ÕE ÕPPEKAVA LÕPUTÖÖD

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 20.01.2021
Komisjon: Marit Kiljako (komisjoni esimees), Tatjana Oolo, Evelyn Evert

Algus Lõputöö pealkiri
10:15-10:45 KAASASÜNDINUD SÜDAMERIKETEGA IMIKUTE TOITUMIS
JA TOITMISPROBLEEMID NING NENDE LASTE VANEMATE TOIMETULEKU TOETAMINE
10:45-11:30 KOOLILASTE ÜLEKAALULISUSE JA RASVUMISE SEOS VAIMSE TERVISE PROBLEEMIDEGA NING ÕENDUSABI
11:30-12:15 SIMULATSIOONÕPPE VAJALIKKUS TUDENGITE ETTEVALMISTAMISEL KLIINILISEKS PRAKTIKAKS JA SELLE VÕIMALIK ASENDAMINE SIMULATSIOONÕPPEGA ÕE ÕPPEKAVAL
12:30-13:15 NAISTE JA MEESTE VILJATUSE OLEMUS, PÕHJUSED NING SEDA MÕJUTAVAD ELUSTIILI FAKTORID
13:15-14:00 VAIMSED STRESSIFAKTORID ÕE AMETIKOHAL STATSIONAARSES RAVIS JA MEETMED NENDE LEEVENDAMISEKS

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 18.01.2021
Komisjon: Terje Arula (komisjoni esimees), Saima Hinno, Marjaliisa Mikiver,
Merle Taevik

Algus Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 HEMODIALÜÜSRAVIL OLEVATE PATSIENTIDE TOITUMISE PÕHIMÕTTED, TOITUMISPUHUSED PROBLEEMID NING SEKKUMISED NENDE LAHENDAMISEKS
9:45-10:30 CADASIL SÜNDROOMI KLIINILINE PILT JA PATSIENDI TOETAMISELE SUUNATUD ÕENDUSTEGEVUSED
10:30-11:15 LASTE NÄGEMISPUUDE PÕHJUSED, NÄGEMISPUUDEGA 7–17-AASTASTE LASTE TERVISEGA SEOTUD ELUKVALITEETI MÕJUTAVAD PSÜHHOSOTSIAALSED TEGURID NING REHABILITATSIOONITEENUS JA TUGIVÕRGUSTIK
11:30-12:15 SÜDAME VASAKU VATSAKESE TÖÖD TOETAVA SEADMEGA (LVAD)
PATSIENTIDE ENAMLEVINUD TÜSISTUSED NING NENDE ENNETAMISEGA SEOTUD ÕENDUSABI JA PATSIENDIÕPETUS
12:15-13:00 INTENSIIVRAVITEKKELINE DELIIRIUM NING ÕE VÕIMALUSED SEISUNDI ENNETAMISEKS JA HINDAMISEKS
13:00-13:45 AS LÕUNA-EESTI HAIGLA STATSIONAARSETES OSAKONDADES TÖÖTAVATE ÕDEDE KÄTEHÜGIEEN

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 18.01.2021
Komisjon: Inge Paju (komisjoni esimees), Ave Kõrve-Noorkõiv, Taivi Mutso,
Jane Freimann

Algus Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 PERIOODILISE PAASTUMISE OLEMUS NING MÕJU INIMESE TERVISELE JA KROONILISTELE HAIGUSTELE
9:45-10:30 MOLLUSKVIIRUST PÕDEVA 5-AASTASE LAPSE JUHTUMIANALÜÜS
10:30-11:15 ÕDEDE JA ÕENDUSE ÜLIÕPILASTE PROBLEEMID TÖÖS HIV-POSITIIVSETE PATSIENTIDEGA
11:30-12:15 VASTSÜNDINUTELE TEHTAVATE VEREÜLEKANNETE NÄIDUSTUSED, TEOSTAMISE PÕHIMÕTTED, KAASNEVAD PROBLEEMID NING ÕE ROLL PROTSEDUURIL
12:15-13:00 SEKSUAALSUS JA SEKSUAALSUSEGA KAASNEVAD PROBLEEMID ILEOSTOOMIGA VÕI KOLOSTOOMIGA INIMESEL

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 19.01.2021
Komisjon: Pille Tammpere (komisjoni esimees), Erle Remmelgas, Imbi Sagar, Anastassia Org

