Ergonoomika täienduskoolitus

Alguskuupäev: 26. märts 2019
Lõppkuupäev: 28. märts 2019
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad
Hind: -
Maht: 20 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus-ja Teadusministeerium

Olete oodatud ergonoomika täienduskoolitusele!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed:
Õppekava nimetus: Ergonoomika täienduskoolitus
Õppekavarühm: ISCED 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekeel: eesti keel

Koolituse kogu maht: 20 akadeemilist tund

Õppe alustamise nõuded: töötamine hooldustöötajana või soov alustada tööd hooldustöötajana.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Ergonoomika täienduskoolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada ergonoomika alased teadmised ja oskused tööks hooldusteenuse pakkujana.

Pärast koolituse läbimist õppija:

  • teab ergonoomika põhimõtteid;
  • oskab rakendada oma kutsealaseid ergonoomika teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
  • omab valmisolekut meeskonnatööks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad ergonoomika alast täienduskoolitust. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja keskhariduseta täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Õppekava koostamise aluseks on hooldustöötaja kutsestandard (tase 4) ja kehtiv hooldustöötaja riiklik õppekava. 
B.2.9 Hooldustöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents

Õppe sisu

Praktilise töö teemad (20 tundi)

  • ergonoomika põhialused;
  • patsiendi teisaldamised voodis ilma abivahendita ja abivahenditega;
  • patsiendi asendite vahetamine ja abivahendite kasutamine;
  • patsiendi abistamine voodi servale istuma, püsti ja kõndima ning tagasi voodisse;
  • patsiendi abistamine toolile, ratastoolile ja tagasi voodisse;
  • patsiendi asendite toestamine.

Koolituse toimumise ajad:
26.03.2019
27.03.2019
28.03.2019

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine praktikumides. Ergonoomika täienduskoolitus loetakse läbituks kui õppija lahendab positiivselt õppejõu poolt ette antud situatsioonülesande meeskonnatööna, kasutades õigeid ergonoomilisi võtteid. Õppija saab tagasisidet oma tööle nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse kursuse lõppemisel tunnistus, mittesaavutanule tõend. 

Koolitaja

Maie Timmmaietimm(at)nooruse.ee, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-assistent. Õpetamise valdkonnad: ergonoomika, rahvatervis, hooldustoimingud. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus kõikidel tervishoiu kõrgkooli õppekavadel ergonoomika ja hooldustoimingute valdkonnas.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule".

Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Maie Timm