Hooldustoimingute alane täienduskoolitus

Alguskuupäev: 25. juuli 2018
Lõppkuupäev: 27. juuli 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad
Hind: -
Maht: 20
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus-ja Teadusministeerium

Olete oodatud hooldustoimingute täienduskoolitusele!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed
Õppekava nimetus: Hooldustoimingute täienduskoolitus
Õppekavarühm: ISCED 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekeel: eesti keel

Koolituse kogu maht: 20 akadeemilist tundi

Õpiväljundid

Pärast koolituse läbimist õppija:

  • väärtustab oma kutseala;
  • järgib kutse-eetika nõudeid, oskab teha eetilisi ja seadusest lähtuvaid valikuid;
  • omab valmisolekut meeskonnatööks;
  • järgib a- ja antiseptika reegleid ning oskab teostada jäätmekäitlust enda tervist ja keskkonda säästes;
  • oskab iseseisvalt rakendada oma kutsealaseid teadmisi ning oskusi järgnevates hooldustoimingutes: voodi tegemine, klistiir, isikliku hügieeniga seotud toimingud, õe abistamine toitmissondi ja püsikateedri paigaldamisel.

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja keskhariduseta täiskasvanutele.

Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Õppekava koostamise aluseks on hooldustöötaja kutsestandard (tase 4) ja kehtiv hooldustöötaja riiklik õppekava. Kompetents: B.2.1.

Teemad

  • Hooldustöö: hooldustöö väärtused ja eetika; koostöö tähendus hooldustöös; Hooldustoimingud avahoolduses, hooldus- ja tervishoiuasutustes. Hoolduse alused: inimese elamistoimingud ja neid mõjutavad tegurid;
  • Turvaline keskkond ja hügieen: A- ja antiseptika, jäätmekäitlus;
  • Hooldustoimingud: Hooldustoimingud ( voodi tegemine, Isikliku hügieeniga seotud toimingud, klistiir, õe abistamine toitmissondi ja püsikateedri paigaldamisel);
  • Hooldusabivahendid: meditsiiniabivahendid, hügieenivahendid.

Lektor

Maire Aruots

Lektor

Taimi Taimalu