Tegevusjuhendaja

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpgTegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet.

Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd tema sotsiaal- ja ametnikevõrgustikuga. Tegevusjuhendaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe. Õpe lõppeb IV taseme kutseeksamiga. Kõrgkoolil on esmakutse andmise õigus. Kõrgkooli lõpetamisel saadav esmakutse on eluaegse kehtivusega ja seda taastõendada ei ole vaja.

Tegevusjuhendaja eriala lõpetanud töötavad ja praktiseerivad tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutustes, mis on spetsialiseerunud psüühiliste erivajadustega klientidele sotsiaalteenuste osutamisele. Erilist tähelepanu pööratakse õppetöös kliendi aktiviseerimise põhimõtetele ja eesmärgipärase tegevuse planeerimisele/läbiviimise oskusele, arvestades tegevuse jõukohasust ja mõju üldisele toimetulekule.

Õppe kestus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on üks aasta, õppekava maht 60 EKAP-d. Tegemist on töökohapõhise õppega, kus 2/3 õppest läbitakse olemasoleval töökohal ja 1/3 koolis.