Suhtlemise põhikursus hooldustöötajale

Alguskuupäev: 26. aug 2019
Lõppkuupäev: 11. sept 2019
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: inimesed, kes töötavad tervishoiuasutuses või sotsiaalhoolekandes hooldustööl (s.h. koduhooldus) ja/või omastehooldajatena
Hind: -
Maht: 52 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus-ja Teadusministeerium

Olete oodatud koolitusele "suhtlemise põhikursus hooldustöötajatele"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed
Õppekava nimetus: Suhtlemise põhikursus hooldustöötajatele 
Õppekavarühm: ISCED 003 Isikuareng
Õppekeel: eesti keel

Koolituse kogu maht: 52 akadeemilist tundi

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad tervishoiuasutuses või sotsiaalhoolekandes hooldustööl (s.h. koduhooldus) ja/või omastehooldajatena. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja/või keskhariduseta täiskasvanutele.

Õppe alustamise nõuded: Töötamine või soov töötada hooldustöötajana. Soov toetada ja abistada füüsilise või psüühilise erivajadusega inimesi.

Eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärgiks on igapäevahooldusel abi vajavate inimeste elukvaliteedi parandamine kompetentse personali toetuse kaudu ning personali rahulolu suurendamine läbi teadliku suhtlemise. Kursus annab teadmised kliendikesksest ja töötajat hoidvast suhtlemisest, teadmised erivajadustega inimestega suhtlemise erisustest ning töötajate enesejõustamise võimalustest.

Koolituse läbinud õppija:

 • teab kliendikeskse suhtlemise põhitõdesid, oskab neid kasutada;
 • oskab lähtuvalt kliendi toimetulekuvõimest valida sobiva suhtlemisviisi, mille tulemuseks on nii kliendile kui töötajale rahulolu pakkuv suhtlemine;
 • teab, kuidas toime tulla liigse stressiga.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Hooldustöötaja (tase 4) kutsestandard. Kompetentsid: B.2.6.

Teemad

Auditoorse töö teemad (42 akadeemilist tundi)

 • Kliendikeskse suhtlemise mõiste, hooldustöötaja kui klienditeenindaja;
 • Hea suhtlemise üldpõhimõtted: kontakti loomine, esmamulje, suhtlemistasandid, suhtlemisstiilid, väärtused ja hoiakud;
 • Toetav ja aktiivne kuulamine;
 • Motiveeriv intervjueerimine kui suhtlemisviis;
 • Kliendi tegevusvõime hindamine;
 • Erisused suhtlemisel füüsilise ja psüühilise erivajadusega inimestega;
 • Konflikt: põhjused, märkamine, toimetulekuviisid, lahendamine;
 • Kriis: tunnused, etapid, abistamine; leinatöö eetika ja kultuuritraditsioonid;
 • Kliendi suhtlemis- ehk tugivõrgustik, selle hoidmine;
 • Meeskonnatöö kliendi ja personali heaolu eesmärgil;
 • Iseseisvate tööde arutelu. Kokkuvõte ja tagasiside kursusel õppimisest.

Iseseisva töö teemad (10 akadeemilist tundi)

 • Juhtumianalüüsi koostamine

Toimumise ajad:

26.08.2019
27.08.2019
3.09.2019
4.09.2019
10.09.2019
11.09.2019

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine loengutes ja seminarides. Samuti koostab õppija seminaride käigus, iseseisva tööna ühe kliendi juhtumi analüüsi ning tutvustab seda rühmakaaslastele. Õppija saab tagasisidet oma tööle nii õppejõult kui ka kaasõppijatelt. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus ning mittesaavutanule tõend.

Koolitajad

Maiken Jaanisk, MSc (psühholoogia), koolitaja kutse, tase 6. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õppetöö valdkonnad: suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, kliiniline psühholoogia, meeskonnatöö ja enesearendus.

Signe Kriisa, viinud läbi koolitusi psühholoogia ja organisatsioonipsühholoogia vallas. Olnud vabatahtlik Tartu Naiste Varjupaigas ning viinud läbi nii grupi- kui ka individuaalnõustamisi vägivalla all kannatavatele ohvritele Tartu- ja Valgamaal. Samuti töötanud agressiivsete ja vägivallale kalduvate klientidega. Omab AAT treeneri sertifikaati alates aastast 2003. Viinud läbi AAT treeninguid Tartu Vanglas ning erinevates projektides. Koolitanud meditsiinitöötajaid AAT osas. Osalenud Verge koolitusel 2014.a.

Marju Koor, lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud viimased 12 a. praktiseeriva psühholoogi ja koolitajana. Oma igapäevases nõustamistöös kasutab erinevaid teraapiameetodeid, et jõuda kliendi jaoks kõige parema tulemuseni. Inspiratsiooniallikateks on suhtlemis-, motiveerimis- ja enesearenguga seotud teemad. Elukestva õppe toetajana on saanud suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni ning täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaseme.

 

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule".

Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Maiken Jaanisk