Arvutikasutus digiajastul

Alguskuupäev: 28. nov 2017
Lõppkuupäev: 05. dets 2017
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad arvutialast täienduskoolitust
Hind: Tasuta
Maht: 40 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus-ja Teadusministeerium

Olete oodatud koolitusele "Arvutikasutus digiajastul"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad kes vajavad arvutialast täienduskoolitust. Eestis on jätkuvalt akuutne vajadus hooldustöötajate järele, sest sageli asuvad tööle ilma erialase koolituseta inimesed. Kuna kaadrivoolavus on suur ning tingitud nii madalast palgast kui ka raskest tööst, siis on käesolev koolituse sihtgrupp väga tänulik eelpool nimetatud kursuste läbimise võimaldamisest. Koolitus on suunatud just madalama haridustasemega, aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele või täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. Arvutikasutamise koolituse läibinud hooldustöötaja oskab luua arvutiga kirjalikke töid kasutades teksti redigeerimise erinevaid võimalusi, oskab luua originaaltöid rakendades informatsiooni kogumiseks, hindamiseks ja kasutamiseks digitaalseid vahendeid. Lisaks oskab hooldustöötaja kasutada teadlikult veebimaterjale, käitudes sealjuures seaduslikult ja eetiliselt jne. Üha rohkem teeb hooldustöötaja tööd arvutiga, mistõttu antud koolitus on tema pädevuse tõstmiseks kindlasti vajalik.

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt minimaalne ülevaade arvutist.

Koolituse toimumise ajad

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi, millest 24 akadeemilist tundi auditoorne töö ja 16 tundi iseseisev töö

28. november kell 10.00-15.00
29. november kell 10.00-15.00
4. detsember kell 10.00-15.00
5. detsember  kell 10.00-15.00

Õpiväljundid

Õppijad:

 • loovad arvutiga kirjalikke töid kasutades teksti redigeerimise erinevaid võimalusi;
 • loovad originaaltöid rakendades informatsiooni kogumiseks, hindamiseks ja kasutamiseks digitaalseid vahendeid;
 • kasutavad teadlikult veebimaterjale käitudes seaduslikult ja eetiliselt;
 • kasutavad digitaalseid vahendeid oma loomingu edastamiseks ja tööalase arengu reflekteerimiseks;
 • kasutavad digitaalset meediat ja keskkondi suhtlemiseks ja koostööks;
 • leiavad ja rakendavad digitaalseid vahendeid praktiliste oskuste arendamiseks.  

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Õppekava koostamise aluseks on hooldustöötaja (tase 3) kutsestandard ja kehtiv hooldustöötaja riiklik õppekava. B.2.4 Hooldustöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents ehk lisa 2: arvuti kasutamise oskused. Kompetentsid: Koolituse läbinu kasutab erinevaid võimalusi infootsinguks ja kommunikatsiooniks, arvestades arvuti ja interneti põhitõdesid.

Teemad

1. praktilise töö teemad  (24 akadeemilist tundi)

 • ID kaardi kasutamine ja digitaalne allkirjastamine
 • eesti.ee kasutamine
 • Tekstifailide loomine ja muutmine MS Office 2010 näitel, s.h tabelid ja esitlused.
 • Failide ja kaustade loomine GoogleDrive`s. Gmail ja Google rakenduste kasutamine.
 • Teadlik veebimaterjalide kasutamine ja autoriõiguse seadus.
 • Lihtsamate veebipõhiste kodulehe keskkondade kasutamine Weebly, Webs vm näitel.
 • Digitaalsed koostöö ja suhtlusvahendid. Ühisdokumendi jagamine ja veebipõhine suhtlemine Google näitel.
 • Lihtsamaid digivahendeid praktiliste oskuste arendamiseks, nt pilditöötlus.

2. iseseisva töö teemad (16 akadeemilist tundi)

 • Tekstitöötluse töölehe esitamine veebipõhiselt.
 • GoogleDrive`s dokumendi loomine ja jagamine:
 • Infoallikate kasutamine teemakohase materjali koostamisel, interaktiivne ülesanne autoriõiguse seaduse kohta.
 • Kodulehe avamine, refleksiooni ja pildi lisamine.
 • Praktiline ülesanne ühisdokumendi kasutamisel ja veebipõhine suhtlemine.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 80% osavõtt õppetööst. Kõikide praktikumide ja iseseisvate ülesannete esitamine on kohustuslik. Põhjusega puudumise korral tuleb sooritada alternatiivülesanne. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule väljastatakse tõend.

Koolitaja

Anne Rosenberg, MSc (TLÜ haridustehnoloogia magister 2014) Tartu Tervishoiu Kõrgkooli haridustehnoloog ja arvutiõpetaja. HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja (Kooltusprogramm „Tuleviku õpetaja“ 3. mooduli koostaja)

Registreerimine

Koolitus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“, mis tähendab, et on osalejatele tasuta. Koolituskoha maksumus inimesele, kes ei teata õigel ajal koolitusest loobumisest, ei ilmu koolitusele või selle katkestab, esitatakse registreerunule arve summas 81,60€.

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti registreerige kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule".

Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Anne Rosenberg