika puhastamiseks kasutatavad sobivad vahendid kooskõlastatakse IT-osakonna (Siim Sein) ja töökeskkonnaspetsialistiga.

Käitumisjuhised kui õppehoones viibinud inimesel diagnoositakse COVID-19 või on õppehoones viibinud inimesel olnud lähikontakt kinnitatud COVID-19 juhuga

 
33. Kui töötajal või õppuril diagnoositakse COVID-19, siis järgib ta Terviseameti juhiseid ja alates haiguse diagnoosimisest kuni tervenemiseni (arsti otsus) ta õppehoonesse siseneda ei tohi.
34. Kui töötajal või õppuril on olnud lähikontakt COVID-19 diagnoosi saanud inimesega on tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse maksimaalsest peiteperioodist tal kohustus viibida 4 kodus 14 päeva alates lähikontaktist (või kuni 10. päeval tehtud SARS-CoV-2 PCR negatiivse analüüsi tulemuse selgumiseni).
35. Kui õpperühmas on tuvastatud haigestumine, tuleb suunata kõik haigestunuga kokku puutunud rühmakaaslased ja töötajad distantsõppele (vt punkt 34).
36. Eneseisolatsiooni kohustust ei ole inimesel, kes on kokku puutunud COVID-19 haigega lähikontaktis olnud inimesega.
37. Kuigi terviseinfo jagamine ei ole kohustuslik on COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt oluline, et haigestunud õppur teavitaks positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga enda õppenõustajat või asjaajamise spetsialisti (kui tegemist on ühiselamus elava õppuriga), kes edastab info õppeprorektorile. Töötaja teavitab positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga vahetut juhti kes edastab informatsiooni rektoraadile.
38. COVID-19 haigust põdenud isiku tervenemise otsuse teeb tema perearst. Kõrgkool järgib õppehoonesse tööle või õppetööle lubamise otsuse tegemisel perearsti otsust ja Terviseameti juhiseid.

Käitumisjuhised kui ühiselamu elanikul diagnoositakse COVID-19 või on ühiselamu elanikul olnud lähikontakt kinnitatud COVID-19 juhuga

 
39. Kui ühiselamu elanikul diagnoositakse COVID-19 või on ühiselamu elanikul olnud lähikontakt COVID-19 positiivsega, tuleb edasises käitumises lähtuda Terviseameti juhistest.
40. COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunud ühiselamu elanik teavitaks positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga asjaajamise spetsialisti, kes edastab info õppeprorektorile.

Käitumisjuhised kui õppur/töötaja saabub välisriigist

41. Võimalusel lükata edasi reisimine riikidesse, kus haigestumus koroonaviirusesse on 16 või enam 100 000 elaniku kohta (vt siit riskiriigid).
42. Saabudes tagasi välisreisilt riskiriikidest, tuleb lähtuda Välisministeeriumi kodulehelt leitavast teabest, mis sätestab liikumisvabaduse piirangu pikkuse.
43. Riskiriikidest saabuvatele välistudengitele peab kool tagama transpordi majutuspaika Eestisse saabumisel ning kontrollima liikumisvabaduse nõuetest kinnipidamist liikumisvabaduse piirangu perioodil. Samuti tuleb tagada välistudengitele SARS-CoV-2 kahe testi tegemine. Välistudengite saabumisest tuleb teavitada töökeskkonnaspetsialisti, kes annab täpsemad käitumisjuhised.
44. Soovituslik on töötada/õppida 14 päeva jooksul distantsilt neil, kelle lähikondsed on viimase 14 päeva jooksul saabunud kõrge haigestumusega riigist.

Puhastusnõuded potentsiaalselt saastunud ruumide kohta

45. SARS-CoV-2-ga potentsiaalselt saastunud ruumid ja pinnad tuleb enne nende taaskasutamist hoolikalt puhastada.
46. Puhastades ruume, milles on viibinud COVID-19 nakkuse saanud õppur või töötaja tuleb koristustööde ajal pritsmete tekkimisel kasutada hingamisteede kaitsevahendit (FFP3) ja näo ning silmade kaitsevahendeid. Puhastada töövahendid hoolikalt, järgides Terviseameti soovitusi.
 
Tervikdokument "OHUTUSJUHEND NAKKUSE RISKIDE MAANDAMISEKS seoses õppetööga koroonaviiruse leviku tingimustes" on leitav siit.