Algus Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 JUHTUMI ANALÜÜS: EMAKAKAELA PAHALOOMULISE KASVAJAGA
PATSIENDILE RAKENDATUD INTRAKAVITAARSE BRAHHÜTERAAPILISE
RAVIGA KAASNEVAD ÕENDUSPROBLEEMID JA ÕENDUSSEKKUMISED
9:45-10:30 ÕE ROLL EAKA PATSIENDI INSULDIJÄRGSES TAASTUSRAVIS
10:30-11:15 ÜLEKAALULISTE 11-15-AASTASTE KOOLILASTE TERVISEKÄITUMINE JA ÕENDUSABI VÕIMALUSED SELLE PARENDAMISEL
11:30-12:15 KROONILISE SÜDAMEPUUDULIKKUSEGA KAASNEV ÕENDUS
12:15-13:00 MAOVÄHENDUSOPERATSIOONI MÕJU II TÜÜPI DIABEEDI KULULE JA ÕENDUSTEGEVUSED VARAJASES POSTOPERATIIVSES PERIOODIS

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 19.01.2021
Komisjon: Karin Kaigas (komisjoni esimees), Helina Pedak, Triinu Kurvits

Algus Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 KEEMIARAVI MÕJU TÜTARLASTE JA FERTIILSES EAS NAISTE REPRODUKTIIVTERVISELE JA NENDE FERTIILSUSE SÄILITAMISE VÕIMALUSED
9:45-10:30 AMÜOTROOFSE LATERAALSKLEROOSIGA PATSIENDI PALLIATIIVRAVI PÕHIMÕTTED JA ÕENDUSABI
10:30-11:15 VENOVENOOSNE EKSTRAKORPORAALNE MEMBRAANOKSÜGENISATSIOON ÄGEDA RESPIRATOORSE DISTRESSI SÜNDROOMIGA PATSIENTIDEL JA ÕE ROLL TÜSISTUSTE TUVASTAMISEL NING ENNETAMISEL
11:30-12:15 ÕDEDE POOLT TEOSTATAVAD RAVIMIVEAD TÄISKASVANUTE INTENSIIVRAVI OSAKONNAS JA NENDE ENNETAMINE PATSIENDIOHUTUSE TAGAMISEKS
12:15-13:00 STOOMIGA PATSIENDI PSÜHHOSOTSIAALSED PROBLEEMID NING PROBLEEMIDEST TULENEVAD SEKKUMISED JA SOOVITUSED ÕENDUSTÖÖS

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 21.01.2021
Komisjon: Piret Simm-Pärle (komisjoni esimees), Triinu Rõigas, Karin Kaigas, Margarita Milihhina

Algus Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 PATSIENDI VÄGIVALLA RISKITEGURID NING ENNETAVAD JA LEEVENDAVAD SEKKUMISED ERAKORRALISES MEDITSIINIABIS
9:45-10:30 PIIMAVALGUST PÕHJUSTATUD ALLERGILISED REAKTSIOONID
0-6-AASTASTEL LASTEL NING NENDE LEEVENDAMINE DIEEDIGA
10:30-11:15 PÕIEKATEETRI KASUTAJATE KOGEMUSTELE
 TUGINEVAD PROBLEEMID, TEABEVAJADUS JA SOOVITUSED ÕDEDELE
11:30-12:15 MÜOKARDIINFARKTI PÕDENU REHABILITATSIOON JA SEKUNDAARNE PREVENTSIOON
12:15-13:00 FIBROOSSEST DÜSPLAASIAST TINGITUD HUMERUSE SPIRAALFRAKTUURI JA POSTOPERATIIVSE PATSIENDI ÕENDUSPROBLEEMIDE LAHENDAMINE ÕENDUSSEKKUMISTENA

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 21.01.2021
Komisjon: Eve-Merike Sooväli (komisjoni esimees), Liina Animägi, Ülle Kumm, Merle Seera

