Tehnoloogia kasutamine digiajastul

Alguskuupäev: 23. okt 2018
Lõppkuupäev: 06. nov 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad arvutialast täienduskoolitust
Hind: -
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium

Olete oodatud koolitusele "tehnoloogia kasutamine digiajastul"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed:
Õppekava nimetus: Tehnoloogia kasutamine digiajastul
Õppekavarühm: ISCED 0611 Arvutikasutus
Õppekeel: eesti keel

Koolituse kogu maht: 40 akadeemilist tund

Õppe alustamise nõuded: töötamine hooldustöötajana või soov alustada tööd hooldustöötajana ja soovitavalt minimaalne ülevaade arvutist.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Tehnoloogia kasutamine digiajastul koolituse läbinud hooldustöötaja oskab kasutada erinevaid digiajastu elektroonseid seadmeid, loob arvutiga kirjalikke ja teisi originaaltöid kasutades digitaalseid vahendeid. Lisaks oskab hooldustöötaja kasutada teadlikult veebimaterjale, käituda internetis, s.h sotsiaalmeedias turvaliselt. Tervishoiuteenuste pakkumisel kasutatakse mitmeid tehnoloogiaid, nt mobiilsed seadmed, internet, suurandmed ja analüütika. Seoses sellega vajab tööturg ka tehnoloogiaalaselt pädevamaid hooldustöötajaid.

Pärast koolituse läbimist õppija:

 • oskab kasutada erinevaid digiajastu elektroonseid seadmeid, haldavad faile ja kaustasid;loob ja vormindab erinevaid kirjalikke töid (tekstid, tabelid, esitlused) kasutades teksti redigeerimise erinevaid võimalusi s.h pilvelahendusi;
 • leiab internetist efektiivselt vajaminevat infot ja kasutavad neid seaduslikult ning eetiliselt;

 • tunneb ennast interneti kasutamisel turvaliselt ja kasutavad sotsiaalmeediat teadlikult;

 • loob originaaltöid kasutades erinevate veebikeskkondade, tarkvarade ja mobiilirakenduste võimalusi;

 • oskab kasutada koostööks veebipõhiseid keskkondi;

 • teab tehnoloogilisi võimalusi oma loomingu edastamiseks ja tööalase arengu reflekteerimiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad arvutialast täienduskoolitust. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja keskhariduseta täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Õppekava koostamise aluseks on hooldustöötaja kutsestandard (tase 3) ja kehtiv hooldustöötaja riiklik õppekava.
Kompetents: B.2.4.

Õppe sisu

Praktilise töö teemad  (24 akadeemilist tundi)

 • Ülevaade digiajastust ja erinevatest elektroonilistest seadmetest.
 • Tehnoloogia kasutamise põhitõed, failide ja kaustade haldamine, interneti turvalisus, kasutajakontode loomine.
 • Vajamineva info leidmine, selle teadlik ja eetiline kasutamine ning autoriõiguse seadus.
 • Tekstifailide, s.h tabelid ja esitlused, loomine ja redigeerimine.
 • Pilveteenuste kasutamine GoogleDrive näitel. Elektroonilise kirjakasti kasutamine.
 • Lihtsamate veebipõhiste keskkondade kasutamine oma loomingu edastamiseks ja arengu reflekteerimiseks
 • Digitaalsed koostöö ja suhtlusvahendid. Ühisdokumendi jagamine ja veebipõhine suhtlemine Google rakenduste näitel.
 • Lihtsamad digivahendeid praktiliste oskuste arendamiseks ja võrgustikes osalemise võimalused.

Iseseisva töö teemad (16 akadeemilist tundi)

 • Tekstitöötluse töölehe esitamine veebipõhiselt.
 • Ühisdokumendi loomine ja jagamine.
 • Infoallikate kasutamine teemakohase materjali koostamisel.
 • Veebikeskkonnas refleksiooni esitamine ja oma loomingu esitamine

Koolituse toimumise ajad:
23.oktoober 2018
24. oktoober 2018
5. november 2018
6. november 2018

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst. Kõikide praktikumide ja iseseisvate ülesannete esitamine on kohustuslik. Põhjusega puudumise korral tuleb sooritada alternatiivülesanne. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule väljastatakse tõend.

Koolitaja

Anne Rosenberg, MSc (TLÜ haridustehnoloogia magister 2014).Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppedisainer, kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja (Tase 6). HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja (Kooltusprogramm „Tuleviku õpetaja“ 3. mooduli koostaja)

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule".

Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.