Algus Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 PALLIATIIVRAVIL OLEVATE TÄISKASVANUD PATSIENTIDE HOOLDAJA ROLLIS OLEVATE LÄHEDASTE ELUKVALITEEDI MUUTUSED JA NENDE TOETAMINE
9:45-10:30 POSTTRAUMAATILINE STRESSIHÄIRE KUI VÕIMALIK VAIMSE TERVISE RISK ERAKORRALISES MEDITSIINIS TÖÖTAVATE ÕDEDE SEAS
10:30-11:15 3D-PRINTIMISE KASUTAMINE MEDITSIINIS NING SELLEGA SEONDUVAD VAJALIKUD TEADMISED TERVISHOIUTÖÖTAJAL
11:30-12:15 TERVISHOIUTÖÖTAJATE HOIAKUD RASKETE
PSÜÜHIKAHÄIRETEGA TÄISKASVANUD PATSIENTIDESSE,
STIGMATISEERIVATE HOIAKUTE SEOS RAVISOOSTUMUSEGA
NING STIGMATISEERIMIST ENNETAVAD JA LEEVENDAVAD
SEKKUMISED
12:15-13:00 PÕLETIKULISTE SOOLEHAIGUSTEGA NOORUKITE PATSIENTIDE PSÜHHOSOTSIAALSED PROBLEEMID NENDE LEEVENDAMISE JA ENNETAMISEGA SEOTUD ÕENDUSABINÕUD

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 22.01.2021
Komisjon: Janika Pael (komisjoni esimees), Anne Murov, Marjaliisa Mikiver,
Siiri Sats

Algus Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 KAITSEVÄELASTE ENERGIAKULU JA ENERGIAVAJADUS EKSTREEMSETES KESKKONNATINGIMUSTES NING SELLEGA SEOTUD SOOVITUSED
9:45-10:30 DEMENTSUSSÕBRALIKU HAIGLA FÜÜSILINE KESKKOND
10:30-11:15 BARIAATRILISE OPERATSIOONIGA KAASNEVAD PSÜÜHIKAHÄIRED JA ÕENDUSABI
11:30-12:15 OHJELDAMISE NEGATIIVSED MÕJUD PATSIENDILE JA OHJELDAMIST ENNETAVATE MEETMETE TULEMUSLIKKUS STATSIONAARSES PSÜHHIAATRILISES ABIS
12:15-13:00 PRIMAARSE SPONTAANSE PNEUMOTOORAKSI OLEMUS NING SELLE TEKKE JA KORDUMISE VÄLTIMINE ENNETATAVATE RISKIFAKTORITE VÄHENDAMISE ABIL
13:00-13:45 TÄISKASVANUD ELUSDOONORI VAIMNE TERVIS NEERU ELUSDOONORLUSE KORRAL

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 22.01.2021
Komisjon: Siret Läänelaid (komisjoni esimees), Ave Kõrve-Noorkõiv, Triinu Kurvits

Algus Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 VITILIIGOGA SEOTUD PSÜHHOSOTSIAALSED TERVISEPROBLEEMID JA NENDE LEEVENDAMISE VÕIMALUSED
KOOLILASTEL NING NENDE VANEMATEL
9:45-10:30 NOORUKITE SUITSIIDI RISKIFAKTORID JA SELLE ENNETAMISE VÕIMALUSED
10:30-11:15 VÕITLUSSPORDIS TEKKIVAD PEAVIGASTUSED, NENDE ÄRA TUNDMINE JA ABISTAMISE NING ENNETAMISE VÕIMALUSED
11:30-12:15 INFOTEHNOLOOGILISED ABIVAHENDID DEMENTSUSEGA INIMESE TOETAMISEKS KODUS
12:15-13:00 JUHTUMIANALÜÜS: SKISOAFEKTIIVSE HÄIREGA PATSIENDI
RAVIJÄRGIMUSE PARANDAMISELE JA ENESESTIGMA VÄHENDAMISELE SUUNATUD ÕENDUSTEGEVUSED
13:00-13:45 KOOLIKIUSAMISE MÕJU ÕPILASTE TERVISLIKULE SEISUNDILE JA ÕDEDE VÕIMALUSED ABISTAMISEKS

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 22.01.2021
Komisjon: Margit Lenk-Adusoo (komisjoni esimees), Terje Arula, Taivi Mutso,
Aina Saarna

Algus Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 PEREÕDEDE VALMISOLEK ÜLEKAALULISTE PATSIENTIDE TOITUMISALASE NÕUSTAMISE LÄBIVIIMISEL
9:45-10:30 ÄGEDA HÜDROTSEFAALIAGA TÜSISTUNUD PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
10:30-11:15 FERTIILSES EAS NAISTE BASAALTEMPERATUURI MÕJUTAVAD TEGURID, MÕÕTMINE JA OLULISUS
11:30-12:15 NODULAARSE SKLEROOSIGA KLASSIKALISE HODGKINI LÜMFOOMIGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
12:15-13:00 RADIKAALSE PROSTATEKTOOMIA JÄRGSED FÜÜSILISED TERVISEPROBLEEMID JA NENDE LEEVENDAMISE VÕIMALUSED